Stine Marlen Henriksen

Førsteamanuensis
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, B Hovedbygning 114
Kompetanseområder
Social Education, Canvas, Sociology, Social interaction

Jeg er førsteamanuensis i vernepleie og faglærer ved vernepleierutdanningen.

Som underviser har jeg tro på studentaktiv læring og innovativ bruk av digitale verktøy.

Som forsker er jeg opptatt av at forskning skal være praksisnær og nyttig, inkluderende og tilgjengelig. Ved forespørsel bidrar jeg gjerne på fagdager, konferanser og lignende.

Bakgrunn:

Jeg har bachelorgrad i vernepleie (2011), og bachelorgrad og mastergrad i sosialantropologi (2015). Fra 2022 har jeg en doktorgrad i sosiologi.

Min arbeidserfaring som vernepleier er fra avlastningstjenesten for barn og unge, bofellesskap for personer med utviklingshemming, og forsterket bofellesskap hvor det ytes tjenester til personer med utviklingshemming og utfordrende atferd.

Doktorgradsavhandlingen fra 2022 er en monografi med tittelen «Forståelse, makt og materialitet. En etnografisk studie av hvordan forståelsen av personer med utviklingshemming får betydning for ansattes utøvelse av makt ved ett norsk bofellesskap».

Jeg underviser i temaer som vernepleiefaglig arbeid, etikk og etisk refleksjon, studieteknikk og akademisk skriving, vitenskapsteori og -metode, og makt og maktbruk, herunder også juridisk tvang, overfor personer med utviklingshemming.
Mine forskningsinteresser er helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, herunder særlig temaer knyttet til makt og tvang, boform og fysiske omgivelser (sosiomaterialitet), samt samfunnsdeltagelse og funksjonshemmende barrierer.
2019
«Form» – hva er det? 2019,;Henriksen, Stine Marlen
Samhandling og makt 2019,;Henriksen, Stine Marlen
2014
Stolthet og fordom 2014,;Brodersen, Marianne Blom; Henriksen, Stine Marlen