Motiverende intervju 2


Om studiet

Motiverende intervju er en samtalemetode utviklet for å styrke motivasjon for endring gjennom å utforske og utvikle personens egne grunner for endring. Kunnskap om metoden etterspørres nasjonalt innen mange sektorer der det er fokus på endring, særlig innen helse og velferdstjenestene og oppvekstsektoren, i tillegg til kriminalomsorgen.

Hva kan du jobbe som?

Motivasjon er sentralt i alle forandrings og behandlingsprosesser, og motiverende intervju anbefales benyttet i nasjonale veileder og rundskriv som metode innen fagfelt som psykisk helsearbeid, rusbehandling og barnevern og andre arena der arbeid med mennesker er sentralt.
Opptak til studieprogrammet krever bachelorgrad eller tilsvarende, samt fullført og bestått emne Motiverende intervju 1, 10 studiepoeng.
Ikke aktuelt på dette studiet.
Studiet er på mastergradsnivå og kan søkes innpasset i mastergrad i helsevitenskap eller lignende.

Kunnskap

Kandidaten

  • har avansert kunnskap om anvendelse av MI innen eget fagområde og kan tilpasse metoden til andre fagområder og målgrupper
  • har inngående kunnskap om historisk og teoretisk bakgrunn for MI
  • har avansert kunnskap om den forskningsbaserte evidens som finnes for at MI er virksom i ulike sammenhenger, nasjonalt og internasjonalt

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan mestre MI i praktisk arbeid gjennom å utvikle ferdigheter i å bruke samtaleredskaper i metoden
  • kan reflektere kritisk over egen rolle og atferd i samhandling med andre
  • kan analysere og forholde seg kritisk til forskning på MI og anvende dette til å videreutvikle og tilpasse metoden i tråd med ny kunnskap

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan anvende kunnskap, ferdigheter og etiske holdninger for å reflektere over og utvikle sin forståelse for hvordan metoden kan tilpasses ulike brukergrupper
  • kan kommunisere om metoden, dens muligheter og begrensninger, både med spesialister og allmenheten
  • kan bidra til videreutvikling av metoden gjennom deltagelse i FOU-arbeid og formidling av forskning og erfaring.