Illustrasjon av bærekraftig økonomi og bioproduksjon
Bachelor

Bærekraftig økonomi og bioproduksjon

Steinkjer

Ønsker du å skape fremtidens grønne arbeidsplasser? Her lærer du om bærekraftig innovasjon, entreprenørskap og biobasert verdiskaping fra hav og land.


Om studiet

Er du interessert i å jobbe for et mer framtidsrettet og bærekraftig samfunn? Ønsker du å være med på å skape nye grønne arbeidsplasser basert på fornybare bioressurser fra både hav og land? Da er en bachelorgrad i Bærekraftig økonomi og bioproduksjon noe for deg.

Studieløpet er flerfaglig. Du får kompetanse i bærekraftig utvikling med basis i både biovitenskap og bedriftsøkonomi. Du øves i entreprenørskap og forretningsutvikling. Du får også innsikt i hvordan bioproduserte råvarer og avfall kan utvikles til høy-kvalitative og trygge produkter, inkludert mat til mennesker, fôr til dyr og fisk, biologisk nedbrytbar plast, legemidler, biodrivstoff, kosmetikk og mer. I studiet tilbyr vi flere fordypningsfag og en praksisperiode. Du kan velge det du synes er mest spennende. En bachelor i Bærekraftig økonomi og bioproduksjon gir et godt grunnlag for en rekke jobber, men også for videre studier i økonomi eller bioproduksjon.

Hva kan du jobbe som?

Kunnskap i Bærekraftig økonomi og bioproduksjon vil gi mange framtidige arbeidsmuligheter. Noen av dem ser vi i dag innen analyser, utprøving og forretningsutvikling. Andre aktuelle arbeidsgivere vil for eksempel være bedrifter som trenger kompetanse innen industriell prosessteknologi, næringsmiddel- eller bioteknologibedrifter, renovasjonsselskaper, statlig forvaltning, kunnskapsklynger, forskningsinstitutter med mere.

Det er stor interesse for studiet fra næringslivet. Det er lagt opp til samarbeid med samfunns - og næringsliv i hele studieløpet innen de naturfaglige- og økonomiske fagene. Det sikrer relevansen både for studentene og næringslivet. Studiet gir gode muligheter for dialog med framtidige arbeidsgivere blant annet gjennom gjesteforelesere og praksisperiode.

I femte semester kan studentene velge å ha praksis i en virksomhet.

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Informasjon til de som søker på bakgrunn av realkompetanse (frist 1.mars):

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. I det følgende skisseres eksempler på relevant realkompetanse: arbeid innen økonomi, bedriftsøkonomi, landbruk, skogbruk, fiskeri, oppdrett, næringsmiddelindustri, kjemisk industri, industriell prosessteknologi, klima og miljøvern og andre relaterte næringer. Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel økonomisk-administrative fag, grønne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.Når det gjelder opptak på bakgrunn av realkompetanse gjelder følgende faglige krav; norsk fra Vg2 og matematikk fra Vg1.

Har du vurdert å ta deler av utdanninga di et annet sted i verden? Nord universitet ønsker å legge til rette for at alle studenter får svært gode muligheter til å ta deler av utdanninga i utlandet. På dette studiet kan du velge å dra på utveksling i femte semester til ett av våre partneruniversitet i Europa eller andre deler av verden.

Våre ansatte hjelper deg gjerne med råd og veiledning. Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Frist for å søke utveksling i høstsemesteret er 20. januar.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Studentene kan studere videre på Nord universitet sine mastergrader: Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, Master of Science i global ledelse og Master i biovitenskap.

Studiets valgmuligheter når det gjelder fordypningsfag, valgfag, praksis utveksling og bachelorgradsoppgave gir mulighet for å tilpasse innholdet til spesifikke opptakskrav på ulike mastergradsstudier ved og eventuelt senere doktorgradsstudier.

Det finnes etter hvert mange muligheter for videre studier i bioøkonomi i Norge og internasjonalt, hvor studiet gir et godt søkergrunnlag og kan tilpasses spesielle opptakskrav gjennom bevisste valg av fordypningsfag/bacheloroppgave og praksisopphold. Studentene er selv ansvarlige for å sette seg inn i opptakskrav for videre studier ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Studiets kompetansemål er å utdanne kandidater med bred kunnskap og kompetanse i bærekraftig og lønnsom verdiskaping av biobaserte ressurser (bærekraftig økonomi og bioproduksjon). Det innebærer å forstå biologi (levende organismer) og biokjemi (interaksjon mellom biomolekyler) som ressurs, og det å produsere og verdiforvalte (økonomien) fornybare bioressurser innenfor tema som bærekraft, sirkulærtenking, bioteknologi og digital transformasjon.

Kandidaten skal etter endt utdanning

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om biobaserte ressurser, prosesser og teknologiske muligheter
 • ha bred kunnskap om bedriftsøkonomiske teorier og konsepter for bærekraftig forvaltning av biologiske ressurser
 • ha bred kunnskap om endringsprosesser og forretningsutvikling for anvendelse av biobaserte ressurser
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen bærekraftig økonomi og bioproduksjon både nasjonalt og internasjonalt
 • ha kunnskap om bærekraftig økonomi og bioproduksjon sin rolle i samfunnet, og påvirkning for en bærekraftig transformasjon

Ferdigheter

 • kan bruke fagets metoder og verktøy til å undersøke fenomen og løse praktiske og teoretiske problemstillinger både på laboratorium og gjennom økonomisk analyse og livsløpanalyser
 • kan reflektere over egen praksis med utgangspunkt i forskning/fakta og justere denne under veiledning
 • har evne til å identifisere, organisere og gjennomføre tverrfaglig problemløsning/arbeid sammen med andre
 • kan reflektere over den bærekraftig økonomi og bioproduksjon sin betydning for statlig forvaltning og regional utvikling

Generell kompetanse

 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet bærekraftig økonomi og bioproduksjon
 • evner å identifisere og evaluere fag og yrkesetiske problemstillinger i balansen mellom bærekraftig økonomi og bioproduksjon
 • kan planlegge og gjennomføre en selvstendig, avgrenset utredning under veiledning, både individuelt og i gruppe
 • kan formidle fagstoff om bærekraftig økonomi og bioproduksjon både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn i kunnskap om bærekraftig økonomi og bioproduksjon og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser. Det kan bli krav om egenandeler på enkelte ikke-obligatoriske utferder.