Studieplan

Innkjøpsledelse

Velg kull

Beskrivelse av studiet

Alle virksomheter er i større eller mindre grad avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen er en viktig kilde til kontroll med produksjonen og dermed også virksomhetens økonomiske resultater. Erfaringer viser at virksomheter har store forbedringspotensialer når det gjelder organisering og ledelse av anskaffelsesarbeidet. Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet i virksomheten. Målet er å bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor sentrale elementer i denne prosessen. Vi har valgt å vektlegge innkjøpsledelse, hvor utfordringen både er å ha overblikk og styring med hele innkjøpsprosessen. Dernest vektlegges å utvikle ferdighetene knyttet til forhandling- og beslutningstaking. Et tredje element vi går nærmere inn i, er ulike atferdsmodeller, herunder kjøps- og kontraktsatferd slik at man kan utøve hensiktsmessig styring. Et fjerde element er knyttet til behovsanalysen, som kan være av avgjørende betydning i en anskaffelsesprosess. Hovedmålet er at vi gjennom studiet skal bidra til en bevisstgjøring omkring sentrale emner i anskaffelsesarbeidet.

Opptak
Dersom du ikke har anledning til å følge hele studieprogrammet, er det mulig å søke opptak som enkeltemnestudent. Søknadsfrist er da 1. juli.

Oppbygging/emner

Samlinger

Alle samlingene er nettbaserte. Samlingene er ikke obligatoriske. Det tas opptak av samlingene. Vi har to grupper, hvor noen studenter samles på studiesentre rundt om i landet, mens en annen gruppe samles på universitetets E-klasserom.Tidspunkt for samlingene publiseres straks de er klar.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har bred kunnskap om sentrale anskaffelsesteorier og perspektiver
  • har bred kunnskap om sentrale anskaffelsesteoretiske begreper
  • kan beskrive sentrale elementer i en anskaffelsesprosess

Ferdigheter

  • kan analysere og forklare sentrale forhold i en anskaffelsesprosess
  • kan identifisere sentrale anskaffelsesmessige problemstillinger
  • vurdere og bidra til utvikling av anskaffelsessprosesser

Generell kompetanse

  • kan med hjelp av anskaffelsesteori forstå og reflektere selvstendig over anskaffelsesmessige forhold både i privat og offentlig sektor, og delta både skriftlig og muntlig i en debatt omkring håndtering av anskaffelsesprosesser
  • kan gjøre rede for sentrale faglig-etiske problemstillinger

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Yrkesmuligheter

Studiet kvalifiserer for å håndtere oppgaver knyttet til anskaffelsesprosesser både innenfor privat næringsliv og offentlig forvaltning. Stilling som innkjøper eller innkjøpsleder vil være relevant etter endt utdanning.

Utenlandsopphold

Det er ikke lagt opp til utveksling i studieprogrammet.

Kostnader

Semester- og kopinoravgift.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC, med webkamera og hodetelefoner. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Eksamen og vurderingsformer

Vurderingsform er beskrevet under hvert enkelt emne. I hovedsak brukes hjemmeeksamen og arbeidskrav i emnene tilknyttet programmet.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser

Studiepoeng 30 Type studium Kortere studier/kurs Språk Norsk Fakultet Handelshøgskolen Studiested Steinkjer/Nettbasert