Studentombud ved Nord universitet

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved Nord universitet råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen.

Studentombudet representerer verken universitetet eller studentene, men skal bidra til at en sak blir belyst på en upartisk måte. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt. Dersom studentombudet ikke kan bistå deg, vil du bli henvist videre til riktig instans.

 • Studentombudet kan hjelpe deg med saker som er relatert til studiesituasjonen din. Ta gjerne kontakt med studentombudet om du:

  • Har et problem og du er usikker om hvor du skal henvende deg.
  • Har en sak relatert til studiesituasjonen din men er usikker på veien videre.
  • Har en sak du har meldt fra om, men opplever å ikke bli hørt eller få svar innen frist.
 • Typiske studierelaterte henvendelser kan være:

  • Eksamen
  • Tilrettelegging
  • Praksis
  • Skikkethet
  • Studentopptak
  • Diskriminering
  • Mobbing
  • Trakassering
  • Konflikter i relasjon mellom student/student eller student/ansatt (eventuelt veileder)
  • Konfidensialitet og taushetsplikt
  • Administrative spørsmål
  • Studentrettigheter generelt
  • Lytte til deg og gi deg veiledning i vanskelige situasjoner.
  • Diskutere dine bekymringer, avklare problemer og gi råd om hvilke muligheter du har og hvordan du kan gå fram videre i saken din.
  • Gi informasjon og veiledning om dine rettigheter og plikter som student.
  • Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå.
  • Delta som en nøytral tredjepart i møter mellom deg som student og universitetet.
  • Undersøke om Nord universitet holder seg innenfor regelverket i behandling av saken din og at dine rettigheter blir ivaretatt.
  • Avgjøre saker
  • Være en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet eller avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved Nord universitetet
  • Instruere ansatte, enheter eller beslutningsorganer ved Nord universitet
  • Fungere som studentens advokat, eller ta parti i en pågående konflikt
 • Studentombudet kan hjelpe deg dersom du vil varsle om kritikkverdige forhold ved Nord universitet. Dette kan f.eks dreie seg om:

  • Svikt i sikkerhetsrutiner
  • Fare for liv og helse
  • Diskriminering, mobbing og trakassering
  • Ønsker du å varsle anonymt kan du gjøre dette via studentombudet.
 • Dersom studenter opplever seksuell trakassering/uønsket seksuell oppmerksomhet på studiestedet kan studentombudet kontaktes for en uformell og uforpliktende samtale. Alle henvendelser behandles konfidensielt og studentombudet går ikke videre med saken med mindre studenten selv ønsker det.

 • Studentombudet har taushetsplikt og du kan være trygg på at alle henvendelser behandles konfidensielt.

  Studentombudet har bare innsyn i taushetsbelagte opplysninger i den grad du selv har gitt samtykke til innsyn.

 • Vedtatt av universitetsstyret 08.03.2018:

  • Studentombudets oppgave er å ivareta rettssikkerheten til studentene ved Nord universitet.

  • Studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studentene råd og hjelp i saker der studentene har tatt opp eller ønsker/vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

  • Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til studentene ved Nord universitet, og gi nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.

  • Studentombudet er organisatorisk plassert i avdeling for HR og økonomi, men har en uavhengig stilling​​ fra Nord universitets organisasjon. Studentombudet har ikke instruksjonsmyndighet overfor enhetene ved Nord universitet.

  • Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærmest der de oppstår; dvs. på lavest mulig nivå i organisasjonen. Ombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved universitetet.

  • Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides halvårsrapporter. Disse skal legges fram for Universitetsstyret som orienteringssak. Rektor orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning. Studentombudet kan på eget initiativ også fremme slike saker direkte for universitetsstyret.

  • Studentombudet skal selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke. Det skal alltid gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan ikke overklages. Dersom studentombudet ikke selv kan bistå i en sak, skal ombudet henvise studenten videre til rette instans.

  • Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad studenten det gjelder, har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 om alle forhold hun/han blir kjent med gjennom sitt virke. Verken studenter eller noe organ ved universitetet har innsynsrett i studentombudets saker.

  • Både studenter og ansatte skal kunne varsle studentombudet om kritikkverdige forhold knyttet til studiesituasjonen ved Nord universitet. Det skal kunne varsles konfidensielt dersom det bes om det.

  • Det er kun universitetsstyret som kan treffe b​eslutninger om eventuell innskrenkning eller nedleggelse av studentombudets mandat