Marked, organisasjon og ledelse

​Faggruppen favner om et bredt faglig spekter og består av rundt 60 fagansatte. De tematiske områdene som fagavdelingen arbeider med omfatter markedsføring, internasjonal handel, internasjonal økonomi, organisasjon og ledelse, informasjonssystemer/IKT, beredskapsorganisering og kriseledelse, opplevelsesøkonomi og reiseliv, økologisk økonomi, etikk, filosofi og bedrifters samfunnsansvar.

Faggruppeleder: Frank Lindberg

Forskningsgrupper

 • Forskningsgruppen har et sterkt team som underviser og forsker på internasjonal handel og markedsføringsstrategi. Innenfor disse feltene fokuserer gruppen også på tema relatert til eksportmarkedsføringsstrategier; design og valg av markedsføringskanaler; internasjonal handel, markedsadgang og internasjonal merkevarebygging.

  Noen av hovedtemae​ne innen markedsføring er kundeverdier og nordiske verdier og kvaliteter. Mange av forskningsprosjektene til gruppen er på den ene siden relatert til kontekstuelle særegenheter som har høy relevans for nordområdene, slik som internasjonal matvarehandel, markedsadganger og industrielle markeder og på den andre siden iøynefallende forbruk, turisme og tjenestedominerende logikk.

  Koordinator: Frode Nilssen

 • Forskningsgruppen ble etablert våren 2008 og var i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og næringsliv sentral i utviklingen av søknad, ledelse og forskning innen det 8-årige prosjektet «Northern insight» (Opplevelser i Nord). 

  Forskningsgruppen hører til faggruppen for marked, organisasjon og ledelse, men har også forskere fra andre fakultet, institusjoner og organisasjoner. Primære kontekstuelle områder er bl.a. naturbaserte opplevelser, kulturelle opplevelser og mat/måltider som del av turisme og fritid. Temaene har gradvis endret seg siden forskningsgruppen ble etablert, og de fleste områder er tverrfaglige.

  Medlemmene av forskningsgruppen arrangerer forskningsseminarer med drøftinger av artikler og ideer, administrerer og utvikler søknader, arbeider og administrerer forskningsprosjekter, formidler forskning i høyere utdanning, deltar på forskningskonferanser, utvikler bransjerelasjoner, nettverk og aktiviteter, samt bidrar til utvikling av næringer og samfunn for øvrig.

  Koordinator: Dorthe Helen Næss Eide

 • Forskningsgruppen forsker på sikkerhet knyttet til ulike typer virksomhet og aktivitet i ulike områder, og på hvordan bedrifter, offentlig forvaltning, andre typer virksomheter så vel som lokalsamfunn bygger opp en beredskap og robusthet mot kriser.

  Forskningsgruppen arbeider med ulike typer risiko og forebyggende arbeid, og håndtering av ulike typer kriser. Forskningsgruppen er opptatt av samarbeid mellom ulike aktører spesielt knyttet til omfattende uønskede hendelser og katastrofer som naturkatastrofer, pandemier, forurensing, masseskader, cyberangrep og hybride trusler. Organisasjon og lederskap på ulike beslutningsnivåer står sentralt, inklusiv samarbeid mellom private og offentlige, sivile og militære beredskapsaktører så vel som frivillige organisasjoner og lokalsamfunn.

  Forskningsgruppen leder det internasjonale fagnettverket «Arctic Safety and Security» innenfor University of the Arctic-paraplyen. Forskningsgruppen har også hovedansvaret for arbeidet ved Nord universitets sikkerhet- og beredskapslaboratorium, NORDLAB.

  NORDLAB bidrar aktivt i forskningsgruppens arbeid. Forskningsmiljøet består av forskere, veiledere, lektorer, øvingsledere og rådgivere ved NORDLAB som bidrar til ulike FoU- og innovasjonsprosjekter. Forskningsgruppen er tverrfaglig og organiserer jevnlig åpne seminarer. Forskningsgruppen har et formål å realisere Nord universitetets tematiske satsing i samfunnssikkerhet.

  Koordinator: Natalia Andreassen

 • Forskningsgruppen studerer ulike sider ved bærekraftig samfunnsutvikling med forankring i økologisk økonomi. Målet er å utvikle en økonomi som sikrer livskvalitet for mennesker innenfor en bærekraftig natur. Forskningsgruppen fokuserer på problemstillinger som skal bidra til å utvikle en helhetlig forståelse for hvordan samspillet mellom samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og privatøkonomi kan ivareta intensjonene som ligger til grunn for FNs bærekraftsmål.

  Økologisk økonomi skiller seg fra grønn økonomi ved å stille grunnleggende spørsmål ved dagens dominerende økonomiske system. Det innebærer blant annet overgang fra konkurransebasert vekst til samarbeidende nettverk for kvalitativ utvikling, økt fokus på botton-up-initiativer for det felles beste og kretsløpsløsninger på ulike nivåer (mellom økonomi og natur, mellom økonomi og kultur og innenfor økonomien).   

  Koordinator: Ove Daniel Jakobsen

 • Koordinator: June Borge Doornich

Utvalgte forskningsprosjekt

 • Prosjektets mål
  The overall aim of the project is to improve emergency response through fast-track uptake of existing innovations and knowledge by practitioners, predict future needs for innovation and knowledge, and identify priorities for security and standardization og emergency response across the Arctic and North Atlantic region.

  Mer om prosjektet

  Team (HHN)
  Andrey Kazakov, Natalia Andreassen, Rune Elvegård, Emmi Ikonen

  Partnere
  21 partnere fra Norge, Færøyene, Storbritannia, USA, New Zealand, Tyskland, Finland, Irland, Italia, Russland, Canada, Sverige og Island

  Finansiering
  Horizon 2020

  Tidsperiode
  2018-2024

 • Prosjektets mål
  The project brings together universities, wind-assist technology providers with ship owners to research, trial and validate the operational performance of a selection of wind propulsion solutions thus enabling wind propulsion technology market penetration and contributing to a greener North Sea transport system through harvesting the regions abundant wind potential. 
   
  The WASP project will help to accelerate this decarbonisation transition by giving the market and policy makers clear indicators on operational parameters, fuel savings, business models and a collection of additional demonstrator vessels to highlight the wind-assist propulsion potential.

  Team (HHN)
  Roberto Rivas Hermann og Ning Lin

  Partnere
  13 partnere
  Prosjektet ledes av Netherlands Maritime Technology

  Finansiering
  Interreg North Sea Europe programme

  Mer om prosjektet