Emnebeskrivelse for 2024/25
Kommunikasjon
OR280S
Emnebeskrivelse for 2024/25

Kommunikasjon

OR280S
Emnet skal gi kunnskap som kan styrke kommunikasjon mellom aktører innad i virksomheter og eksternt.
Emnet skal gi kunnskap som kan styrke kommunikasjon mellom aktører innad i virksomheter og eksternt. Det blir lagt vekt på at ulike kommunikative ferdigheter kan bidra ulikt på de ulike nivåene i en virksomhet eller organisasjon. Emnet legger vekt på innsikt i ulike teoretiske retninger innen kommunikasjon, samt ulike kommunikasjonsteknikker som er aktuelle i organisasjoner og virksomheter. Emnet gir også grunnlag for refleksjon over den påvirkning man har i kommunikasjon i kraft av sin yrkesrolle der man har stor innflytelse på andre personer i organisasjonen. Emnet tar også for seg grunnleggende prinsipper for eksternkommunikasjon.
Emnet kan tas som enkeltemne. Opptakskrav er da generell studiekompetanse.
Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende retningslinjer

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne:

Kunnskap:

  • Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om den relasjonelle kommunikasjon i organisasjoner og virksomheter.
  • Forstå og redegjøre for retninger og perspektiver innen kommunikasjon.

Ferdigheter:

  • Være bevisst egen og andres kommunikasjon i ulike kontekster i en virksomhet
  • Kunne analysere og vurdere bruk av ulike kommunikasjonsteknikker innenfor ulike arenaer i en organisasjon eller virksomhet.

Generell kompetanse:

  • Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper i kommunikasjon mellom aktører innad i organisasjoner og overfor eksterne omgivelser
  • Kjenne til ulike teoretiske retninger innen kommunikasjonsfaget
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Det forutsettes at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Emnet er obligatorisk for Bachelor i HRM og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling. Valgemne for andre studier.
Samlingsbasert. Forelesninger og gruppearbeid
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering , karakterregel Bokstavkarakterer

  • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent. Arbeidskrav må være bestått før skoleeksamen.
  • Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Penn, linjal, PC, og inntil 2 stk tospråklige ordbøker