Bachelor

Faglærerutdanning i musikk


Om studiet

Ønsker du å lære å undervise i musikk? Vil du utvikle deg som utøvende musiker?

Det treårige faglærerstudiet i musikk er en utdanning som gjør deg kvalifisert til å jobbe som musikklærer i grunnskolen, den videregående skolen og i kulturskolen. I tillegg gir studiet deg gode muligheter til å utvikle deg som utøvende musiker.

Som musikkstudent i Levanger blir du en del av et levende og aktivt musikkmiljø bestående av rundt 140 studenter. Du vil også få god tilgang til øvingsrom og teknisk utstyr. I tillegg er det en egen, studentdrevet klubbscene på campus; Røstad Scene. Dette er god arena for studenter som vil utøve musikk eller som ønsker å lære mer om det tekniske, som lyd og lys.

Utdanningen kvalifiserer deg til opptak til Master i musikk.

Hva kan du jobbe som?

Det 3-årige faglærerstudiet i musikk er en profesjonsutdanning som kvalifiserer deg for arbeid med musikk i grunnskole, videregående skole, kulturskole og annet opplærings- og formidlingsarbeid for barn, unge og voksne. Studiet gir formell lærerkompetanse for tilsetting i grunnskole og videregående opplæring. Studiet gir deg i tillegg god mulighet til å utvikle deg som utøvende musiker, slik at du kan jobbe med musikk også på andre områder. Man har også mulighet til å videreutdanne seg i andre undervisningsfag som gjør at man kan jobbe som lærer i flere fag i grunnskole eller videregående skole.  

Utenlandsopphold

Det vil bli lagt opp slik at studentene kan innpasse et internasjonalt studium som erstatning for 3. eller 4. semester.

Studiet har en ekskursjon i det andre studieåret. Denne legges opp slik at et annet lands musikkultur kan integreres både praktisk gjennom ekskursjonen og i tilknytning til semesterplanene for øvrig.

Videre utdanning

Dette studiet kvalifiserer for opptak masterutdanninger og er profesjonsrettet, med kvalifisering for musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og i kulturlivet for øvrig.

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav. Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

For å bli tatt opp som student på faglærerutdanningen i musikk må du gjennomføre en opptaksprøve. Opptaksprøven består av en teoretisk, praktisk og muntlig del. Se nærmere informasjon om opptaksprøver under Opptaksprøver.

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Spesielle opptakskrav:

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Vi tilbyr i samarbeid med Nettskolen i Nordland et gratis kurs i matematikk for deg som bor i Nordland eller Trøndelag og som trenger å forbedre karakteren din. Les mer om kurset.

KUNNSKAP

Studenten:

 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen
 • har god kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av musikkundervisning
 • har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk tenkning
 • har bred kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har kunnskap om og forståelse for betydningen av kreativitet og utforskning i utøvende og musikkpedagogisk arbeid
 • har god kunnskap om barn- og unges oppvekstmiljø
 • har kunnskap om samisk kultur
 • har kunnskap om musikkteknologiske emner både som læringsressurs og til bruk i egen skapende virksomhet

 FERDIGHETER

Studenten:

 • kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse, samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske
 • dimensjoner i alle fag i skolen
 • kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser og deres sosiale og kulturelle bakgrunn
 • kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere
 • egen læring
 • kan bruke elementer fra samisk kultur
 • kan vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer
 • med andre
 • har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
 • kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk inngår i en uttrykksmessig helhet sammen med andre kunstformer
 • kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis
 • kan inspirere til og legge til rette for nytenkning og entreprenørskap og kan involvere lokalt samfunns- og kulturliv i opplæringen
 • kan anvende forskning i eget arbeid og i undervisning