Ph.d. i bedriftsøkonomi

Doktorgrad

Doktorgraden i bedriftsøkonomi er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Utdanningen er normert til 3 år og består av en kursdel og en doktoravhandling. Emnene som inngår i kursdelen, skal gi kandidatene opplæring i teori og metode som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme.

 

En doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen, Nord universitet kvalifiserer for varierte oppgaver som krever høy kompetanse og svært gode analytiske evner. Mange fortsetter innen akademia med undervisnings- og forskningsoppgaver, mens andre velger stillinger i offentlig eller privat næringsliv.

 

Som doktorgradsstudent ved Handelshøgskolen, Nord universitet jobber du tett sammen med ledende professorer innenfor et interessant og dynamisk forskningsmiljø. Vi oppfordrer våre studenter til å ta deler av studiet i utlandet både gjennom å delta på internasjonale konferanser og forskningsopphold.

Beskrivelse av studiet

Doktorgraden i bedriftsøkonomi er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Utdanningen er normert til 3 år og består av en kursdel og en doktoravhandling. Emnene som inngår i kursdelen, skal gi kandidatene opplæring i teori og metode som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme.

 

En doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen, Nord universitet kvalifiserer for varierte oppgaver som krever høy kompetanse og svært gode analytiske evner. Mange fortsetter innen akademia med undervisnings- og forskningsoppgaver, mens andre velger stillinger i offentlig eller privat næringsliv.

 

Som doktorgradsstudent ved Handelshøgskolen, Nord universitet jobber du tett sammen med ledende professorer innenfor et interessant og dynamisk forskningsmiljø. Vi oppfordrer våre studenter til å ta deler av studiet i utlandet både gjennom å delta på internasjonale konferanser og forskningsopphold.

Opptakskrav

Opptakskravene er beskrevet i Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, med utfyllende retningslinjer for ph.d i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

 

For opptak til ph.d-utdanningen ved HHN må søkeren normalt ha femårig utdanning på universitetsnivå i bedriftsøkonomiske fag (Master of Science), eller tilsvarende utdanning, hvorav minst 2 år (120 studiepoeng) er på masternivå. Minimum 90 ECTS må være i et fagområde som er relevant for ph.d.-prosjektet. Normalt vil det innebære en toårig mastergrad som inkluderer en masteroppgave. Det kreves normalt et karaktersnitt på B for mastergraden som helhet, og karakteren B på masteroppgaven.

 

En erfaringsbasert mastergrad på 90 eller 120 studiepoeng er i utgangspunktet ikke ment å kvalifisere for opptak til ph.d-utdanningen. Dersom HHN ønsker å ta opp en søker fra slike program må følgende betingelser oppfylles: bachelorutdanningen er relevant, kvalifisering for opptak gjøres med påfyll av studiepoeng på masternivå, og masteroppgaven er sidestilt med oppgaven på masterstudier som normalt kvalifiserer for opptak hva gjelder nivå.Det kreves tilfredsstillende resultater på språktest (TOEFL eller IELTS) . Unntak gis for kandidater med mastergrad fra en nordisk institusjon. Testresultater bør foreligge når man søker stipendiatstilling og før man starter arbeidet med prosjektbeskrivelse (proposal).

 

Søknaden bør inneholde:

• Dokumentasjon av gjennomført utdanning.

• Prosjektbeskrivelse som gir en faglig redegjørelse for prosjektet (se egne retningslinjer for dette som kalles et "research proposal")

• Plan for opplæringsdelen, dvs. hvilke doktorgradskurs som kan være aktuelle.

• Forslag på veileder hvilket forskningsmiljø man ønsker å være tilknyttet.

• Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre. Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.

• Dokumentasjon av finansiering for doktorgradsperioden må følge søknaden.

• Privat finansiering (egne eller familiens midler og lignende) aksepteres normalt ikke.

 

Finansiering

Før du sender inn din søknad om opptak til vårt doktorgradsprogram, må du skaffe tilstrekkelig finansiering for hele doktorgradsperioden. Mulige finansieringstyper kan være stipendiatmidler og andre forskningsmidler, eller annen ekstern finansiering. Tilstrekkelig finansiering er en absolutt forutsetning for å kunne få opptak.

 

Særlig om stipendiatmidler:

Stipendiater er en egen stillingskategori hvor du blir ansatt og lønnet, for å gjennomføre en doktorgrad. Ved utlysning av slike stillinger, forutsettes at du får opptak til et bestemt doktorgradsprogram. Søkere til stipendiatstilling legger ved en prosjektbeskrivelse (2-4 sider). Vi ansetter stipendiater for 3 år eller 4 år. Stipendiater ansatt for en 4-års periode har 25 % arbeidsplikt. Ansettelse av stipendiater følger universitetets egne prosedyrer for ansettelse av vitenskapelig personell.

 

For stipendiater ansatt ved Handelshøgskolen, Nord universitet skal søknad om opptak og research proposal være endelig godkjent senest to måneder etter ansettelse. Du vil bli tildelt en veileder som vil bidra i prosessen med å skrive research proposal.

