Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
FOU - oppgave, 1-7
PED2002
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

FOU - oppgave, 1-7

PED2002
Forsknings- og utviklingsoppgave (FoU): en større refleksjonstekst på 5000 ord (+/-10%) ved individuell innlevering, og 7000 (+/- 10% ) ord når to skriver sammen. Mer informasjon om oppgaven under beskrivelsen av eksamen for kurset.

Tredje studieår skal studenten skrive ei forsknings- og utviklingsoppgåve (FoU) i kombinasjon mellom eitt av undervisningsfaga og pedagogikk og elevkunnskap. Oppgåva skal vere profesjonsretta og knytt til praksisfeltet eller andre sider ved verksemda i skulen. Problemstillinga skal knytast til sentrale faglege, didaktiske og/eller andre pedagogiske utfordringar skulen står overfor.

Oppgåva skal gje erfaring med kritisk refleksjon over fagdidaktisk og annan pedagogisk argumentasjon i høve til erfaringar med eiga og andre si undervisning som grunnlag for endring og utvikling i eit studium av profesjonspraksis.

FoU-oppgåva er eit sjølvstendig forskingsbasert skriftleg arbeid der studenten skal formulere og svare på ei problemstilling studenten vel i samråd med hovudrettleiaren. Føremålet med oppgava er å gje ei framstilling av og refleksjon over sentrale spørsmål som studenten vil møte i profesjonsutøvinga.

Gjennom FoU-oppgava skal studenten øve seg opp i akademisk skriving, kunne analysere relevant forsking og analysere og formidle dette.

Oppgåva er på 0 (null) poeng, men tilsvarer ei arbeidsmengd på 10 poeng. Ho må vere bestått før studenten kan byrje på masteroppgåva i 5. år.

Opptak til studieprogrammet.
Ingen utover opptakskrav til programmet

Kunnskap

Studentene har kunnskap om

  • nokre vitskapsteoretiske spørsmålsstillingar innanfor utdanningsforsking og innsikt i forskingsmetodar som er relevante for slik forsking med spesiell vekt på aksjonslæring/aksjonsforskning
  • metodiske utfordringar for forskingsbsert erfaringslæring og studiet av pedagogisk takt (praktisk eller fronetisk kunnskap)
  • praktiske, faglege og pedagogiske utfordringar i skulen som er utvikla gjennom arbeidet med oppgåva og det temaet som ho tek opp

Ferdigheiter

Studenten skal kunne

  • analysere kritisk relevant forskingsarbeid knytt til skule og undervisning
  • arbeide med og vurdere utviklings- og endringsarbeid i skolen
  • bruke sentral vitskapsteoretisk og forsningsmetodisk kunnskap i utforming av eige forskingsprosjekt og kunne skrive på ein drøftande måte

Generell kompetanse

Studenten skal

  • kunne arbeide med faglege, didaktiske og andre pedagogiske problemstillingar ut fra reelle problem i skulen
  • vite kva som skal til for å setje i gang og vurdere endrings- og utviklingsoppgåver knytte til skulefaglege spørsmål
  • kunne ta stilling til nokre grunnleggjande forskingsetiske problemstillingar
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Obligatorisk

Innføring i vitskapsteori og metode innanfor arbeidet med FoU-oppgåva skjer i et selvstendig metodekurs knyttet til emnet. Kurset er anvendelig uansett om man velger å knytte Fou-oppgaven til et undervisningsfag, eller til masterfaget.

Arbeidet med FoU-oppgåva går føre seg heile studieåret. I løpet av første semester 3. år må studenten saman med faglærarane utvikle ei problemstilling som utgangspunkt for ei undersøking. Denne skal ein knyte til praksis og skal reflektere sentrale praktiske, faglege og/eller pedagogiske utfordringar i skulen, og det skal ende opp med ei FoU-oppgåve som ein skal levere inn ved slutten av 2. semester.

Problemstilling og metode skal godkjennast av faglærar(ane). Eventuelle etiske problemstillingar knytte til datainnsamling og datamateriale må ein òg avklare med faglærar, rektor og lærarar på den aktuelle skulen, og eventuelt med elevane sine føresette.

Link til pensumlisten finner du under "Pensumlitteratur for emnet". I tillegg forventes det selvvalgt litteratur.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Ingen praksis ut over obligatorisk praksis knyttet til 3. studieår i utdanningen

Sammensatt vurdering:

Obligatorisk deltagelse (OD): minimum 80% deltagelse i alle planlagte undervisningsøkter/læringsøkter. Godkjent/ikke godkjent. Teller 0 % av sammenslått karakter i emnet, men må være vurdert til godkjent for å få karakter.

Oppgave (OP): En større refleksjonstekst, 5000 (+/- 10%) ord ved individuelle innleveringer og opp til 7000 (+/-10%) når to skriver sammen, som er grundig forankret i forskningsbasert kunnskap. Henvisninger i teksten er inkludert i dette omfanget, men ikke litteraturliste, sammendrag, forord eller eventuelle vedlegg. Teller 100%. Karakterregel: Bestått/ikke bestått.

Innenfor engelskfaget åpnes det for at studenter kan levere sin FoU-oppgave på engelsk i samråd med sin veileder.

Oppgaven skal være profesjonsrettet og knyttet til praksisfeltet eller andre sider ved virksomheten i skolen. Problemstillingen skal knyttes til sentrale faglige, didaktiske og/eller andre pedagogiske utfordringer skolen står overfor, og studenten skal synliggjøre en nyansert refleksjon knyttet til endring og utvikling av både sin egen og andres profesjonspraksis.

Oppgaven skal ha sidenummer, halvannen linjeavstand, Times New Roman str. 12/ Calibri str. 11. Det er brukt APA 7th på henvisningene i løpende tekst og litteraturliste.

Oppgaven skal oppfylle alle formelle krav til eksamen ved Nord universitet, og den skal ha korrekt forside:Velg Oppgave-forside her.

Oppgaven skal leveres i Inspera.