To elever spiller med en ball.
Master (2 år)

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap

Levanger

Studer kroppsøvings- og idrettsvitenskap! Her kan du fordype deg i lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett.


Om studiet

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høyere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet har vært en del av studietilbudet ved Campus Levanger siden 1978, og har dermed lang tradisjon og en solid faglig basis. Studiet passer godt for lærere på ulike nivå som har kroppsøving/friluftsliv/idrett i fagkretsen og bachelorkandidater med idrett og/eller friluftsliv i fagkretsen. Undervisningen er organisert i samlinger i to av fire emner i første studieår. Studiet kvalifiserer for forskningsarbeid og doktogradsstudier.

Hva kan du jobbe som?

Ved fullført studium tildeles graden Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid, forskningsarbeid og doktorgradsstudier.
Følgende utdanninger gir grunnlag for opptak til masterstudiet i kroppsøving:
 • allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning med 60 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv som del av denne utdanningen.
 • 3-årig lærerutdanning med 60 stp videreutdanning i kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
 • 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
 • 3-årig førskolelærer-/barnehagelærerutdanning med 60 stp videreutdanning i kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
 • Annen bachelorgradsutdanning med minimum 80 stp kroppsøving, idrett eller friluftsliv.
 • Bachelorgrad i fysioterapi.

Du kan reise på utveksling til utlandet våren i ditt første studieår.


Du kan blant annet reise til:

Københavns Universitet, Danmark:

NNEK15011U Kvalitative metoder (15 ECTS) 

NNEK15002U Selvvalgt prosjektmodul – Anvendt idrætsanalyse (15 ECTS) 

Ved fullført studium tildeles graden Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap. Studiet kvalifiserer studentene for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Etter avsluttet masterutdanning har kandidaten avanserte kunnskaper i kroppsøvings- og idrettsvitenskap som gjør at kandidaten kan planlegge, gjennomføre og vurdere forsknings- og utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

Gjennom studiet har kandidaten også tilegnet seg spesialisert kunnskap som kan bidra til å skape ønskede endringer innenfor kroppsøving og idrett i et samfunnsperspektiv.

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • Har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske og metodiske tilnærminger som er vanlige i kroppsøvings- og idrettsvitenskap.
 • Har tverrfaglige kunnskaper om læring og utvikling som kan brukes på kroppsøvings- og idrettsfeltet og i samfunnet ellers.

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • Kan arbeide selvstendig med vitenskapelige problemstillinger og oppgaver innen kroppsøving og idrett.
 • Kan vurdere teori og metodiske framgangsmåter i fagfeltet kroppsøving og idrett på en kritisk måte.
 • Kan anvende faglig og didaktisk kunnskap på et høgt nivå for å kunne legge til rette for fysisk aktivitet på ulike arenaer i samfunnet.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til fagområdet.
 • Kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift.