Snøskooter
Kortere studier

Instruktør klasse S, snøscooter

Stjørdal

Om studiet

Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike brukerne av naturen. I dette studiet får du formell kompetanse som instruktør i klasse S snøscooter.

Studiet tar sikte på å utvikle kompetanse til å formidle lærestoff og gjennomføre undervisning som bidrar til snøscooterkjøring med minst mulig fare for uhell og ellers i tråd med lover og regler.

Hva kan du jobbe som?

Etter fullført og bestått studium kan studenten søke om autorisasjon for å drive føreropplæring for klasse S - snøscooter.

Studiets samling vil bli gjennomført over fem dager. De første to dagene er det undervisning på Stjørdal, onsdag-fredag planlegges det undervisning med praktiske øvelser i Haltdalen. Til onsdag-torsdag må alle ha snøscooter tilgjengelig, egen eller leiescooter.

Endringer kan komme.

I 2024 er samlingen i uke 9, med start på Stjørdal mandag 26. februar kl 10 og avslutning i Haltdalen fredag 1. mars ca kl 13.

 1. Førerrett for klasse S i minst tre år
 2. Autorisasjon som trafikklærer eller pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk.

Søkere som ikke fyller kravet til punkt 2, men jobber for kursarrangør som driver opplæring klasse S kan få innvilget opptak om de fremlegger dokumentasjon fra kursarrangør som viser at de har relevant opplæring og erfaring for å bli instruktør klasse S. Søker må i tillegg dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap knyttet til snøscooters ulike konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus, naturjus og trafikkpsykologi
 • har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring
 • har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i veitrafikk- og naturbestemmelsene knyttet til snøscooterkjøring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan føre snøscooter på en sikker, effektiv, miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med øvrige interesser og brukere av naturen
 • kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle snøscooteropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner
 • kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring for snøscooter

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har grunnleggende innsikt i læreplan for snøscooter
 • kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til bruk av snøscooter
 • kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner

Studiet har studieavgift, i 2024 er denne kr 25 000. Semesteravgift kommer i tillegg.
Studenten må også påregne reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samling på Stjørdal og studietur (se "samlinger").

Studie- og semesteravgift. Utgifter til reise, transport av snøscooter og opphold må påregnes.