Geografi - samlingsbasert

Kunne du tenke deg å jobbe med by- og samfunnsplanlegging, reiseliv og kulturarrangementer, ressurser for fremtiden, miljøproblematikk, stedsutvikling, digitale kart (GIS) eller undervisning? Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet'. Som geograf kan du spesialisere deg i for eksempel økonomisk geografi med vektlegging av næringsutvikling, miljøgeografi med fokus på fornybare energikilder, reiseliv og opplevelsesnæringer, byplanlegging med grønnstruktur osv. Drømmer du om å bo et annet sted enn i Trøndelag? Det er fullt mulig å bo på Svalbard, Sogndal eller Oslo - og likevel studere geografi på Nord. Vi har mer enn 15 års erfaring med samlingsbasert studium, og tilbyr et studium med spennende samlinger i inn- og utland.

Bachelor i geografi

Studiepoeng 180,0
Type studium Bachelorgrad
Startsemester Høst 2018
Språk
Fakultet Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested Steinkjer
Søknadsfrist 15.04.2018  

Yrkesmuligheter

Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, kartfaglig arbeid (krever fordypning i kart/GIS), skoleverk og FoU. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig byplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi og samfunnslære i videregående skole.

Videre utdanning

Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå ved Nord universitet, andre norske universitet og ved utenlandske institusjoner. Ved Nord universitet tilbys det en fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsvitenskap, med fordypning i geografi. Her tilbys det fordypningsmuligheter innen opplevelsesbasert verdiskaping, geografiske informasjonssystemer/arealplanlegging, sårbarhet, risiko og resiliens i en nordlig kontekst. Etter søknad er det mulig å innpasse andre halvårsenheter eller emner i bachelorgraden. Individuelle utdanningsplaner utarbeides i samråd med studieveileder.

Opptakskrav

 Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Programoversikt Last ned som PDF

Du har valgt: / [FJERN]

Oversikt

Studieplan

Samlinger

Studiet er samlingsbasert, og samlingene er lokalisert til ulike steder, fortrinnsvis i Trøndelag. I det følgende gis en oversikt over antall samlinger som det legges opp til hvert semester. Det tas forbehold om at eventuelle endringer i den skisserte planen vil kunne forekomme.

Det første semesteret; dannelsessemesteret, er det totalt 4 samlinger. Disse finner sted på Steinkjer, og varer fra mandag til fredag. Det er krav om obligatorisk oppmøte på deler av samlingene. Se viktig informasjon om dannelsessemesteret her.

I semester 2 vil det være to samlinger. Begge samlingene foregår fra onsdag til fredag. Her er samlingsdatoene for våren 2019:

Samling 1: uke 2: 9.-11. januar

Samling 2: uke 14 3.-5. april

I semester 3 er det også to samlinger fra onsdag til fredag. De som ønsker å inkludere emnet GEO220 Geografiske informasjonssystemer i sitt bachelorløp må også delta på samlinger for dette emnet.

Semester 4: To samlinger for de som skal ta GEO220 Geografiske informasjonssystemer. I tillegg vil det være en samling i Steinkjer og omegn for emnet GEO1005 Naturbasert reiseliv. Undervisningen suppleres med faste webinarer.

Semester 5: En samling på Island, varighet 4 dager, medio september. Samlingen anbefales fordi erfaringene fra møtet med lokalbefolkning, næringsliv og naturen på Island gir unik innsikt i geografien og svært godt læringsutbytte. Samlingen er ikke obligatorisk og et alternativt studieopplegg for de som eventuelt ikke deltar vil bli gitt.

Semester 6: Informasjon kommer senere.

Deltagelse på samlingene er, dersom det ikke er spesifisert noe annet, obligatorisk. Geografi er et praksisnært fag der kunnskap og forståelse for samspillet mellom menneskelig aktivitet og ressursgrunnlaget forutsetter at teorien kan anvendes i feltarbeid, ekskursjoner o.l.

Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes.  

Behov for overnatting i forbindelse med samling? Se studentsamskipnaden Studentinord sine nettsider.Eller ta kontakt med studieveileder for informasjon om andre alternativ.

