Emnebeskrivelse for 2024/25
Anvendt metode
MET5003
Emnebeskrivelse for 2024/25

Anvendt metode

MET5003
Anvendt metode tar utgangspunkt i at deltagerne skal gjennomføre et større mastergradsarbeide det påfølgende semesteret. Dette emnet er derfor konsentrert rundt utvikling av prosjektskissen (forslag til masteroppgave - også kalt proposal). Denne skal gjøre rede for masteroppgavens problemstilling, teoretisk referanseramme og forskningsdesign/metode. Emnet gir følgelig en innføring i samfunnsvitenskapelig metode, både kvantitativt og kvalitativt forsknings-/utredningsarbeid: Generelt om forskning og vitenskapelig metode, vitenskapsteori/grunnlagsproblemer, avgrensing og definering av begreper og problemer: problemformulering, kvalitativ vs kvantitativ forskningsdesign, operasjonalisering, modellutforming og måling, utvalgsteori og datainnsamlingsmetoder, elementær behandling av analyse og data, innhold i og skriving av forskningsrapporter eller utredninger.
Emnet er kun åpent for studenter på andre studieår av studieprogrammene MBA i strategi og ledelse, MBA i teknologiledelse og Master i beredskap og kriseledelse.
Det forventes at studenten har fullført emnene på første, andre og tredje semester på studiet.

Kunnskap:

Etter fullført emne

  • har studenten grunnleggende forståelse for samfunnsvitenskapelige problemstillinger, og hva det vil si å beskrive, forstå, og analysere sosiale fenomener og prosesser.
  • har studenten kunnskap om teknikker for å gjennomføre og analysere empirisk materiale ved hjelp av deskriptive og eksplorerende design.
  • har studenten forståelse for og innsikt i de ulike fasene i forskningsprosessen som valg av tema, utforming av problemstilling, forskningsdesign, innsamling av empiri og analyse, og ferdigstilling av rapport.

Ferdigheter:

Etter fullført emne

  • kan studenten gjennomføre samfunnsvitenskapelige empiriske undersøkelser
  • kan studenten tolke og vurdere samfunnsvitenskapelige resultater og undersøkelser.
  • kan studenten vurdere undersøkelsers pålitelighet (reliabilitet) og troverdighet (validitet)
  • kan studenten beherske kvalitative og kvantitative metoder

Generell kompetanse:

Etter fullført emne

  • kan studenten samle inn empiri og gjennomføre dataanalyse ved hjelp av ulike kvalitative og kvantitative metoder
  • kan studenten kritisk evaluere forskningsresultater og de ulike stegene i forskningsprosessen
  • skal studenten kunne foreta mindre undersøkelses og utredningsoppgaver
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
Sammensatt av individuell og gruppevis veiledning, forelesninger face-to-face og digitalt, gruppearbeid, workshop og presentasjoner. Emnet gjennomføres med fire forelesningsdager fordelt på 2 x 2 dager.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgave - gruppe 1-3 studenter, karakterregel Bestått/ Ikke bestått

Det tas forbehold om endringer i vurderingsform. Korrekte vurderingsform vises i StudentWeb ved oppmelding til aktuelt emne.

Alle relevante hjelpemidler tillatt. Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.