Emnebeskrivelse for 2024/25
Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag
HEL1000
Emnebeskrivelse for 2024/25

Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag

HEL1000
Emnet er obligatorisk for alle de helsefaglige bachelorutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Emnet skal gi en innføring i rollen som helsepersonell.

Emnet inngår i og er felles for alle de helsefaglige bachelorutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Fokuset er på studentenes fremtidige rolle som helsepersonell.

Følgende temaer inngår i emnet: 1) studieteknikk og akademisk skriving, 2) folkehelse, 3) menneskerettigheter, 4) etikk og 5) norsk velferdsstat og juss.

Ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav.

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om menneskerettighetene og verdigrunnlaget for utøvelse av helsepersonellrollen
 • har kunnskap om folkehelse og folkehelsearbeid
 • har kunnskap om studieteknikk og akademisk skriving
 • kjenner til organiseringen av helse- og velferdstjenestene
 • kjenner til lover og regelverk for utøvelse av helsehjelp med vekt på rollen som helsepersonell og pasient- og brukerrettigheter
 • kjenner til etikk og etiske teorier
 • kjenner til inkludering, likestilling og ikke-diskriminering som grunnlag for likeverdige helse- og velferdstjenester
 • kjenner til kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter

Studenten

 • kan samarbeide med medstudenter i gruppe gjennom samskriving av felles oppgave
 • kan anvende digitale bibliotektjenester
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innen helse- og velferdstjenestene

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk vurdere informasjon og fagstoff, og formidle faglige synspunkt i tråd med retningslinjer for akademisk skriving
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk teoriemne.
I emnet vektlegges studentaktive læringsformer og samarbeidslæring. I tillegg til egen studie, skal studentene jobbe i grupper. Studentene får også veiledning i forbindelse med gruppeoppgave.
Emnet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering (SV), karakterregel Bestått/ Ikke bestått:

 • Obligatorisk deltakelse (OD1), teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Oppgave - gruppe (OP), teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått.

OP: Eksamen i dette emnet er en skriftlig gruppeoppgave. Studentene får oppgaveteksten ved emnestart. Oppgaveteksten publiseres på Canvas.

OD1: I forbindelse med gruppeoppgaven gis det veiledning til den enkelte studentgruppen. Veiledningen krever obligatorisk deltagelse (67%).

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensbesvarelsen skal alltid utarbeides av kandidaten selv. Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.

For mer informasjon om ChatGPT eller lignende kunstig intelligens – samt kildehenvisning, ureglementert samarbeid og plagiering: Se Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet – rektorvedtak 16.05.23 https://www.nord.no/student/eksamen