Fargeskrin, pensler og papirblokk.
Kortere studier

Kunst og håndverk 1 for trinn 1-7

Levanger

Ta videreutdanning i skapende fag i grunnskolen! Utvikle dine egne kreative evner og få kompetanse til å undervise i kunst og håndverk.


Om studiet

Ønsker du videreutdanning som ivaretar skapende fag i grunnskolen, samt utvikle egne kreative evner innenfor materialbaserte, og kunstbaserte kompetanseområder?

Dette studiet vektlegger praktisk skapende arbeid i sammenheng med teori. Estetiske læringsteorier ses i lys av læreplan for kunst og håndverk (KHV01-02). 

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir faglig grunnlag for å undervise i kunst og håndverk i grunnskolen (kunst og håndverk 2, anbefales før 5-10 trinn). Også grunnlag for arbeid med kunstneriske uttrykksformer i andre sammenhenger, som for eksempel kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge. Eget skapende arbeid. Kulturskole. Museum og galleri.
3-4 samlinger hvert semester. Det vil i tillegg være undervisning på dagtid hver uke mellom samlingene. Denne undervisningen foregår på nett.
Studenten skal gjennomføre undervisningsopplegg i kunst og håndverk.

Grunnlaget for opptak er fullført lærerutdanning eller annen utdanning som dekker kravene for tilsetting i undervisningsstilling i det offentlige skoleverk.

Poengberegning og rangering

Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser rangeres søknadene ut fra et vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget. Les mer på siden vår om poengberegning og rangering.

Internasjonale samarbeidsavtaler og utvekslingsavtaler.
Kunst og håndverk 2, 30stp., i grunnutdanning kan tas som del av en bachelorgrad, mastergrad eller videreutdanning.

KUNNSKAP

Studenten

 • viser kunnskap om relevante materialer, teknikker, redskap og estetiske virkemidler.
 • viser kunnskap om hvordan analoge og digitale uttrykksformer innenfor kunst kan tolkes og brukes som utgangspunkt for skapende arbeid i grunnopplæringen.
 • viser kunnskap om to- og tredimensjonale ytringsformer med tilhørende teorier om estetiske læringsprosesser, opplevelse, leik og kreativitet.
 • viser kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett, personvern og kildekritikk.

FERDIGHETER

Studenten

 • kan arbeide målrettet med ideutvikling, dokumentasjon og vurdering, også av egne skapende prosesser.
 • kan beherske grunnleggende teknikker og ferdigheter med ulike verktøy, i ulike materialer tilpasset to- og tredimensjonalt arbeid.
 • kan bruke tegning både som språkform og som verktøy i skissearbeid, konseptutvikling og arbeidstegninger i gitt målestokk, også digitalt. 
 • kan bruke og vedlikeholde redskaper, apparater og maskiner og ta ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet på verkstedene (HMS-rutiner).
 • kan bruke fagets innhold, arbeidsmåter og teori i undervisningsplanlegging, gjennomføring og læringsorientert vurdering på en måte som også ivaretar de fem grunnleggende ferdighetene.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • er fortrolig med erfaringsbaserte læringsformer og har innsikt i hvordan selvstendige undersøkelser og skapende arbeidsformer kan bidra til å løse ulike formrelaterte problem.
 • kan gjøre rede for hvordan valg av materialer, arbeidsformer og tema ivaretar miljøet.
 • kan gjøre rede for hvordan kunst og håndverk i tverrfaglige tema og prosjektarbeid ivaretar den estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.​ Materialavgift kr 800,-