hms
Kortere studier

Helse, miljø og sikkerhet

Bodø

Få nødvendige kunnskaper for et trygt arbeidsmiljø.

HMS-studiet gir innsikt i rammer og sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse.


Om studiet

HMS-lovgivningen stiller krav om et systematisk arbeid i virksomhetene for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet, innsikt i de samfunnsmessige og organisatoriske rammer som påvirker dette arbeidet, og forståelse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse. Studiet har en ramme på 30 studiepoeng og gjennomføres som et deltidsstudium over to semestre.

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir kompetanse på et fagområde som er aktuelt i alle deler av arbeidslivet, og hvor satsingen hos både arbeidsgivere og offentlige myndigheter er økende.

Undervisningen vil bli organisert som fem ukesamlinger med relativt konsentrert undervisning, hovedsaklig forelesninger. Hver ukesamling går normalt fra mandag til torsdag. Mellom samlingene holder studentene kontakten med universitetet ved hjelp av e-post, telefon og det elektroniske læringsverktøyet Canvas.

Samlinger høsten 2024:

  1. Samling: Uke 36. Mandag gjennomføres digitalt på Zoom. Tirsdag, onsdag og torsdag er med fysisk oppmøte ved campus Bodø
  2. Samling: Uke 41. Mandag til torsdag, fysisk oppmøte ved campus Bodø
  3. Samling: Uke 46. Mandag til torsdag, fysisk oppmøte ved campus Bodø

Bachelorgrad eller tilsvarende grad på minst 180 studiepoeng, og minimum et års yrkespraksis etter fullført utdanning.

Det er ikke tilrettelagt for utenlandsopphold.

Kunnskap

Kandidaten skal

ha avansert kunnskap om sentrale temaer, teorier, begrep, problemstillinger og arbeidsmetoder innen fagområdet helse, miljø og sikkerhet

ha avansert kunnskap om innføring og utøvelse av internkontroll av helse, miljø og sikkerhet

Ferdigheter

Kandidaten skal

kunne redegjøre for og anvende fagterminologien som benyttes innen fagområdet, og kunne kommunisere med og informere andre om sentrale temaer og problemstillinger ved hjelp av fagets begreper

kunne analysere faglige problemstillinger og reflektere over hvordan systematiske tiltak kan planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i overenstemmelse med kravene i HMS-lovgivningen

Generell kompetanse

Kandidaten skal

kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter slik at det fremmer et systematisk forbedringsarbeid på HMS-området og god praksis i det daglige HMS-arbeidet

kunne kommunisere om faglige problemstillinger med både spesialister og allmennheten

kunne bidra til en bærekraftig utvikling i arbeidslivet, både miljømessig, sosialt og økonomisk

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.