Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Farmasøyten i samfunnet
FAR2022
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Farmasøyten i samfunnet

FAR2022
Emnet setter fokus på farmasøyters yrkesutøvelse og stikkord er pasientsikkerhet, legemiddelsikkerhet og faglig forsvarlighet. Hvordan kan vi bruke farmasøytisk kompetanse fra alle fagområder til å sikre riktig legemiddelbruk?

Målsetningen med emnet er at studentene skal anvende farmasøytisk kompetanse for å sikre riktig informasjon om, bruk og håndtering av legemidler i yrkesrelevante situasjoner.

Sentrale tema vil være farmasøytiske problemstillinger i ulike deler av helsetjenestene og samfunnet for øvrig. Det vil også bli lagt vekt på kunnskapsbasert praksis.

Det kan bli aktuelt å tilby emnet til internasjonale studenter. Deler av undervisningen kan foregå på engelsk dersom det er internasjonale studenter til stede.

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
Studenten må ha bestått alle emner til og med tredje semester for å få adgang til undervisning i emnet.

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om krav til byttbare legemidler, deres sammensetning og design, samt fordeler og ulemper knyttet til bytte av legemidler på individ- og samfunnsnivå
 • har kunnskap om prinsipper for utvikling av humane vaksiner, vaksineindusert immunitet og kan gjøre rede for vaksiners betydning for helse på individ- og populasjonsnivå (folkehelse)
 • har kunnskap om helsevesenets oppbygning, ansvarsfordeling og legemidlers betydning i helsetjeneste og samfunn
 • har kunnskap om hvordan farmasøyter kan bidra til å kvalitetssikre legemiddelhåndtering og legemiddelbruk i helsetjenestene
 • har kunnskap om ulike farmakokinetiske beregningsmetoder
 • har kjennskap til design og gjennomføring av kliniske utprøvinger

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre og anvende farmakokinetiske beregninger til å belyse farmasifaglige problemstillinger
 • kan anvende faglige kunnskaper og prinsipper for kunnskapsbasert praksis for å foreslå løsninger på legemiddelrelaterte problemstillinger i helsetjenesten og samfunnet
 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å samhandle med pasienter, helsepersonell og andre

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere faglige informasjonskilder på ulike nivå
 • kan ta del i samfunnsdebatten om temaer knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet i helsetjenestene og i samfunnet ellers
 • kan bidra med farmasifaglig kompetanse i tverrfaglig samarbeid
 • har forståelse for hvordan kvalitetssystemer bidrar til trygg legemiddelbruk og økt pasientsikkerhet i helsetjenestene
 • kjenner til innovasjon innen velferdsteknologi og helsetjenestene
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innen helsetjenestene
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over veiledning og vurdering av medstudenter
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Teoriemne

Valgemne

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp på Bachelorprogram i farmasi.

Undervisning foregår på studiestedet. Enkelte deler av undervisningen kan foregå digitalt. Det forutsettes at studenten selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Egenarbeid utgjør en høy andel av arbeidsbelastningen i emnet.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen: Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning med praksisnære problemstillinger, seminarer og øvinger. Interaksjon med arbeidslivet vil inngå i emnet, eventuelt som observasjonspraksis i primærhelsetjenestene.

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for at studenten skal oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet (ferdigheter og generell kompetanse). Det kreves minimum 80% tilstedeværelse for å få godkjent obligatorisk deltakelse i emnet.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel A - F. Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å bestå emnet.

 • Arbeidskrav, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse - 80%, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Muntlig eksamen - individuell, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A - F.

Studentene vil eksamineres i et tema som velges ut fra arbeidsoppgaver tildelt tidligere i kurset.

Studentene vil gjøre en hverandre-vurdering på en tverrfaglig studentkonferanse i forkant av eksamen.

Ingen