Studenter i gang
Master (2 år)

Sosialvitenskap

Bodø

Master i sosialvitenskap er utviklet for deg som vil øke din analytiske kompetanse og øke din kunnskap innen barnevernsarbeid eller sosialt arbeid.


Om studiet

I alle deler av velferdstjenestene ses en økende grad av mennesker med sammensatte og komplekse behov for bistand. Dette stiller store krav til hjelpernes kompetanse. Master i Sosialvitenskap er utviklet for deg som vil øke din analytiske kompetanse og øke din kunnskap innen barnevernsarbeid eller sosialt arbeid.

Hva kan du jobbe som?

Med en Master i Sosialvitenskap vil du være kvalifisert til en rekke stillinger innenfor de offentlige velferdstjenestene, i privat og ideel sektor. Det er i alle delene av velferdstjenestene økende krav til kompetanse. Både i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten ses en økende grad av pasienter og brukere med sammensatte og komplekse behov for bistand. Dette utfordrer tjenestene, og det er behov for personell med høy sosialfaglig kompetanse til å følge opp sosiale og psykiske helse- og livsutfordringer. Sammensatte behov øker også behovet tverrfaglig samarbeid og samhandling. Sosialfaglig personell med masterutdanning er derfor i økende grad etterspurt, og det er sannsynlig at det vil fortsette å øke. Barnevernet har de siste årene vært spesielt i fokus for behovet for kompetanseøkning, og det er derfor spesielt etterspurt en særskilt relevant masterutdanning for barnevernsfeltet. Fordypningen i barnevernsarbeid er derfor utarbeidet i tråd med Forskrift om nasjonal retningslinje for master i barnevernsarbeid, og fyller kravene om relevant barnevernfaglig masterutdanning for ansatte i det kommunale barnevernet og for institusjonsledere etter Barnevernsloven.

Master i sosialvitenskap er en vitenskapelig master på 120 studiepoeng, og vil også kunne kvalifisere til opptak på PhD - program, eksempelvis PhD i sosiologi ved Fakultet for Samfunnsvitenskap.

20. august kl. 09.15-10.00. Åpning av Master i sosialvitenskap, heltid begge fordypninger

Samlinger fordypning barnevernsarbeid (inkl. metodeunderv.) H24:

20.-22. august

2.-5. september

16.-17. september

19. september (DIGITALT)

23.-25. september (DIGITALT)

9.-10. oktober

30.-31. oktober

7. november (DIGITALT)

Samlinger fordypning i sosialt arbeid (inkl. metodeunderv.) H24

20.-22. august

2. -5. september

13. september (DIGITALT)

23.-25. september (DIGITALT)

3.-4. oktober (DIGITALT)

28.-30. oktober

11. november (DIGITALT)

I fordypning barnevern er det fire uker praksis. Fordypning i sosialt arbeid har ikke praksis.

For opptak på Master i sosialvitenskap, fordypning barnevernsarbeid gjelder følgende opptakskrav:

Fullført bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie

Eller

Annen psykologisk eller pedagogisk profesjonsutdanning av minimum 180 studiepoeng og minst to års relevant praksis etter fullført bachelorgrad fra arbeid med utsatte barn, unge og familier.

For alle søkere gjelder i tillegg:

- For å kvalifisere til opptak må søker ha C i karaktersnitt. Karaktergjennomsnitt beregnes av hele bachelorgraden/profesjonsutdanningen. Vurderinger med "bestått" og "godkjent" tas ikke med i beregningen av karaktergrunnlaget til C snitt eller til rangeringen. Resultater fra relevant videreutdanning/tilleggsutdanning på universitets-/høgskolenivå kan inngå i beregningen av karaktergjennomsnittet. Relevant tilleggs-/videreutdanning vil eksempelvis være utdanninger innen rus- og psykisk helsearbeid, familiearbeid, barnevern eller spesialpedagogikk.

- Søker må ha forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode tilsvarende 10 studiepoeng, for eksempel MET2003 Samfunnsvitenskapelig metode og kunnskapsutvikling, ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig metode eller ME123S Introduction to Qualitative and Quantitative Methods in Social Science. Forkunnskapskravet kan også oppfylles gjennom en kombinasjon av elementer fra flere ulike emner dersom søkeren kan dokumentere dette gjennom læringsutbyttebeskrivelser.

- Jf. opptaksforskriftens §6-2 (1), kreves det at studenten ved opptak legger frem politiattest etter politiregisterlova § 39 første ledd (barneomsorgsattest).

For opptak på master i sosialvitenskap, fordypning sosialt arbeid gjelder følgende opptakskrav:

Fullført bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.

Eller

Annen relevant samfunnsvitenskapelig bachelorgrad eller profesjonsutdanning, og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad fra arbeid med mennesker i utsatte livssituasjoner. Relevant samfunnsvitenskapelig bachelorgrad vil her være bachelor i sosiologi eller kriminologi, bachelor- eller profesjonsutdanning i psykologi, samt pedagogiske lærer- eller lektorutdanninger.

For alle søkere gjelder i tillegg:

- For å kvalifisere til opptak må søker ha C i karaktersnitt. Karaktergjennomsnitt beregnes av hele bachelorgraden. Vurderinger med "bestått" og "godkjent" tas ikke med i beregningen av karaktergrunnlaget til C snitt eller til rangeringen. Resultater fra videreutdanning/tilleggsutdanning på universitets-/høgskolenivå kan inngå i beregningen av karaktergjennomsnittet. Relevant tilleggs-/videreutdanning vil her være eksempelvis utdanninger innen rus- og psykisk helsearbeid, familiearbeid og spesialpedagogikk.

