Bachelor

Paramedisin

Bodø

Som paramedisiner gir du livreddende behandling til akutt syke mennesker og på skadesteder. Dette krevende arbeidet krever høy beslutningsevne og evne til handling, samtidig som du gir omsorg og førstehjelp i livsfarlige situasjoner.

Ps. Det er ikke opptak på heltids-utdanningen i paramedisin i 2024. Se informasjon om Paramedisin, deltid (nord.no)


Om studiet

Som paramedisiner er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested. Dette krever høy evne til å ta beslutninger og til å handle. Du skal gi førstehjelp, omsorg og behandling til mennesker i livsfare, ofte under krevende arbeidsforhold.

Hva kan du jobbe som?

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113 sentraler og 116117 sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret.

Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

Utenlandsopphold

Det legges til rette for studentutveksling i studiets 6. semester, i emnet kliniske studier 3. Utveksling vil foregå ved ARCADA university of applied sciences, Helsingfors, Finland.

Videre utdanning

En bachelorgrad i paramedisin kvalifiserer for opptak til masterstudier i en rekke helse-, sikkerhets- og beredskapsfag ved universitet og høgskoler (bl.a. mastergrad i kriseledelse (Nord), mastergrad i prehospital critical care (UiS), mastergrad i samfunnssikkerhet (UiS), mastergrad i helsevitenskap (Nord universitet, OsloMet), Msc. Paramedics (University of Hertfordshire).
I studieprogrammet er det tre praksisperioder. Disse består av: 10 uker ambulansepraksis i tredje semester, 10 uker breddepraksis i femte semester og 10 uker ambulansepraksis i sjette semester.  I breddepraksis skal studentene innom KAD, psykiatri, akuttmottak, legevakt, AMK, intensivavdeling, anestesiavdeling og fødeavdeling.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse og følger Forskrift om opptak til høyere utdanning. Studiet følger opptaksforskriftens rangeringsregler og kvote for førstegangsvitnemål. Søknadsfrist er 15. april til samordna opptak. Studiestart er august hvert år. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknad på bakgrunn av realkompetanse har søknadsfrist 1. mars.

Spesielle opptakskrav:

  • Studenten må ha hatt førerkort klasse B i 2 år før de kan påbegynne emnet - utrykningskjøring kode 160. Dette innebærer at søkeren må ha førerkort klasse B senest 1. mars det året de søker opptak til studiet.
  • Det er krav om bestått fysisk opptaksprøve. Søkere må melde seg på denne mellom 01.05-15.05. Mer informasjon om den fysiske opptaksprøven finner du her.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Relevant og særlig relevant arbeidserfaring for dette studieprogrammet:

Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må være relevant for studiet Bachelor i Paramedisin. Relevant arbeidserfaring for Bachelor i parmedisin er arbeid innen helse-, sosial-, omsorgssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter brukere eller klienter. Arbeid innen ambulansetjenesten og brann- og redningstjenesten anses som særlig relevant.

Helsekrav
I andre/tredje studieår starter du opp med det ambulanseoperative fagområdet. Her vil du blant annet gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy.

For å få kompetansebevis for utrykningskjøretøy må du tilfredsstille de samme helsekravene som gjelder for førerkort klasse D (lovdata.no). Det betyr at dersom du ikke tilfredsstiller disse kravene, får du ikke gjennomført studiet.

Du er selv er ansvarlig for å avklare at du fyller de medisinske helsekravene for førerkort klasse D.

