Emnebeskrivelse for 2024/25
Aktuelle politiske tema i arktis
NOM1000
Emnebeskrivelse for 2024/25

Aktuelle politiske tema i arktis

NOM1000
Dette emnet introduserer studentene for nåtidens politiske utviklinger i Arktis, mellomstatlige relasjoner i regionen, samt utenrikspolitikken, sikkerhetspolitikken og strategiene til de mest sentrale statene som har interesser i den arktiske regionen. Utover de arktiske statene, vil dette kurset introdusere studentene ikke-arktiske aktører som Folkerepublikken Kina (PRC), Japan, Sør-Korea, India og Singapore som har interesser i, og har utviklet politikk på, den arktiske regionen. Emnet tar også for seg involvering av overnasjonale organisasjoner (EU) og mellomstatlige organisasjoner (NATO) i regionale anliggende.
Den arktiske regionen gjennomgår ulike miljømessige, politiske og sosioøkonomiske endringer, som tiltrekker seg oppmerksomheten til stater fra hele den nordlige halvkule. Dette emnet introduserer studentene for nåtidens politiske utviklinger i Arktis, mellomstatlige relasjoner i regionen, samt utenrikspolitikken, sikkerhetspolitikken og strategiene til de mest sentrale statene som har interesser i den arktiske regionen. Emnet setter først søkelys på bredere politiske og sikkerhetsrelaterte spørsmål som påvirker regionale anliggendene og styresett, som den (igjen) fremvoksende stormaktsrivaliseringen. Kurset vil deretter presentere de viktigste nasjonale hensyn samt utenrikspolitikken som føres av de åtte arktiske landene: Russland, USA, Canada, Norge, Island, Danmark, Sverige og Finland. Utover de arktiske statene, vil dette kurset introdusere studentene ikke-arktiske aktører som Folkerepublikken Kina (PRC), Japan, Sør-Korea, India og Singapore som har interesser i, og har utviklet politikk på, den arktiske regionen. Emnet tar også for seg involvering av overnasjonale organisasjoner (EU) og mellomstatlige organisasjoner (NATO) i regionale anliggende. Emnet vil være forankret i utenrikspolitisk analyse (FPA) for å gi studentene et kjernesett med analytiske verktøy som kan brukes til studiet av arktiske og ikke-arktiske staters utenrikspolitiske anliggende.
Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kunnskap

Studenten skal

  • Utvikle en kritisk forståelse av utenriks- og sikkerhetspolitikken til arktiske og ikke-arktiske stater knyttet til den arktiske regionen
  • Utvikle forståelse for grunnleggende trekk ved, og utfordringer for, arktisk regional styring
  • Oppdatere sin kunnskap om arktiske og ikke-arktiske samfunn og stater

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Demonstrere evne til å anvende internasjonale relasjonsbegreper i undersøkelsen av arktisk utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • Demonstrere kritisk tenkning ved å kunne forklare hvordan regionale spørsmål påvirker den arktiske politikken til regionale og ekstra-regionale aktører
  • Kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • Kunne beherske relevante faglige uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • Kunne planlegge og gjennomføre studentoppgaver med faglig relevant innhold
  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier og forskningsresultater knyttet til de arktiske og ikke-arktiske stater i skriftlig form
  • Vurder hvilken innflytelse politisk, økonomisk og teknologisk utvikling på det globale nivået har på det politiske systemet i den arktiske regionen
Ingen kostnader bortsett fra semesteravgift
Obligatorisk for CPS1 Årsstudium i nordområdestudier. Mulig valgemne for andre bachelorgrader ved Nord universitet.
Ordinære forelesninger på campus eller nettbasert undervisning (fjernundervisning), seminarer, obligatoriske skriftlige innleveringer (svar på modulspørsmål).
Årlige evalueringer som er inkludert i universitetets kvalitetssikringssystem.

Arbeidskrav (AK): Består av fire obligatoriske arbeider. Må være bestått for at studenten skal kunne få en endelig karakter i emnet.

Individuell hjemmeeksamen (4 dager).

Eksamen besvares på Engelsk.

Alle hjelpemidler tillatt.