- Søker må ha forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode tilsvarende 10 studiepoeng, for eksempel MET2003 Samfunnsvitenskapelig metode og kunnskapsutvikling, ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, ME123S Introduction to Qualitative and Quantitative Methods in Social Science. Forkunnskapskravet kan også oppfylles gjennom en kombinasjon av elementer fra flere ulike emner dersom søkeren kan dokumentere dette gjennom læringsutbyttebeskrivelser.

Rangering (gjelder begge fordypninger):

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser tilsier, rangeres søkerne på følgende grunnlag: Karaktersnitt beregnes av hele bachelorgraden/profesjonsutdanning, og søkere rangeres etter karaktergjennomsnitt. Resultater fra videre-/tilleggsutdanning beregnes og inngår i karaktergrunnlaget dersom det gir søker gunstigere resultat for søker. Ved likt karaktersnitt og færre ledige plasser enn søkere skal søkere direkte fra bachelorgrad i sosialt arbeid, barnevern og vernepleie prioriteres.

Andre semester i heltidsmodellen og andre eller fjerde semester i deltidsmodellen er definert som programmets mobilitetsvindu.

For fordypning sosialt arbeid, vil det være mulig å utveksle hele semesteret. Semesteret består av valgemner, 30 studiepoeng for heltidsmodell, og 20 studiepoeng for deltidsmodell.

Nord universitet avtale om utveksling på masternivå med Augsburg university. Augsburg har master i sosialt arbeid, og en rekke relevante emner som kan settes sammen til en semesterpakke; Academic Catalogs - Augsburg University - Minneapolis, MN | Minneapolis, MN . Emnene er små, men mange, og gir derfor valgfrihet til å velge ulike sammensetninger, og egner seg både for heltids- og deltidsstudenter. Det er i samarbeid med Augsburg University utarbeidet forhåndsgodkjent emnepakke for både heltids- og deltidsstudenter, men det er også mulig å sette sammen emner selv og søke om forhåndsgodkjenning av disse.

Det er også mulig å utveksle til universiteter innenfor North to North-samarbeidet. Nord universitet er del av dette konsortiumet, som innebærer forpliktende avtale om studentutveksling mellom institusjonene. En oversikt over medlemsinstitusjonene finnes her: https://education.uarctic.org/mobility/where-can-i-go/

For fordypning barnevernsarbeid vil det være mulig å gjennomføre praksisperioden i emnet Innovasjon og Fagutvikling i barnevernsarbeid som ligger i semesteret definert for mobilitet. FSV har inngått praksisutvekslingavtale med NMS Exchange som sikrer dette. Avtalen omfatter 10 plasser, og studentene kan reise til Madagaskar, Thailand eller Kamerun og gjennomføre praksisperioden gjennom denne avtalen.

Samme semester er også tilrettelagt for innveksling. Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr i samarbeid mellom masterprogrammene emner på engelsk til innvekslende studenter. Kontakt internasjonal koordinator for mer informasjon og muligheter.

Master i sosialvitenskap er en vitenskapelig master på 120 studiepoeng, og vil kvalifisere til opptak på PhD i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Kunnskap

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap om sentrale prinsipper innenfor sosialvitenskapelig analyse og virksomhet, og spesialisert innsikt i perspektiver, forståelsesmodeller og arbeidsmåter innenfor valgt fordypning i sosialt arbeid eller barnevern.
 • Har inngående kunnskap om teoretiske forståelsesmodeller som kan bidra til å forklare sosial ulikhet og sosiale problemer, og anvende disse til å forstå og løse faglige problemstillinger på individ-, gruppe- og samfunnsnivå og i samspillet mellom dem.
 • Har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og kan anvende kunnskap i analyser av faglige problemstillinger, forskning, fagutvikling og innovasjon.
 • Kan analysere problemstillinger som opptrer i samspillet mellom mennesker i utsatte livssituasjoner, velferdstjenester og samfunnet i både nasjonal og internasjonal kontekst, og bidra til å sikre bærekraft i velferdstjenester og samfunn.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike former for kunnskap, teorier og perspektiver, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i en sosialvitenskapelig kontekst.
 • Kan analysere teorier, perspektiver og metoder som anvendes i sosialvitenskapelig analyse og yrkesutøvelse, og arbeide selvstendig med analyser, etiske- og faglige problemstillinger.
 • Kan bruke samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt innenfor valgt fordypning i barnevernsarbeid eller sosialt arbeid, under veiledning og i tråde med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan analysere yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger.
 • Kan anvende kunnskaper og ferdigheter i analyse, fagutvikling og forskning til å løse komplekse arbeidsoppgaver og problemstillinger i arbeid med mennesker i utsatte livssituasjoner, og gjennomføre prosjekter innen fagutvikling og forskning.
 • Kan kommunisere om sosialvitenskapelige problemstillinger, analyser og konklusjoner med både spesialister og allmennheten.
 • Kan bidra til nytenking, innovative analyser og arbeidsmåter for å sikre bærekraft i velferdstjenester og samfunn, og kan formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor valgte fordypning i barnevernsarbeid eller sosialt arbeid.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.