Trafikk bok
Kortere studier

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk

Stjørdal

Om studiet

Det er viktig å kunne gi et videreutdanningstilbud til lærere i offentlig skoleverk slik at skolene skal kunne tilby trafikalt grunnkurs til sine elever. Studiet tar sikte på å tilføre lærere både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. gir gjennom § 6-4 lærere som har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk med spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet, rett til å undervise på trafikalt grunnkurs. I studiet skal studenten utvikle kompetanse som er relevant for å skape et godt læringsmiljø slik at elevene tilegner seg kunnskaper i samsvar med målene for trinn 1 trafikalt grunnkurs.

Hva kan du jobbe som?

Gjennomført og bestått utdanning gir kompetanse til å undervise i trafikalt grunnkurs i samsvar med det som framgår av gjeldende forskrift for trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Studiet har en samling på fem dager på Stjørdal. Start mandag kl 10, avslutning fredag kl 14.

Studiet tilbys både i vår- og høstsemesteret. Tar du studiet i vårsemesteret 2024 er søknadsfrist 15. februar, og samlingen er i uke 16.

Informasjon om søknadsfrist og dato for studiestart høst 2024 kommer.

Søker må ha pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk, samt førerkort klasse B

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om det trafikale grunnkursets innhold, måloppnåelse, undervisningsmetoder og gjennomføring
 • skal kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor trafikkopplæringen
 • kan oppdatere sin kunnskap innen trafikkopplæringen gjennom bruk av vegtrafikkretten
 • har kunnskap om bakgrunnen for den norske føreropplæringsmodellen og det trafikale grunnkursets plass i denne

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere trafikale situasjoner og vurdere risiko i disse
 • kan anvende faglig kunnskap, teori og litteratur som er relevant for gjennomføring av det trafikale grunnkurset
 • kan reflektere over egen pedagogisk praksis og begrunne sine valg av ulike undervisningsmetoder
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan yte livreddende førstehjelp til skadde etter en trafikkulykke

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for begrepet trafikal kompetanse og nødvendigheten av denne for å kunne ferdes sikkert i trafikken
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning for trafikalt grunnkurs i samsvar med gjeldende forskrifter
 • kan formidle sentralt fagstoff ved bruk av relevante uttrykksformer for å kunne skape et godt læringsmiljø for elevene i sin undervisning

Studiet har studieavgift, i 2024 er denne kr 12 300. 

Semesteravgift kommer i tillegg.