Lærer som underviser en elev.
Kortere studier

Kompetanse for kvalitet: Samfunnsfag 1, for 5.-10. trinn

Nettstudier

Underviser du barn eller ungdom i samfunnsfag? I dette studiet legges det vekt på Fagfornyelsen og nye kompetansebehov.


Om studiet

Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i ungdomsskolen eller på barneskolens mellomtrinn. Det legges særlig vekt på Fagfornyelsen og nye kompetansebehov i samfunnsfag. Studiet gir både teoretiske, empiriske og didaktiske innføringer i demokrati, medborgerskap, politikk og bærekraftig utvikling i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Studiet er 100% nettbasert uten obligatorisk oppmøte. Forelesninger på video legges ut til studentene fortløpende. Det gjennomføres frivillige ukentlige treff i Zoom hvor faglige tema diskuteres.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

For å bli kvalifisert for opptak må man søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Hva kan du jobbe som?

Lærer i samfunnsfag, 5.-10. trinn.
Studiet er i sin helhet nettbasert. Alle forelesninger vil bli tatt opp og fortløpende lagt ut i studiets Canvas-rom. I tillegg gjennomføres studiet med ukentlige treff, satt til torsdager med tidsramme 0900-1045. Disse ukentlige møtene er ikke obligatoriske, men har som formål å diskutere faglige og fagdidaktiske tema i et aktivt fellesskap.

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskap om fagområdet demokrati, medborgerskap og politikk - faglig og som samfunnsfaglig undervisningstema i skolen
  • kunnskap om sentrale miljø- og ressursproblemer – faglig og som samfunnsfaglig undervisningstema i skolen
  • kunnskap om bruk av ulike læringsarenaer og metoder i samfunnsfagundervisningen, inklusiv digitale hjelpemidler

Ferdigheter

Studenten kan

  • planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid innen fagområdet demokrati, medborgerskap og politikk
  • analysere interessekonflikter i miljø- og ressursspørsmål, og bruke dette som grunnlag for undervisning om slike konflikter
  • bruke ulike læringsarenaer og -metoder i samfunnsundervisningen

Generell kompetanse

Studenten kan

  • forstå aktuelle samfunnsforhold i et historisk og demokratisk perspektiv
  • arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevene

Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass for deltakere utenfor stipend- og vikarordning gis under forutsetning av ledige studieplasser.