Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen - Kompetanse for fremtidens barnehage

Se studieprogram

Målgruppen er barnehagelærere som er ansatt i og arbeider i barnehagen.

Gjennom dette nettbaserte videreutdanningstilbudet vil du styrke egen kompetanse i ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet bidrar til å øke din kompetanse i å identifisere og vurdere barnehagens nåværende pedagogiske praksis, opp mot fremtidig ønsket praksis. Du skal lede og gjennomføre et utviklings- og endringsarbeid på egen arbeidsplass og studiet er derfor prosessbasert der vi veksler mellom å jobbe med teori om ledelse av utviklingsarbeid, praktisere og prøve ut utviklingsarbeid i barnehagen, samt vurdere arbeidet underveis. Du vil gjennom teori om organisasjonsutvikling få økt kunnskap om hva organisatorisk læring i barnehagens profesjonelle fellesskap innebærer, og hvordan dette kan oppnås. Det legges vekt på å lære av hverandres erfaringer i studiet. Veiledning i ulike former vil gjennomføres gjennom studiet. Dette vil bidra til at du reflekterer om barnehagelærerrollen i utviklings- og endringsprosesser i barnehagen og at du øker din kunnskap om hvordan du bør arbeide med å etablere kollektive organisasjonskulturer som fremmer barns utvikling og læring i barnehagen.

Læringsutbytte 

Kunnskap: 

 • Har utdypende kunnskap om teoretiske perspektiver på utviklingsarbeid i barnehagen. 
 • Har god kunnskap om ulike lederstrategier i utviklingsarbeid i barnehagen. 
 • Har god kunnskap om teori og nyere forskning om barnehagen som en lærende organisasjon. 
 • Har god kunnskap om partnerskap - og nettverksarbeid i kompetanseutvikling 
 • Har god kunnskap om profesjonelle læringsfellesskap, veiledning og refleksjon 

Ferdigheter: 

 • Kan analysere og vurdere behov for utviklingsarbeid i barnehage i forhold til rammeplanens innhold og oppgaver 
 • Kan initiere, planlegge, lede og vurdere relevant utviklingsarbeid i barnehage 
 • Kan bruke ulike veiledningsstrategier 
 • Kan lede refleksjon og samarbeidsprosesser i ett lærende praksisfellesskap 

Generell kompetanse: 

 • Kan kritisk reflektere over eget utviklingsarbeid og egen ledelse av dette 
 • Har god forståelse av betydningen av partnerskap i utviklingsarbeid  
 • Kan etablere en kollektiv organisasjonskultur i personalgrupper
Studiet gjør deg mer kvalifisert for rollen som barnehagelærer, pedagogisk leder, fagleder, eller styrer/daglig leder.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en datamaskin med tilgang til kamera og god lyd slik at de kan følge nettundervisning og mellomarbeidet.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Det inngår ikke praksis i studiet.