Kortere studier

Nevrorehabilitering 2: Arm - håndfunksjon deltakelse


Om studiet

Dette er emnet for profesjonsutøvere innen nevrorehabilitering som ønsker å utvide sitt kunnskapsgrunnlag og tilegne seg kliniske og praktiske ferdigheter for optimalisering av arm- håndfunksjon og deltakelse hos personer med skade/sykdom i sentralnervesystemet

Hva kan du jobbe som?

Emnet styrker fagspesifikke og tverrfaglige kvalifikasjoner innen teori og praksis i nevrorehabilitering og er derfor faglig relevant for en rekke arbeidsplasser. Mennesker med akutte og kroniske nevrologiske diagnoser utgjør store grupper i samfunnet, og krever ofte oppfølging fra flere faggrupper over lang tid. Rehabilitering av disse foregår i kommune- og spesialisthelsetjeneste, både offentlig og privat virksomhet. Studiet kvalifiserer for arbeid med mennesker som har nevrologisk betingede utfordringer knyttet til bevegelse og hverdagsliv, eksempelvis i den private og offentlige helse- og velferdstjenesten på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten.

Utenlandsopphold

Studentutveksling er mulig ved at internasjonale studenter tar emnet ved Nord, gitt at studenten har tilgang til relevant praksisarena. Undervisningsspråk vil være engelsk dersom det er engelskspråklige studenter.  

Videre utdanning

Studieemnet er lagt på mastergradsnivå, og kan innpasses som del av grad innen aktuelle fagområder ved Nord universitet eller andre universiteter, slik som master i helsevitenskap; eventuelt master i klinisk sykepleie og master i idrettsfag.

Studiet er samlingsbasert med både fysisk og nettbasert undervisning. Totalt er det 10 dager samling hvor det benyttes forelesninger, seminar, gruppearbeid, veiledning av medstudenter, workshops, kasuistikk, praktisk og klinisk undervisning.

 • Samlinger våren 2023:

  • 28.februar-1.mars (digital)
  • 21.mars-23.mars (Stokmarknes)
  • 28.mars-29-mars (digital)
  • 18.april-20.april (Stokmarknes)
Bachelor eller tilsvarende innen helse-, og sosialfag eller idrett. (Jf. Opptakskrav master i helsevitenskap). Emnet gis som et valgemne ved master i helsevitenskap, og det gis som enkeltemne. Studenter som har bestått Nevrorehabilitering 1: balanse, gange og deltakelse har forrang ved opptak.

Kunnskaper

 • Har avansert kunnskap om tverrfaglig rehabilitering av arm-håndfunksjon etter skade/sykdom i sentralnervesystemet og spesialisert innsikt relatert til egen profesjon.
 • Har inngående kunnskap om forståelsesmodeller for funksjon, aktivitet og deltakelse samt vitenskapelig grunnlag for nevrorehabilitering relatert til arm-håndfunksjon
 • Har avansert kunnskap om bevegelseskontroll og re-læring relatert til arm- håndfunksjon og deltakelse og kan analysere relevante profesjonsfaglige problemstillinger hos personer med skade/sykdom i sentralnervesystemet.

Ferdigheter

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnementer samt videreutvikle egen handlingskompetanse relatert til arm-håndfunksjon
 • Kan bruke relevante kliniske ferdigheter for å optimalisere arm-håndfunksjon og deltakelse samt kritisk analysere samhandlingen og det tverrfaglige samarbeidet
 • Kan redegjøre selvstendig for teoretisk underbygning av profesjonsfaglig resonnement og målsetting knyttet til vurdering av arm-håndfunksjon og deltakelse.

Generell kompetanse

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye målgrupper.
 • Kan kommunisere om faglige og etiske problemstillinger, knyttet til arm-håndfunksjon for andre pasientgrupper.

Kan bidra til innovasjon og nytenking i arm/hånd-rehabilitering