Innkjøpsledelse

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

ØKO1470
7.5 sp

Vår 2025 (2. semester)

ØKO1460
7.5 sp

Alle virksomheter er i større eller mindre grad avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen er en viktig kilde til kontroll med produksjonen og dermed også virksomhetens økonomiske resultater. Erfaringer viser at virksomheter har store forbedringspotensialer når det gjelder organisering og ledelse av anskaffelsesarbeidet. Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet i virksomheten. Målet er å bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor sentrale elementer i denne prosessen. Vi har valgt å vektlegge innkjøpsledelse, hvor utfordringen både er å ha overblikk og styring med hele innkjøpsprosessen. Dernest vektlegges å utvikle ferdighetene knyttet til forhandling- og beslutningstaking. Et tredje element er knyttet til behovsanalysen, som kan være av avgjørende betydning i en anskaffelsesprosess. Et fjerde element er knyttet til utfordringer med innovative og sirkulære anskaffelser, som representerer en ny utfordring for innkjøpere. Hovedmålet er at vi gjennom studiet skal bidra til en bevisstgjøring omkring sentrale emner i anskaffelsesarbeidet.

Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger. For hvert emne vil det være tre videoseminarer på ca 3 timer. Antall undervisningsvideoer kan variere fra emne til emne, men den enkelte videoen vil typisk ha en varighet på 10-20 minutter.

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

har bred kunnskap om sentrale tema i anskaffelsesprosessen

har bred kunnskap om sentrale begreper i anskaffelsesprosessen

kan beskrive sentrale elementer i en anskaffelsesprosess

Ferdigheter

Kandidaten

kan analysere og forklare sentrale forhold i en anskaffelsesprosess

kan identifisere sentrale anskaffelsesmessige problemstillinger

vurdere og bidra til utvikling av anskaffelsessprosesser

Generell kompetanse

Kandidaten

kan med hjelp av anskaffelsesteori forstå og reflektere selvstendig over ulike forhold i anskaffelsesprosessen både i privat og offentlig sektor, og delta både skriftlig og muntlig i en debatt omkring håndtering av anskaffelsesprosesser

kan gjøre rede for sentrale faglig-etiske problemstillinger

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring. Ved rangering av søkere prioriteres søkere med arbeidserfaring fra fagområdet økonomi.

Studiet kvalifiserer for å håndtere oppgaver knyttet til anskaffelsesprosesser både innenfor privat næringsliv og offentlig forvaltning. Stilling som innkjøper eller innkjøpsleder vil være relevant etter endt utdanning.

Alle samlingene er nettbaserte. Samlingene er ikke obligatoriske.

Samlingsdatoer høst 2023:

ØKO1470 Innkjøpsledelse 7,5 sp

Nettsamling tirsdager:

19. sep, 24. okt og 21. nov

ØKO1440 Forhandlingspsykologi og beslutningstaking 7,5 sp

Nettsamling tirsdager:

12. sep, 10. okt og 14. nov

Samlingsdatoer vår 2024:

ØKO1460 Behovsanalyse 7,5 sp

Nettsamling tirsdager:

23. jan, 27. feb og 26. april

ECO1015 Innovative og sirkulære anskaffelser 7,5 sp

Nettsamlinger:

19. jan, 16. feb og 19. mars

Det er ikke lagt opp til utveksling i studieprogrammet.

Semester- og kopinoravgift.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC, med webkamera og hodetelefoner. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Vurderingsform er beskrevet under hvert enkelt emne. I hovedsak brukes hjemmeeksamen.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.