Geografi

Med et fleksibelt samlings- og nettbasert bachelorstudium i geografi kan du øke din kompetanse og være aktuell for en rekke spennende jobber, i dag særlig aktuelt innen det grønne skiftet. Sentralt er bærekraftig arealbruk og opplevelsesbasert verdiskaping, sårbarhet og risiko, innovasjon og samfunnsentreprenørskap. Samlingene lokaliseres på ulike steder, blant annet på Island. Nærhet til omgivelsene og studentene er visjonen til faggruppen på Nord.

Bachelor i geografi

Studiepoeng 180,0
Type studium Bachelorgrad
Startsemester
Språk
Fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Steinkjer
Søknadsfrist 15.04.2018

Yrkesmuligheter

Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, kartfaglig arbeid (krever fordypning i kart/GIS), skoleverk og FoU. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig byplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi og samfunnslære i videregående skole.

Videre utdanning

Studenter med fullført bachelor i geografi vil kunne være kvalifisert for opptak på master i samfunnsvitenskap ved Nord universitet, og for opptak på master i geografi eller andre samfunnsvitenskapelige program ved UiO, UiB og NTNU. Utover dette vil de være kvalifisert for opptak på master i geografi ved andre universitet i Norden og internasjonalt. Også Nord universitet sine internasjonale samarbeidsinstitusjoner tilbyr relevante masterprogram innen blant annet geografi, areal- og ressursplanlegging, byplanlegging.

Opptakskrav

 Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Samlinger

Samlingene på geografistudiet er lagt til uke 34, 38, 42 og 46.

 

 

Beskrivelse av studiet

Bachelorgradsstudiet i geografi gir studentene en generell innføring i geografifagets arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder. Studiet gir en oversikt over norske og nordlige samfunns- og miljøforhold, og knytter relevant teori og forskning til omfattende endringsprosesser. Studiet gir også grunnleggende innføring i kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode, gjør studentene kjent med ulike forskningsfelt innenfor geografifaget, og gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et område av geografifaget. Bachelorgradsstudiet gir kunnskap om tema som regional utvikling og globalisering, naturbasert næringsutvikling, miljø- og klimautfordringer, samfunnsentreprenørskap og geografiske informasjonssystemer.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringutbytte:

Kunnskap:

 • Grunnleggende geografiske teorier og begreper
 • Geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
 • Kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
 • Vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt
 • Teori og forskning innenfor et spesialområde av geografifaget

 

Ferdigheter:

 • Anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og samfunnsmessige sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
 • Gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet, miljø, arbeidsliv, økonomi og globalisering
 • Vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen problemstilling
 • Tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk sammenheng

 

Generell kompetanse:

 • Forstå og reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer og endringer på ulike geografiske nivå
 • Formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger

Opptakskrav

 Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Yrkesmuligheter

Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, kartfaglig arbeid (krever fordypning i kart/GIS), skoleverk og FoU. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig byplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi og samfunnslære i videregående skole.

Videre utdanning

Studenter med fullført bachelor i geografi vil kunne være kvalifisert for opptak på master i samfunnsvitenskap ved Nord universitet, og for opptak på master i geografi eller andre samfunnsvitenskapelige program ved UiO, UiB og NTNU. Utover dette vil de være kvalifisert for opptak på master i geografi ved andre universitet i Norden og internasjonalt. Også Nord universitet sine internasjonale samarbeidsinstitusjoner tilbyr relevante masterprogram innen blant annet geografi, areal- og ressursplanlegging, byplanlegging.

Utenlandsopphold

 Aktuelt semester for utveksling på bachelor i geografi vil være i 4. semester i studieplanen. Fakultet for samfunnsvitenskap har avtale med University of Akureyri på Island og med University of Northern British Colombia (NBCU). Ta kontakt med studieveileder dersom du er interessert i å ta et semester i utlandet.

 

 

 

 

 

 

Kostnader

Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur. Kostnad knyttet til ekskursjoner er estimert til ca. 10 000 kr (dette inkluderer også feltkurs på Island).

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Hjemmeeksamen (individuell)

Fordypningsoppgave/feltrapport med muntlig

Skoleeksamen

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser