""

Geografi og samfunnsplanlegging

Samlingsbasert bachelorgrad i Levanger

Interessert i samfunnsplanlegging, geografiske informasjonssystemer, natur og samfunn? Da kan geografistudiet være noe for deg! Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som samfunnsplanlegging og bærekraftig byplanlegging, samfunnssikkerhet, turisme, og til å undervise i geografi og samfunnsfag. Som geograf benytter du geografiske informasjonssystemer (GIS) for planlegging og romlige/geografiske analyser. Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet', bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling.

Beskrivelse av studiet

Interessert i samfunnsplanlegging, geografiske informasjonssystemer, natur og samfunn? Da kan geografistudiet være noe for deg! Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som samfunnsplanlegging og bærekraftig byplanlegging, samfunnssikkerhet, turisme, og til å undervise i geografi og samfunnsfag. Som geograf benytter du geografiske informasjonssystemer (GIS) for planlegging og romlige/geografiske analyser. Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet', bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling.

Oppbygging/emner

Med forbehold om endringer.
Du har valgt:
Åpne alle

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Velg studieretning

Velg emne

Opptakskrav

 Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

 

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om geografiske teorier og begreper og geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
 • har bred kunnskap om samfunnsplanlegging på ulike nivåer med særskilt fokus på kommunal planlegging
 • har kunnskap om planleggingens forutsettinger og metoder,
 • har kunnskap om geografiske informasjonssystemer (GIS) og romlige metoder
 • har kunnskap om bærekraft og bærekraftsmålene
 • har kunnskap om internasjonale forhold og planlegging på europeisk og globalt nivå.
 • har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
 • kjenner til vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt

Ferdigheter

 • kan anvende romlige metoder og teorier innenfor samfunnsplanlegging
 • kan anvende geografiske informasjonssystemer før beskrivning og analyse av romlige forhold
 • kan anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og samfunnsmessige sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
 • kan gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet, miljø, arbeidsliv, økonomi og globalisering
 • kan anvende og forholde seg til geografiske kunnskaper på forskjellige geografiske nivåer og hvordan disse nivåer samspiller.
 • kan vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen problemstilling
 • kan tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk sammenheng

Generell kompetanse

 • forstår og kan reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer og endringer på ulike geografiske nivå
 • kan formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger

Jobbmuligheter

Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med samfunnsplanlegging, bærekraftig utvikling og 'det grønne skiftet'. Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, skoleverk, forskning og utvikling. Med et tydelig fokus på samfunnsplanlegging og GIS, møter vi behovet for samfunnsplanleggere med en bred kompetanse som etterspørres i norske kommuner, fylkeskommuner, etater og myndigheter. Det finnes også gode muligheter til arbeide i et internasjonalt miljø. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig samfunnsplanlegging, næringsselskap, avansert utredningsvirksomhet, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer også til undervisning i geografi og samfunnsfag i videregående skole.

Videre utdanning

Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå ved andre norske universiteter og ved utenlandske utdanningsinstitusjoner. Ved Nord universitet tilbys det en fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsvitenskap fra høst 2022, med aktuelle emner for geografi.

Utenlandsopphold

Aktuelt semester for utveksling på bachelor i geografi vil være i 4. semester i studieplanen. Dersom du ønsker å studere et semester i utlandet har vi per i dag tre aktuelle utvekslingsavtaler. Vi har nylig inngått en Erasmus-avtale med Mittuniversitetet i Sverige. I tillegg har Fakultet for samfunnsvitenskap en utvekslingsavtale med med University of Northern British Colombia (NBCU). Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet har en utvekslingsavtale med College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences CFANS ved University of Minnesota. Det vil være mulig for geografistudenter å benytte seg av denne avtalen. Ta kontakt med studieveileder dersom du er interessert i å ta et semester i utlandet.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert med majoriteten av samlingene på Nord universitet sin campus Levanger, men noen samlinger er lagt til andre steder i Trøndelag. Vi har 2-3 samlinger per semester med digital undervisning/seminarievirksomhet mellom samlingene. Under samlingene gjør vi kortere eller lengre ekskursjoner i geografien. Dette gir en unik mulighet for geografisk innsikt i lokale og regionale særtrekk, ulikheter og utfordringer. Muligheten ved å utforske stedene geografisk inspirerer og utfordrer studentene slik at mange vil oppnå økt læringsutbytte. På det tredje året vil en også kunne anvende og sammenligne erfaringene med mulighet for en utforskende og lærerik samling/ekskursjon.

Deltagelse på samlingene er, dersom det ikke er spesifisert noe annet, obligatorisk. Geografi er et praksisnært fag der kunnskap og forståelse for samspillet mellom menneskelig aktivitet og ressursgrunnlaget forutsetter at teorien kan anvendes i feltarbeid, ekskursjoner o.l. Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes.

Undervisningen på samlingene består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ekskursjoner. I tillegg er det gjennomgående innleveringsoppgaver med individuelle tilbakemeldinger, samt forelesninger og webinarer mellom samlingene.

Datoene for samlingene studieåret 2022/2023 publiseres her om kort tid.Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022
​​

 Studentliv i Levanger

​​

Studiepoeng 180
Type studium Bachelorgrad
Studieform Heltid
Språk Norsk
Politiattest Nei
Studiested Levanger

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist • Ordinær søknadsfrist: 20. april 2022
• Søknadsfrist for realkompetansesøkere: 1. mars 2022

Mer informasjon