Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Driftsregnskap og budsjettering
REG1002
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Driftsregnskap og budsjettering

REG1002
Emnet gir en innføring i utarbeidelse av driftsregnskap etter standardkostmetoden, herunder avviksanalyse. Videre gir emnet en innføring i beslutningsrelevante kostnader, prissetting og utarbeidelse av et likviditetsbudsjett, resultatbudsjett og balansebudsjett.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi og ledelse.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • Kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten.
 • Kjenne til prinsippene for standardkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på standardkostkalkulasjon
 • Kunnskap om budsjettet som virksomhetens styringsverktøy, hvor driftsinntekter, likviditet og beholdning av eiendeler, gjeld og egenkapital inngår.
 • Kunnskap om nye trender og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne utarbeide standardkostregnskap, aktivitetskorrigere virksomhetens budsjett og utarbeide fleksibelt budsjett
 • Kunne beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
 • Kunne foreta avviksanalyser av direkte og indirekte kostnader.
 • Kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kunne løse ulike beslutningsproblemer.
 • Kunne prisfastsetting i praksis, sett i forhold til ulike markedsformer.
 • Kunne utarbeide budsjettene for inntekter, kostnader og resultat, samt utarbeide likviditetsbudsjett og balansebudsjett.

Generell kompetanse

Studenten skal ha:

Innsikt i de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering, og være i stand til å bruke driftsregnskap og budsjettering i bedriftens økonomistyring. I tillegg skal studenten være i stand til kritisk å reflektere over driftsregnskapet og budsjettets begrensninger som styringsverktøy for en virksomhet og kjenne til nye styringstrender.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
Forelesning og gruppeøvinger med hjelpelærer.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer

 • Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Excel, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.