Emnebeskrivelse for 2024/25
Farmasøytiske tema i akvakultur
FAR2021
Emnebeskrivelse for 2024/25

Farmasøytiske tema i akvakultur

FAR2021
Målsetningen med emnet er at studentene skal få et innblikk i farmasøytiske aspekter som er relevante innen akvakultur og fiskeoppdrett. Undervisningen tar sikte på å fremheve særtrekk ved farmasøytisk praksis i havbruket, med utgangspunkt i generiske farmasøytiske verktøy.

Sentrale tema vil være farmakologi og -terapi i fisk. I tillegg vil studentene lære om bruk av kvalitetssystemer som er relevante for legemiddelproduksjon og -bruk i akvakultur.

Det vil også bli lagt vekt på anvendelse av kunnskapsbasert praksis i vurdering av legemiddelrelaterte problemstillinger i akvakultur.

Emnet tilbys internasjonale studenter. Hvis det er internasjonale studenter til stede, vil undervisning foregå på engelsk.

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelorprogram i Farmasi.
Studenten må ha bestått alle emner til og med tredje semester for å få adgang til undervisning i emnet.

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om relevante oppdrettsarters biologi, med spesielt fokus på dyrevelferd, fysiologi og sykdomslære
 • har kunnskap om forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom hos oppdrettsfisk
 • har kunnskap om farmakologiske prinsipper som er relevante i akvakultur, inkludert vaksineindusert immunitet
 • har kunnskap om prinsipper for utvikling av vaksiner til fisk, og kan gjøre rede for vaksiners betydning for fiskehelse på individ- og populasjonsnivå
 • har kunnskap om ulike farmakokinetiske beregningsmetoder
 • har kjennskap til design og gjennomføring av kliniske utprøvinger
 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer legemiddelbruk i akvakultur

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre og anvende farmakokinetiske beregninger til å belyse farmasifaglige problemstillinger
 • kan anvende faglige kunnskaper og prinsipper for kunnskapsbasert praksis for å vurdere mulige løsninger på farmasifaglige problemstillinger i akvakultur

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere faglige informasjonskilder på ulike nivå
 • kan ta del i samfunnsdebatten om temaer knyttet til bruk av legemidler og kjemikalier som en del av bærekraftig akvakultur
 • Kan bidra med farmasifaglig kompetanse i tverrfaglig samarbeid med havbruksnæringen
 • har forståelse for hvordan kvalitetssystemer bidrar til trygg legemiddelbruk og bedret fiskehelse i havbruksnæringen
 • har forståelse for hvordan rasjonell legemiddelbruk kan bidra til bærekraftig akvakultur, god fiskevelferd og trygg matproduksjon
 • Kjenner til innovasjonsprosesser i havbruksnæringa
 • Kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til havbruk på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Kan planlegge, gjennomføre og reflektere over veiledning og vurdering av medstudenter
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Teoriemne

Valgemne

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp på Bachelorprogram i farmasi

Undervisningen vil bli gitt på campus, i form av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og øvinger. Interaksjon med arbeidslivet vil inngå i emnet.

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for å oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel A - F. Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Arbeidskrav, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse - 80%, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Muntlig eksamen - individuell, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A - F.

Studentene vil eksamineres i et tema som velges ut fra arbeidsoppgaver tildelt tidligere i kurset.

Studentene vil gjøre en hverandre-vurdering på en tverrfaglig studentkonferanse i forkant av eksamen.

Ingen