Overordnede læringsutbytter Paramedisin

Kunnskap

Har bred kunnskap om anatomi, fysiologi, og vanlige akuttmedisinske problemstillinger knyttet til sykdom og skade i alle aldre, samt legemiddelhåndtering relatert til yrkesutøvelsen (§ 7a-d + f)
 

Har bred kunnskap om psykiske tilstander og lidelser, psykisk helse og rus- og avhengighetsproblematikk (§ 7 e)
 

Har kunnskap om akutt og forebyggende helsearbeid i møte med mennesker fra ulike kulturer og med ulike sosiale og helsemessige utfordringer (§ 7 g-i , k + 4d)
 

Har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i team, relevante operative kommunikasjonsformer og ivaretagelse av sikkerhet under oppdragsløsning (§ 10 – a,b, § 13 a)
 

Har kunnskap om operativ ledelse og organisering ved oppdragsløsning i helse- og omsorgstjenesten og i samvirke med andre etater (§ 10 c-f + § 13 b)
 

Har kunnskap om hvordan man finner, vurderer og henviser til forskningsbasert kunnskap, og om relevante digitale løsninger for

har kunnskap om kvalitetsforbedring og sikkerhetskultur i helse- og omsorgstjenesten, og om hvordan ferdighetstrening og livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeid (§ 19 a-c)
 

Har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for yrkesutøvelsen (4a)
 

Har kunnskap om HMS, helse- og sosialpolitikk, lovmessige rammer og etiske perspektiver relevant for yrkesutøvelsen (4 c-f)
 

Har kunnskap om mikrobiologi, smitte- og infeksjonsforebygging, og hygieniske prinsipper for forsvarlig helsehjelp (7 j + 8f )

Ferdigheter

kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, regelverk og faglige retningslinjer i sin tjenesteutøvelse (§ 5a)

kan beherske systematisk undersøkelse, behandling
og overvåkning av akutt syke og skadde pasienter, og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå (§ 8a)

kan anvende kunnskap om forebyggende helsearbeid, og identifisere og ivareta pasienter med psykiske helseproblemer, rus- og avhengighetsproblematikk (§ 8 b, i)

kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering, relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk utstyr og dokumentasjon (§ 8 d, g, h)

Kan anvende kunnskap om barn og unges behov i sin yrkesutøvelse og håndtere normal fødsel utenfor sykehus (§ 8 c, e)

Kan anvende prinsipper og modeller for risiko- og sikkerhetsstyring, operativ ledelse på skadested og samvirke med andre etater og samarbeidende aktører (§ 11a, b, f, § 14c, § 20c)

Kan beherske relevant utstyr for oppdragsløsning inkludert utrykningskjøring (§ 11 c-e)

Kan anvende kunnskap om trygg, effektiv og relasjonsfremmende kommunikasjon i møte med pasienter og pårørende i ulik alder og med ulik språklig og kulturell bakgrunn (§ 14a, b), samt i team, andre etater og samarbeidende aktører

Kan anvende forskningsbasert kunnskap og veiledning til å reflektere over, diskutere, og justere faglig utøvelse (§ 17 a, 14d)

Kan vurdere sikkerhet og risiko for uønskede hendelser i helhetlige pasientforløp (§ 20 a, b)

Generell kompetanse

Kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin tjenesteutøvelse (§ 6a)

Har innsikt i sammenhengene mellom helse, helsekompetanse og sosioøkonomiske faktorer, og kan i samvirke med samarbeidende aktører bidra til helhetlige helsetjenester, god folkehelse og arbeidsinkludering (§ 9 a, b, § 15 d)

Kjenner til organiseringen av beredskapen i Norge, ambulansetjenestens plass i denne, og kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (§ 12 a, b)

Kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter og pårørende, samt samarbeidende personell i egen og andre sektorer (§ 15 a, b)

Har innsikt i eget kunnskaps- og læringsbehov, og kan reflektere over paramedisinerens kompetanse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner (§ 18 a, § 15 c)

Kjenner til innovasjon, teknologi og digitale løsninger relevant for yrkesutøvelsen, og kan tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter gjennom nasjonal og internasjonal forskningslitteratur (§ 18a, b c)

kan gjennomføre sikker og trygg pasientbehandling gjennom planlegging, monitorering, dokumentasjon og systematisk kvalitetsarbeid (§ 21 a, b)

Kan vurdere, bearbeide og formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig