Juss for ledere

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

LED7001
0 sp

Vår 2025 (2. semester)

LED7001
15 sp

Studiet er basert på rammeverket for den modulbaserte styrer- og rektorutdanningen og de krav som stilles til styrere og rektorer. Den skal i tillegg basere seg på relevant forskningsbasert kunnskap og rettspraksis, for utvikling av gode praksiser som gjør ledere bedre i stand til å utnytte handlingsrommet.

Vektlegging av lederes læring og kompetanseutvikling på det juridiske kompetanseområdet står sentralt. I studiet skal deltakerne anvende og prøve ut kunnskaper i egen organisasjon. Det skal legges vekt på erfaringsutveksling, samarbeid og veiledning mellom deltakerne – også mellom deltakerne fra barnehage- og skoleområdet når det er relevant.

Underveis i studiet vil vi også bruke digital metodikk gjennom blant annet veiledning via videomøter og webinarer.

Målet med studie er å utvikle studentens kunnskap, holdninger og ferdigheter innenfor fagområdet. Ut fra Nasjonalt kvalitetsrammeverk for livslang læring har vi formulert følgende beskrivelser for denne påbyggingsmodulen om Juss for ledere:

Kunnskap:

Studenten:

 • Har avansert kunnskap om aktuelle lover og forskrifter gjeldende for barnehage og skole på individ- gruppe- og organisasjonsnivå
 • Kan anvende kunnskap gjennom å diskutere relevante problemstillinger for å utvikle egen lederrolle i juridiske spørsmål
 • Har spesialisert kunnskap for å kunne analysere og vurdere juridiske forhold som omhandler rettigheter og plikter for barn, elever, foreldre, skole og barnehage
 • Har inngående kunnskap om fagområdet for å utvikle skolen som organisasjon
 • Har avansert kunnskap om å videreutvikle skolen og barnehagen som forvaltningsorgan

Ferdigheter:

Studenten kan

 • kritisk analyse av teori og forskning fra ulike informasjonskilder og rettspraksis i en kontinuerlig utvikling av skolens juridiske kompetanse
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende etiske normer
 • utvikle og gjennomføre en forelesing i egen organisasjon om et aktuelt juridisk tema
 • utvikle et helhetlig planverk for egen skoles juridiske kompetanse
 • utvikle kvalitet for å oppnå varige forbedringer i barnehage og skole
 • lede og tilrettelegge for personalets pedagogiske og administrative bruk av lover og regler
 • lede personalets arbeid med å tilrettelegge for legitim og legal undervisning i tråd med nasjonale myndigheters føringer
 • kartlegge behovet for å utvikle systematikk i tverrsektorielle samarbeidsfora som berører barnet, eleven og foresatte

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne:

 • analysere relevante problemstillinger knyttet til juridisk kompetanse i barnehage og skole
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i studiet innenfor det juridiske fagområdet i egen barnehage og skole.
 • lede nytenking og innovasjon i utviklingen av nye rutiner og systemer
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

Studiet vil gjennom disse læringsutbyttebeskrivelsene kunne føre til konkrete forbedringer i tråd med styrers og rektors ledelse av kompetanseutvikling for å håndtere saker og utfordringer innenfor det juridiske området slik kravspesifikasjonen beskriver det.

For å bli kvalifisert for opptak må søker være leder som har gjennomført styrer- eller rektorutdanning eller har fullført minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende. Søker må kunne dokumentere ansettelsesforhold i skole eller barnehage, hvor de har en lederfunksjon.

Søkere prioriteres på følgende måte:
Styrere og rektorer prioriteres foran andre ledere i barnehager og skoler. Med styrere og rektorer mener vi også ledere med stillingstitler som virksomhetsleder, enhetsleder, daglig leder el.l. Ved oversøkning av styrere og rektorer, skal styrere og rektorer fra kommuner i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning. Andre ledere enn styrere og rektorer prioriteres på samme måte, dvs. lederne i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning. Merk at ass.styrer og ass.rektor havner i gruppen med andre barnehage- og skoleledere.

Takker du ja til en studieplass, og deretter trekker deg, vil det påløpe et avmeldingsgebyr på NOK2500. Takker du nei til studieplassen, går tilbudet videre til neste søker.

Studiet gjennomføres med fire samlinger á 2 hele dager.

Samlinger Stjørdal studieåret 24/25:

26.-27. septermber

21.-22. november

6.-7. februar

3.-4. april

Samlinger Tromsø studieåret 24/25

23.-24. september

18.-19. november

3.-4. februar

31. mars - 1. april

Samlinger Bergen studieåret 24/25

18.-19. september

2.-3. desember

11.-12. februar

8.-9. april

Utover pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. I tillegg må studentene dekke reise- og oppholdsutgifter til studiestedet.

Merknad: Takker du ja til en studieplass, og deretter trekker deg, vil det påløpe et avmeldingsgebyr på NOK2500. Takker du nei til studieplassen, går tilbudet videre til neste søker.

Hjemmeeksamen, oppgave og obligatorisk deltakelse minimum 80 %
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.