Norsk 2, 5.-10. trinn KFK


Om studiet

Norsk 2 er eit fleksibelt og praksisnært studium som skal utvikle kompetansen i sentrale norskfaglege tema som litteraturundervisning, sjangerkunnskap, språkdidaktikk, litteratur- og språkhistorie. Det blir lagt vekt på at deltakarane skal bruke eigen arbeidssituasjon som ein ressurs i utdanninga.

Hva kan du jobbe som?

Norsk 2 gjev saman med norsk 1 undervisningskompetanse i norsk på mellom- og ungdomstrinnet.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt
Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende og fullført minimum 30 studiepoeng norsk på høgskole-/universitetsnivå.

Kunnskapar

Kandidaten

 • har breie kunnskapar om skjønnlitteratur og sakprosa, og har kunnskap om aktuelle litteraturdidaktiske problemstillingar
 • har breie kunnskapar om språk i eit diakront og synkront perspektiv.
 • har kunnskap om aktuelle språkdidaktiske problemstillingar og om norsk som andrespråk
 • har kunnskap om tekstvurdering og responsgjeving

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planleggje og gjennomføre undervisning i sentrale norskfaglege emne tilpassa elevar på mellomtrinnet og i ungdomsskulen
 • kan leggje til rette for god lese- og skriveundervisning tilpassa elevar på ulike nivå
 • kan rettleie elevar i deira arbeid med munnlege og skriftlege tekstar, og kan gje læringsfremjande respons

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i norskfagets historie og eigenart som språk-, kultur-, litteratur- og danningsfag
 • kan formidle fagstoff om språk og litteratur på relevante måtar
 • har kjennskap til aktuell fagdidaktisk forsking og problemstillingar
 • kan planleggje, gjennomføre og vurdere fagleg og tverrfagleg utviklingsarbeid på 5-10 trinn i samarbeid med andre