Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 1.-7. trinn


Om studiet

Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet og økt språkkompetanse. Det profesjonsrettede perspektivet er sentralt i emnet, hvor deltakernes faste læringsarena er deres eget klasserom og skole. Deltakerne vil således tilegne seg formalkompetanse på sin egen arbeidsplass. Dette emnet vil således være av en praktisk art, hvor kompetanseheving i klasserommet er prioritert.

Hva kan du jobbe som?

Engelsk 1 er et videreutdanningstilbud under KFK som kvalifiserer til undervisning i engelsk i 1.-7. trinn.
Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende.
Ikke aktuelt

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
- være kjent med grunnleggende engelsk grammatikk, og være i stand til å gjenkjenne og korrigere feil i engelskspråklig framstilling.
- være kjent med grunnleggende prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningssekvenser.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten
- kunne bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
- kunne planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov
- kunne veilede elever i deres språkutvikling gjennom å gjøre dem bevisst hvordan språket er bygd opp, slik at de kan gjøre seg nytte av forskjeller og likheter mellom morsmålet og engelsk

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
- få en bedre muntlig og skriftlig engelskkompetanse, og kunne formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
- kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget