Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Apotekpraksis og klinisk farmasi
PRA2051
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Apotekpraksis og klinisk farmasi

PRA2051
Kunnskap og ferdighet innen farmakoterapi og klinisk farmasi er sentralt for farmasøyter, slik at de kan bidra til å optimalisere legemiddelbruk til den enkelte pasient. Emnet skal gjøre studentene i stand til å arbeide som reseptarfarmasøyter og kunne foreta selvstendig vurdering og ekspedering av legemidler etter resept og rekvisisjon.
Emnet består av klinisk farmasi og farmakoterapi, samfunnsfarmasi (totalt 10 stp) og 17 ukers veiledet praksis i apotek (20 stp). Undervisningen vil gi studentene innsikt i hva farmakoterapi og klinisk farmasi er, inkludert kunnskap om ulike farmasøytiske tjenester, og arbeidsoppgaver og metoder for farmasøyten i klinisk arbeid. Sentralt i emnet er å kunne gjøre farmasifaglige vurderinger relatert til arbeidsoppgaver i møte med kunder/pasienter, kolleger, annet helsepersonell og andre samarbeidspartnere. Studentene skal få trening i å anvende og integrere kunnskap fra alle studiets emner i farmasøyters arbeidsoppgaver, samt tilegne seg ferdigheter som kun kan læres gjennom praksis. Når praksistiden er over skal studentene være i stand til å arbeide som reseptarfarmasøyter og kunne foreta selvstendig vurdering og ekspedering av legemidler etter resept og rekvisisjon.
Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
Studenten må ha bestått alle emner til og med fjerde semester for å få adgang til undervisning i emnet.

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om legemiddelterapi for sentrale sykdommer
 • har kunnskap om hvordan rekvirering og bruk av veterinære legemidler kan bidra til å sikre god dyrehelse og mattrygghet
 • har kunnskap om bruk av relevant medisinsk utstyr
 • har kunnskap om apotekdrift, apotekøkonomi, legemiddelberedskap og legemiddelforsyning
 • har kunnskap om klinisk farmasi og utvalgte farmasøytiske tjenester
 • har kunnskap om klinisk kjemiske analyser og praktisk anvendelse av resultatene som fremkommer
 • har kjennskap til ernæring og kosttilskudd og mulige interaksjoner med legemidler
 • kjenner til legemiddelovervåking

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige kunnskaper og utføre farmasøytiske tjenester som sikrer riktig legemiddelbruk og forsvarlig legemiddelhåndtering, og ivaretar pasientsikkerhet
 • kan anvende faglige kunnskaper for å identifisere, prioritere og håndtere legemiddelrelaterte problemer, veilede og tilrettelegge for brukermedvirkning ved reseptekspedisjon og salg av legemidler og øvrige apotekvarer
 • kan beherske reseptekspedisjon av humane og veterinære legemidler med grunnlag i faglige vurderinger, lover og forskrifter
 • kan anvende faglige kunnskaper for å foreslå løsninger på relevante teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer
 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å forstå, samhandle med og veilede brukere, pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell som er i lærings-, mestrings- eller endringsprosesser, herunder kunne motivere og bidra til samvalg av løsninger og egenomsorg
 • kan anvende faglige kunnskaper i samhandling med helsepersonell, myndigheter og allmenheten for å bidra til sikre likeverdige farmasøytiske tjenester
 • Kan beherske selvstendig, forsvarlig tjenesteutøvelse i tråd med lover, forskrifter, yrkesetiske retningslinjer og bransjestandarder, og justere utøvelsen under veiledning
 • kan reflektere over og anvende ulike faglige informasjonskilder, inkludert kliniske retningslinjer for sentrale sykdommer
 • kan vurdere farmakologisk behandling og oppfølging av spesielle pasientgrupper som barn, unge, gravide/ammende, eldre, og motivere og bidra til samvalg av løsninger
 • kan reflektere over og bidra i faglige diskusjoner vedrørende legemiddelrelaterte utfordringer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sin farmasøytiske kunnskap med faglig trygghet, både skriftlig og muntlig, til alle aktuelle grupper og kan dokumentere helsehjelpen
 • har innsikt i og forståelse for egne begrensninger, kan reflektere over og være bevisst eget arbeid, egen profesjon og farmasøytens rolle i apoteket, samfunnet og i samarbeid med annet helsepersonell
 • har innsikt i og kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i farmasøytisk yrkesutøvelse og viser respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gir veiledning som ivaretar brukernes integritet og rettigheter
 • har digital kompetanse, kan bruke digitale verktøy relevante for farmasøyters yrkesutøvelse, og ivareta digital sikkerhet
 • kan planlegge og organisere faglig veiledning og hverandre-vurdering av medstudenter i lærings- og mestringsprosesser
 • har innsikt i e-helseløsninger og hvordan disse benyttes i pasientrettet arbeid

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må påregne noen utgifter i forbindelse med praksis.

Obligatorisk teori- og praksisemne

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp ved bachelorprogram i farmasi.

Undervisning foregår på studiestedet, og noe digitalt. Emnet inneholder 17 uker veiledet praksis ved et apotek.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen: Selvstudier og egenaktivitet, forelesninger, nettleksjoner, rollespill, veiledning, praktiske øvelser og obligatorisk gruppearbeid/seminar. Muntlig presentasjon og hverandre-vurdering i tilknytning til gruppearbeid/seminar. I tillegg inngår praksis i apotek. Det forutsettes at studenten selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Egenarbeid utgjør en høy andel av arbeidsbelastningen i emnet.

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for å oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet (ferdigheter og generell kompetanse).

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Emnet inkluderer en praksisperiode på 17 uker i apotek.

Praksis avvikles over hele landet, og organiseres av Apotekforeningen i samarbeid med apotekkjedene, sykehusapotekene og utdanningsinstitusjonene i Norge. Apotekforeningen utarbeider en liste over norske apotek som tar imot praksisstudenter ("praksispoolen"). Tildeling av praksisplass foregår etter gjeldende retningslinjer, med tildeling etter tilfeldig trekningsnummer.

Studentene har en fast veileder i apotek som følger opp studenten på daglig basis. I tillegg følger faglærer opp studentene og veilederne med samtaler underveis i praksisperioden. Denne oppfølgingen skjer via telefon/digitalt, eller i form av fysiske møter ved behov. Dersom det oppstår tvil om studenten består praksis, skal studenten ha skriftlig advarsel minst tre uker før avsluttet praksis.

Samlet karakter, karakterregel Bestått/ Ikke bestått. Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Obligatorisk deltakelse - 80 %, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

  • Må være godkjent før fremstilling til Praktisk eksamen.
 • Arbeidskrav, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

  • Må være godkjent før fremstilling til Praktisk eksamen.
 • Arbeidskrav Klinisk farmasi, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

  • Må være godkjent før fremstilling til Praktisk eksamen.
 • Praksis, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

  • Må være bestått før fremstilling til Praktisk.
 • Praktisk eksamen, 2 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått.

Praktisk eksamen gjennomføres som en OSCE (objective structured clinical examination) og består av poster á 10 minutter. Antall poster bestemmes årlig av den nasjonale praksiskoordinatorgruppa for farmasi og vil framkomme av emnedokumentet.

Praksis, 17 uker. Det kreves minimum 90 % tilstedeværelse for å få bestått praksis. I tillegg må studenten ha fått godkjent alle praksisoppgaver og fått anbefaling om bestått praksis fra praksisveileder.

Ingen