psykisk helsearbeid
Kortere studier

Psykisk helsearbeid

Bodø

Ønsker du økt kunnskap om psykisk helsearbeid? Denne videreutdanningen retter seg mot helse- og sosialarbeidere som vil lære perspektiver, tilnærmingsmåter og relasjonskompetanse i tverrfaglig samarbeid. 


Om studiet

Videreutdanning i psykisk helsearbeid er rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker økt kunnskap om psykisk helsearbeid. Fokus i utdanningen er rettet mot perspektiv og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, kommunikasjonens betydning i yrkesutøvelsen, tverrfaglig samarbeid, samt utvikling av relasjonskompetanse.

Studiet er rettet mot helse og sosialfaglig personell som arbeider i kommunale tjenester, som arbeider i spesialisthelsetjenesten eller som arbeider i private organisasjoner ( f.eks. Kirkens Bymisjon og lignenede).

Det er mulighet for valgfri fordypning i tema «avhengighetsproblematikk» eller tema «motiverende intervju».

Studiet legger til rette for utvikling og utvidelse av kunnskap og personlig kompetanse.

Kullet som starter høsten 2023 skal ha samlinger ved campus Bodø.

Hva kan du jobbe som?

Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer for fagstillinger i psykisk helsearbeid i kommunen, spesialisthelsetjenesten og ulike private- og livssynsorganisasjoner (Kirkens bymisjon, Blå Kors, Røde Kors og andre).

Utenlandsopphold

Studentene vil kunne benytte seg av universitetets generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus.

Videre utdanning

Kandidater som har fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid, kvalifiserer til å få innpasset 60 studiepoeng i en mastergrad i helsevitenskap ved Nord universitet.

Alle fysiske samlinger er lokalisert på Campus Mørkved i Bodø

1. studieår

Høst 2023:

 • HEL5006 Helsevitenskap – 2 digitale samlinger - hver på ei uke - uke 34 og 37. Hjemmeeksamen - 15.-25. september.
 • PSH7004 Perspektiv i psykisk helsearbeid - 2 samlinger - hver på ei uke - uke 40 og 46. Hjemmeeksamen - uke 47 og 48

Vår 2024:

 • VIT5018 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 12 og uke 17. Hjemmeeksamen uke 18 og 19.
 • KOK7000 Kommunikasjon, samarbeid og relasjon - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 2 og 6. Hjemmeeksamen uke 7 og 8

Med forbehold om endringer

Dette studiet har 5 uker praksis i emnet PSH7001 Tilnærminger til psykisk helsearbeid, i det tredje semesteret. Les mer om praksis her.

3- årig helse og sosialfagutdanning på høyere nivå og minst 1 års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning. Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp.

Det kreves politiattest for å få starte på fordypningen i Psykisk helsearbeid. Når du har fått opptak til studiet, vil du få dokumentasjon fra universitetet. Denne legges ved når du søker om politiattest.

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver på psykiske lidelser
 • kan anvende kunnskap om tilnærmingsmåter i psykiske helsearbeid inkludert rus- og avhengighetsproblematikk
 • kan analysere profesjonsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i psykisk helsearbeids vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke relevant kunnskap og erfaring for å etablere, utvikle og vedlikeholde relasjoner til mennesker med psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk
 • kan bruke eget fags særegne bidrag i samarbeid med brukere, pårørende og andre
 • kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger og dokumentere og kvalitetssikre yrkesutøvelsen i psykisk helsearbeid 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innovativt for å utvikle tjenestetilbudet og gjennomføre prosjekter innen psykisk helsearbeid
 • kan formidle et omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer i psykisk helsearbeid, etikk og metodologi
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen psykisk helsearbeid