Praksis i dyrepleie

Finn informasjon om gjennomføringen av praksis for bachelor i dyrepleie ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur.
 • Klinikken forplikter å:

  • Motta studenten i den avtalte tidsperioden, og hjelpe studenten å finne seg til rette.
  • Informere studenten om behov for evt. vaksiner, spesielle forsikringer eller utstyr/ klær, prosedyrer, personalreglement, studentens rolle og oppgaver, HMS- reglement og taushetsplikt i dyrehelsepersonelloven. 
  • Sørge for at studenten omfattes av klinikkens yrkesskadeforsikring (jf. Aml §1-8), gjeldende arbeidstidsbestemmelser, samt behandle opplysninger om studenten i henhold til gjeldende personvernregelverk.
  • Tildele studenten en person for daglig oppfølging i praksisklinikken, som sørger for at studenten får tilstrekkelig veiledning underveis for å være i stand til å oppfylle praksishåndboken og læringsutbyttet.
  • Sørge for at studenten har relevante arbeidsoppgaver i den avtalte perioden i henhold til definerte krav i praksishåndboken og læringsutbyttet, fortløpende fylle ut praksishåndboken og registrere fravær.
  • Informere universitetets praksisveileder dersom det oppstår forhold som gjør det vanskelig for studenten å oppnå læringsutbytte innen praksisperioden. Står studenten i fare for å ikke bestå praksis, skal praksisveileder ved universitetet underrettes snarest mulig. 
  • Vurdere studentens egnethet for yrket som beskrevet i skjema «Tvil om bestått praksis» i dialog med praksisveileder ved universitet.
  • Være tilgjengelig for utvidelse av praksisperioden dersom studenten har behov for dette.

  Nord universitet forplikter å:

  • Bekjentgjøre godkjente klinikker for studentene. 
  • Forberede studenten på praksisperioden og aktivt bidra ved praksisoppstart. 
  • Gi praksisklinikken relevant og nødvendig informasjon i forkant av praksis.
  • Holde kontakt med student og praksisklinikkens kontaktperson, og tilby støtte og veiledning ved behov i praksisperioden.​
  • Holde praksisklinikken oppdatert om endringer som er relevant for praksis i studieprogrammet.
  • Gjennomføre praksisperiodene i samsvar med studieprogrammet og krav til progresjon.
  • Oppnevne veiledere for å følge opp studentene og samarbeide med praksisklinikken.
  • Varsle studenten skriftlig dersom det er fare for ikke bestått praksis. 
  • Sørge for at universitetets veiledere har relevant kompetanse og er oppdatert på praksisfeltets problemstillinger.
  • Samarbeide om vurdering av oppnåelse av læringsutbytte og egnethet i yrket. 
  • Ta hensyn til innspill fra praksisfeltet som berører praksis ved revidering av studieprogram. ​
 • Klinikker som skal ta i mot dyrepleiestudenter fra Nord unviersitet, må først bli godkjent av universitetet. Det er universitetets ansvar å sikre at praksisperioden foregår på en klinikk som har tilstrekkelig tjenestetilbud til at studenten skal kunne oppnå læringsutbyttet i de ulike praksisperiodene.

  Godkjenningen baserer seg på en helhetsvurdering av klinikken på bakgrunn i de opplysningene som oppgis i denne søknaden. Godkjenningen kan gis for alle eller enkelte av praksisperiodene, avhengig av klinikkens størrelse og tilbud. 

  Vi gjør oppmerksom på at søknaden unntas offentlighet, og at alle opplysninger behandles fortrolig.

  Til søknadsskjema for godkjennning