 

 

 

Beskrivelse av studiet

Bachelorgradsstudiet i geografi gir studentene en generell innføring i geografifagets arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder. Studiet gir en oversikt over norske og nordlige samfunns- og miljøforhold, og knytter relevant teori og forskning til omfattende endringsprosesser. Studiet gir også grunnleggende innføring i kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode, gjør studentene kjent med ulike forskningsfelt innenfor geografifaget, og gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et område av geografifaget. Bachelorgradsstudiet gir kunnskap om tema som regional utvikling og globalisering, naturbasert næringsutvikling, miljø- og klimautfordringer, samfunnsentreprenørskap og geografiske informasjonssystemer.

Studiet er samlingsbasert,og samlingene finner sted ved ulike steder i Trøndelag. Dette gir studentene en unik mulighet for geografisk innsikt i lokale og regionale særtrekk, ulikheter og utfordringer. Gleden ved å utforske stedene geografisk inspirerer og utfordrer studentene slik at mange vil oppnå økt læringsutbytte. På 3.året vil en også kunne anvende og sammenligne erfaringene med mulighet for en utforskende og lærerik samling på Island.

Undervisningen på samlingene består av forelesninger, diskusjonsseminar, gruppearbeid og ekskursjoner. I tillegg er det gjennomgående innleveringsoppgaver med individuelle tilbakemeldinger, samt webinar/nettstøtte mellom samlingene. Deltagelse på samlingene er, dersom det ikke er spesifisert noe annet, obligatorisk. Geografi er et praksisnært fag der kunnskap og forståelse for samspillet mellom menneskelig aktivitet og ressursgrunnlaget forutsetter at teorien kan anvendes i feltarbeid, ekskursjoner o.l.

Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes.  

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har bred kunnskap om geografiske teorier og begreper og geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
  • har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
  • kjenner til vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt
  • har kunnskap om teori og forskning innenfor et spesialområde av geografifaget

 

Ferdigheter

  • kan anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og samfunnsmessige sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
  • kan gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet, miljø, arbeidsliv, økonomi og globalisering
  • kan vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen problemstilling
  • kan tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk sammenheng

 

Generell kompetanse

  • forstår og kan reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer og endringer på ulike geografiske nivå
  • kan formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger

 

Opptakskrav

 Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Yrkesmuligheter

Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, kartfaglig arbeid (krever fordypning i kart/GIS), skoleverk og FoU. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig byplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi og samfunnslære i videregående skole.

Videre utdanning

Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå ved Nord universitet, andre norske universitet og ved utenlandske institusjoner. Ved Nord universitet tilbys det en fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsvitenskap, med fordypning i geografi. Her tilbys det fordypningsmuligheter innen opplevelsesbasert verdiskaping, geografiske informasjonssystemer/arealplanlegging, sårbarhet, risiko og resiliens i en nordlig kontekst. Etter søknad er det mulig å innpasse andre halvårsenheter eller emner i bachelorgraden. Individuelle utdanningsplaner utarbeides i samråd med studieveileder.

Utenlandsopphold

Aktuelt semester for utveksling på bachelor i geografi vil være i 4. semester i studieplanen. Dersom du ønsker å studere et semester i utlandet har vi per i dag tre aktuelle utvekslingsavtaler. Vi har nylig inngått en Erasmus-avtale med Mittuniversitetet i Sverige. I tillegg har Fakultet for samfunnsvitenskap en utvekslingsavtale med med University of Northern British Colombia (NBCU). Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet har en utvekslingsavtale med College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences CFANS ved University of Minnesota. Det vil være mulig for geografistudenter å benytte seg av denne avtalen. Ta kontakt med studieveileder dersom du er interessert i å ta et semester i utlandet.

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader

Kostnader til semester- og kopinoravgift og pensumlitteratur. Dersom det er utgifter til transport i forbindelse med ekskursjoner på samling, vil dette dekkes av Nord universitet. Studentene må selv dekke utgifter til kost og losji i forbindelse med samlingene. I 5. semester arrangeres det ekskursjon til Island. Kostnader som må påregnes for denne er estimert til ca. 7000 kr. Deltagelsen er frivillig, og det tilbys et alternativt opplegg for de som ikke har anledning til å delta.

Realkompetanse

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer

Se de enkelte emnebeskrivelser.

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser