Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Digital dokumentasjon og samhandling
HEL5008
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Digital dokumentasjon og samhandling

HEL5008
Emnet egner seg for helsepersonell med ulik helsefaglig bakgrunn som jobber med digital kommunikasjon og dokumentasjon i helsevesenet. Emnet er på masternivå.
Emnet vil gi kunnskap om lover, rammer og føringer rundt dokumentasjon og digitale samhandlingsløsninger i helsevesenet Brukerperspektivet vil stå sentralt. Emnet vil gi kunnskap om rolle og rolleforståelse mellom ulike deltakere som anvender E-helseløsninger. Emnet gir også innsikt i pasientsikkerhet og datasikkerhet
Opptakskravet er fullført bachelorgrad med helse og sosialfag.

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

  • inngående kunnskap om lover og retningslinjer som regulerer informasjonssikkerhet og håndtering av personsensitive data i helsetjenesten.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

  • analysere og forholde seg kritisk til relevante digitale dokumentasjons- og samhandlingsløsninger
  • reflektere over roller og rolleforståelse ved digital informasjonshåndtering

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • anvende kunnskap om digitale dokumentasjons- og samhandlingsløsninger relatert til informasjonssikkerhet og etikk.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer datamaskin med mikrofon og videoutstyr. Det kreves stabilt internett med tilstrekkelig kapasitet for å kunne delta i nettbasert undervisning og gruppearbeid.​
Digitale samlingsdager, samarbeidstid i grupper med oppgaver, selvstudium
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.
Digital muntlig gruppeeksamen i uke 12 2024.

alle