Motiverende intervju


Om studiet

Motiverende intervju er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser.

Hva kan du jobbe som?

Motivasjon er sentralt i alle forandrings- og behandlingsprosesser. I nyere tenking omkring behandling og hjelpetjenester legger man vekt på samarbeidet mellom klient/pasient/bruker og den profesjonelle hjelper. Samarbeidet må baseres på den motivasjonsgrad som klienten faktisk har.
 • Fullført treårig høgskoleutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende).
 • i tillegg må søkere stå i en jobb der relasjonelt arbeid er sentralt. Dette må dokumenteres med attest e.l.
 •  

  Forventet læringsutbytte

  Studentene skal ha kunnskap om:

  • den teoretiske bakgrunnen for MI (Motivational Interviewing) og ha en oversikt over utviklingen av metoden siden 1980
  • ha kunnskap im den forskningsbaserte evidens som finnes for at MI er virksom i ulike sammenhenger, nasjonalt og internasjonalt
  • ha kunnskap om og forståelse for når MI kan anvendes
  • ha kunnskap om og forståelse for den grunnleggende etiske holdning MI bygger på.

  Studenten skal ha ferdigheter i:

  • å mestre metoden i praktisk arbeid med klienter/pasienter/brukere, gjennom å utvikle ferdigheter i å bruke samtaleredskaper som spørsmål, refleksjoner, oppsummeringer og bekreftelser
  • å tilpasse sin bruk av samtaleredskaper til spesifikke formål som kartleggingssamtaler, forandringssamtaler og støttesamtaler
  • å reflektere over sin egen rolleog atferd i samhandling med andre mennesker

  Studenten skal ha generell kompetanse i:

  • å kunne reflektere over og utvikle sin forståelse for hvordan metoden må tilpasses ulike klientgrupper
  • ha forståelse for hvordan MI kan kombineres med eller integreres i andre behandlings- og rådgivningsmetoder
  • ferdigheter og kunnskap som kan anvendes i arbeid med ulike klient/pasiengrupper, det være seg forebyggende arbeid, helsefremmende arbeid, behandling og omsorgsarbeid