En elev undervises av en lærer.
Kortere studier

Kompetanse for kvalitet: Spesialpedagogikk 1, for 1.-10. trinn

Nettstudier

Ønsker du spesialpedagogisk kompetanse? Bli bedre til å skape et inkluderende læringsmiljø for elever med ulike læringsvilkår. 


Om studiet

Ønsker du spesialpedagogisk kompetanse, passer dette faget godt for deg som ønsker å skape et inkluderende læringsmiljø gjennom tilrettelegging og mestring for barn og unge med ulike læringsvilkår?

Spesialpedagogikk 1 består av to emner, hvor det første emnet har til hensikt at bidra med spesialpedagogisk kompetanse til lærere på 1-10 trinn, slik at de i sitt arbeid får større beredskap til å fange opp utfordringer, forebygge utenforskap, fremme mestring og trivsel, og gi en godt inkluderende og tilpasset opplæring til alle elever i tråd med LK20. Studentene skal kartlegge og kritisk gjennomgå egen enhets læringsmiljø og forutsetninger for å skape et inkluderende læringsmiljø for elever som har NPF. Med utgangspunkt i disse undersøkelsene, utvikles forslag til hvordan skolen kan arbeide systematisk og bevisst, på vitenskapelig grunnlag og gjennom dokumentert erfaring, for å tilby læringsmiljøer som er tilpasset elevene innenfor NPF-spekteret.

Utviklingsarbeidet skal deles innenfor eget fagmiljø og deler av det prøves ut i egen skolekultur.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

For å bli kvalifisert for opptak må man søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Hva kan du jobbe som?

Ansatte med god kompetanse og nære relasjoner til barna og elevene er avgjørende for at det skapes et inkluderende og godt utdanningsløp for alle. Skoler skal, i samarbeid med det lokale støttesystemet, være rustet til å møte mangfoldet blant elever.

Etterspørselen til lærere med spesialpedagogisk kompetanse er stor og ansatte som gir spesialpedagogisk støtte skal som hovedregel ha formell spesialpedagogisk kompetanse. Behovet finnes på alle trinn, men en tidlig innsats er av stor betydning.

Det er et overordnet mål å videreutvikle kvaliteten i skoler, slik at alle elever får lære, mestre og utvikle seg i inkluderende fellesskap. Bedre kvalitet på det ordinære tilbudet kan gi mindre behov for særskilte ordninger for enkeltbarn. Samtidig kan bedre kvalitet på den spesialpedagogiske innsatsen sikre at barn og unge får en bedre utvikling og lærer mer. Skal kvaliteten bli bedre, er kultur, kunnskap, kompetanse og kapasitet sentrale faktorer, noe som denne videreutdanningen kan bidra med.

Studiet er nettbasert, med 4 digitale samlinger á 2-3 dager hvert semester. Mellom samlingene jobber studentene individuelt og i basisgrupper.

Høst 2024

Uke 37: Onsdag (introduksjon), torsdag og fredag, 13.00-16.00

Uke 40: Torsdag og fredag, 13.00-16.00

Uke 45: Torsdag og fredag, 13.00-16.00

Uke 48: Torsdag og fredag, 13.00-16.00

Vår 2025

Uke 3: Torsdag og fredag, 13.00-16.00

Uke 7: Torsdag og fredag, 13.00-16.00

Uke 12: Torsdag og fredag, 13.00-16.00

Uke 17: Onsdag, torsdag og fredag, 13.00-16.00

Med forbehold om endringer.

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om inkludering (mangfold, deltakelse), inkluderende læringsmiljøer og kunnskap om internasjonale konvensjoner om spesialpedagogikk og inkludering samt grunnleggende kunnskap om elever i NPF spekteret, samt kommunikasjons- og språkvansker, og reguleringsvansker.
 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, strategier og metoder innenfor fagområdet, og kunnskap om tilpasset undervisning for elever i NPF-spekteret.
 • har kunnskap om hvordan en inkluderende robust læringsmiljø basert på et vitenskapelig grunnlag og dokumentert erfaring, kan utvikles, med fokus på holdninger, relasjonell pedagogikk og kommunikasjon samt studentmedvirkning, når det gjelder universelle, selektive og indiserte intervensjoner.
 • har innsikt i hvordan tilpasset opplæring eller spesialundervisning kan bidra til elevenes sosiale og kognitive utvikling.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og har kunnskap til å omsette det til pedagogisk uttrykk gjennom en utviklingsoppgave i området

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
 • kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere den under veiledning
 • kan arbeide ut fra et vitenskapelig grunnlag og dokumentert erfaring, ved å ha evne til å søke i litteratur og forskning og ta del i andre pedagogers dokumenterte erfaringer.
 • kan identifisere nevropsykiatriske funksjonshemminger og tilpasse undervisning på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.
 • kan reflektere over og utvikle inkluderende, robust læringsmiljø for elever innenfor NPF-spekteret der valg er begrunnet.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger knyttet til spesialundervisning og inkludering og har innsikt i styrende dokumenter og internasjonale avtaler
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over varierte arbeidsmetoder og tilnærminger og behandling i tilknytning til studenter innenfor NPF-spekteret
 • kan utveksle synspunkter med kollegaer, gjøre vurdering og diskusjoner med andre innen spesialpedagogikk og gjennom dette bidra til dokumentert erfaring og kollegial læring.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og har kunnskap til å omsette det til pedagogisk uttrykk gjennom en utviklingsoppgave innen området
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i deltakelse/empowerment av elever og foresatte i elevens læringsmuligheter
 • kan utveksle synspunkter, gi konstruktiv kritikk, med andre med bakgrunn fra feltet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.

Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass for deltakere utenfor stipend- og vikarordning gis under forutsetning av ledige studieplasser.