Studieplan

Bachelor i naturforvaltning

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Studiet i naturforvalting består i hovudsak av biologiske og forvaltningsrelaterte emne. Du lærer m.a. om biologisk mangfald, forvalting av vilt og fisk, landskapsplanlegging og forvalting av norsk natur. Studiet gjer ei brei biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunna forvalte naturressursane våre. Mykje av undervisninga er praktisk retta i form av øvingar, feltkurs og ekskursjonar. Emne som geologi, vegetasjon, økologi, zoologisk artslære, botanisk artslære, naturregistrering, naturforvalting, arealplanlegging, kart og GIS (geografiske informasjonssystem) er sentrale.

Emna i siste del av studiet legg vekt på å knyta undervisninga til reelle forvaltingssituasjonar i dagens samfunn. I emnet Naturforvalting (NAT330) vert det gjennomført ein ekskursjon til utlandet. Gjennom bacheloroppgaven i 3. studieår får du høve til å fordjupe deg fagleg i eit sjølvvalgt tema, gjerne i samarbeid med eksterne oppdragsgjevarar eller som deltakar i eit av forskingsprosjekta våre.

Me tilbyr 2 valemne i løpet av 6. semester som studentane kan erstatta med andre relevante emne etter ønskje. Slike emne kan til dømes plukkast frå studieprogram som husdyrfag – velferd og produksjon, sirkulær bioøkonomi eller økonomi og leiing. Ein kan òg få godkjend tidlegare fullførte emne frå Nord universitet eller andre universitet og høgskular. Byte av valemne skjer i samråd med studierettleiar. Merk at valemnet MA116F Matematikk og statistikk for biologar, er påkravd for å kvalifisera for opptak i masterprogrammet i biovitskap.

Undervisninga vert gjennomført med førelesningar, gruppearbeid og øvingar. I tillegg inneheld dei fleste emne feltkurs, ekskursjonar og prosjektoppgåver. Delar av undervisninga føregår i felt: m.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, elektrisk fiske og rypetakseringar. Delar av undervisninga kan bli gjeven på engelsk.

Oppbygging/emner

Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten

Kunnskap

 • ha brei kunnskap om natur og forvalting av natur i Noreg
 • ha inngåande kunnskap om flora, fauna og andre relevante delar av det biologiske mangfaldet
 • ha kjennskap til forsking- og utviklingsarbeid innan natur- og utmarksforvalting
 • ha kunnskap om norske forvaltingssystem, historia til faget, tradisjonar og eigenart i samfunnet
 • ha god oversikt over relevante lover og forskrifter

Evner

 • kunne dei grunnleggande evner knytt til å gjennomføra naturregistrering, kartlegging og overvåkning, herunder å bruka GIS og anna verktøy i dette arbeidet
 • kunne samla inn, samanstille, analysera og diskutera anvendelsen av eigne data og resultat, som ein del av det å skriva ein fagrapport som belyser ei nærare definert problemstilling
 • kunne nytta relevante offentlege lover og forskrifter i forvaltingsarbeid, eksempelvis gjennom planlegging, saksarbeid og konsekvensutgreiingar
 • kunne nytta den faglege kompetansen sin, som mellom anna er knytt til relevant forsking på praktiske og teoretiske problemstillingar innanfor natur- og utmarksforvalting

Generell kompetanse

 • kunne planlegga og gjennomføra varierte arbeidsoppgåver og prosjekt åleine eller som deltakar i ei større gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidla sentralt fagstoff skriftleg og munnleg både til allmennheten og til andre innan natur- og utmarksforvalting
 • kunne utveksla erfaringar og synspunkt med andre fagfolk innan natur- og utmarksforvalting
 • ha innsikt i fagets yrkesetiske problemstillingar og kunne reflektera over fagleg utøving og justera ved behov
 • ha kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosessar

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krev generell studiekompetanse.

Søkere som ikkje har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

 • Arbeid innan landbruk, skogbruk, fiskeri, friluftsturisme, skjøtsel, miljøforvaltning, reindrift, klima og miljøvern og andre relaterte næringar/organisasjonar.
 • Skular med relevant linje/fag i forhold til utdanningen kan til dømes vera grøne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.

Vidare gjeld følgande faglege krav:

 • Norsk frå Vg2
 • Matematikk frå Vg1
 • Naturfag frå Vg1

Yrkesmuligheter

Som naturforvalter kan du bli tilsett i ei rekkje ulike stillingar innan t.d. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Døme på verksemder der kandidatar frå naturforvaltning arbeider er kommunar, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelingar hos Fylkesmannen, i private verksemder og i organisasjonslivet.

Videre utdanning

Studiet gjer det mogleg å studere vidare på master i Biovitenskap eller Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurserved Nord universitet. For opptak til master i Biovitenskap krevst tilleggsemne innan matematikk/statistikk som du kan velje i 6. semester. Ta kontakt med studierådgjevar eller studieansvarleg for nærare informasjon om dette.Studiet kvalifiserer også for masterstudier ved andre norske eller utanlandske universitet.

Utenlandsopphold

Naturforvalting er eit internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringar. Internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk er derfor viktig i utdanninga.

Nord har avtalar med ei rekke universitet over heile verda som gjer det mogleg å ta eit semester i utlandet som en del av studiet. Som student på bachelor i naturforvaltning har du moglegheit til å reisa på utveksling i 4. semester. Ta kontakt med internasjonal koordinator på fakultetet, Jose de Pool, for å høyra meir om moglegheitene dine.

Her finner du en oversikt over partneruniversiteter du som student i naturforvaltning kan reise til:

AUSTRALIA
James Cook University
Charles Darwin University
Deakin University

CANADA
Memorial University of Newfoundland
University of Northern British Columbia
St. Francis Xavier University
Lakehead University
University of Saskatchewan

USA
Humboldt State University
University of Minnesota - College of Food, Agricultural and Natural Resource Management (CFANS)
University of New England
University of Alaska Fairbanks

DANMARK
Roskilde University

NEDERLAND
Wageningen University

Kostnader

Utover semester- og kopinonoravgift er ein føresetnad at studentane disponerar eigen berbar PC med headset og kamera.

Studentane må kjøpe eigen laboratoriefrakk til bruk i emne med laboratorieøvingar.

Ein må òg rekna med utgifter til transport, kost og losji i samband med ikkje-obligatoriske ekskursjonar og feltkurs, samt obligatoriske ekskursjonar og feltkurs i tilleggsemne. Merk at fakultetet avheng av at nokre studentar stiller med eigen bil til køyring på enkelte ekskursjonar. All køyring vil bli kompensert etter satsane til staten for køyregodtgjersle.

I tredje studieår blir det studietur med krav til eigenbetaling. Fakulteta tilbyr eit fagleg tilfredsstillande alternativ for dei som ikkje ønskjer å delta på turen.

Eksamen og vurderingsformer

Studentane blir vurderte gjennom ulike eksamensformer (sjå dei ulike emna som inngår i programmet for detaljar) og ut frå forskriftene til NOKUT.

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut frå bokstavkarakterar A-F, der A er best og F er ikkje bestått. Vurdering kan òg i nokre emne skje som bestått/ikkje bestått eller godkjend/ikke godkjend. Sjå elles lover og forskrifter.

Programevaluering

Studieprogrammet vert evaluert årleg av studentane gjennom emneundersøkjingar og av studieprogramansvarleg. Evalueringane inngår som ein del av universitetet sitt kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 180 Type studium Bachelor studium Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested Steinkjer