 

Annen finansiering:

Også andre enn de som er ansatt som stipendiater kan søke om opptak til et doktorgradsprogram. For disse vil vilkåret om finansiering kunne være oppfylt ved at for eksempel arbeidsgiver inntar arbeidet med doktorgradsavhandlingen som del av den ansattes primæroppgaver. Et annet alternativ kan være at søkeren har søkt om midler fra for eksempel Norsk forskningsråd, og at disse midlene benyttes til å kjøpe søkeren fri fra ordinære oppgaver hos sin arbeidsgiver. Dette gjelder også utenlandske stipendiater som har med seg finansiering fra hjemlandet.

Jobbmuligheter

Med en doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen Nord blir du kvalifisert for krevende undervisnings- og forskningsvirksomhet i akademia, eller en spennende karriere i næringslivet. Vi ønsker å tilby et førsteklasses ph.d.-program som forbereder kandidatene for karrierer innen forskning og undervisning ved ledende utdanningsinstitusjoner og for karrierer som krever høy kompetanse og analytiske evner.

Utenlandsopphold

Handelshøgskolen ønsker generelt at kandidatene gjennomfører et utenlandsopphold. Basert på forskningsprosjektet som kandidaten arbeider på kan det være aktuelt med både feltarbeid / forskningsopphold / opphold på nasjonale og internasjonale institusjoner.

Mer om studiet

Doktorgradsutdanningen er en videreføring av de bedriftsøkonomiske studiene ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Studiet inneholder en kursdel som skal utgjøre minst 40 studiepoeng. Hovedtyngden av studiet er imidlertid det selvstendige forskningsarbeidet som utgjør grunnlaget for doktoravhandlingen.

Doktorgradsutdanningen skal først og fremst kvalifisere for forsknings- og utviklingsvirksomhet, men også for annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater. Gjennom utdanningen skal studenten skaffe seg faglig dybde i faget bedriftsøkonomi, og kunne sette faget inn i en større ramme. I tillegg skal studenten ha kjennskap til aktuelle metoder og beherske minimum en av disse på anvendelsesnivå.

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet og bidrar til å utvikle ny faglig kunnskap. Avhandlingen skrives gjerne i form av 3 - 4 artikler, disse bør kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Finansiering

Før du sender inn din søknad om opptak til vårt doktorgradsprogram, må du skaffe tilstrekkelig finansiering for hele doktorgradsperioden. Mulige finansieringstyper kan være stipendiatmidler og andre forskningsmidler, eller annen ekstern finansiering. Tilstrekkelig finansiering er en absolutt forutsetning for å kunne få opptak.

SÆRLIG OM STIPENDIATMIDLER:
Stipendiater er en egen stillingskategori hvor du blir ansatt og lønnet, for å gjennomføre en doktorgrad. Ved utlysning av slike stillinger, forutsettes at du får opptak til et bestemt doktorgradsprogram. Søkere til stipendiatstilling legger ved en prosjektbeskrivelse (2-4 sider). Vi ansetter stipendiater for 3 år eller 4 år. Stipendiater ansatt for en 4-års periode har 25 % arbeidsplikt. Ansettelse av stipendiater følger universitetets egne prosedyrer for ansettelse av vitenskapelig personell. 

For stipendiater ansatt ved Handelshøgskolen, Nord universitet skal søknad om opptak og research proposal være endelig godkjent senest tre måneder etter ansettelse. Du vil bli tildelt en veileder som vil bidra i prosessen med å skrive research proposal. 

ANNEN FINANSIERING:
Også andre enn de som er ansatt som stipendiater kan søke om opptak til et doktorgradsprogram. For disse vil vilkåret om finansiering kunne være oppfylt ved at for eksempel arbeidsgiver inntar arbeidet med doktorgradsavhandlingen som del av den ansattes primæroppgaver. Et annet alternativ kan være at søkeren har søkt om midler fra for eksempel Norsk forskningsråd, og at disse midlene benyttes til å kjøpe søkeren fri fra ordinære oppgaver hos sin arbeidsgiver. Dette gjelder også utenlandske stipendiater som har med seg finansiering fra hjemlandet.​

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal:

 • ha faglig dybde innen faget bedriftsøkonomi på høyt vitenskapelig nivå
 • være i stand til å sette faget inn i en større ramme. 
 • ha dyptgående innsikt i anvendte vitenskapelige metoder og kunnskap innenfor det studerte område
 • kunne bidra til utvikling av fagområde i form av nye teorier, metoder, fortolkninger og lignende

Ferdigheter
Kandidaten skal:

 • kunne formulere og løse problemstillinger på høyt vitenskapelig nivå
 • kunne anvende aktuelle vitenskapelige teorier og metoder i faget.
 • kunne kritisk vurdere og ta stilling til anvendelse av aktuelle teorier og metoder i faget
 • kunne utføre selvstendig forskningsarbeide på høyt vitenskapelig nivå

Generell kompetanse
Kandidaten skal:

 • kunne identifisere, utføre og videreformidle forsknings- og utviklingsoppgaver med stor faglig integritet i samsvar med grunnleggende verdier for akademisk virksomhet
 • kunne reflektere over og ta stilling til grunnleggende etiske problemstillinger i relasjon til forsknings og utviklingsoppgaver
 • kunne anvende sin forsknings- og utviklingskompetanse på alle områder som krever innsikt i bedriftsøkonomiske vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater.
 • være i stand til å videreformidle problemer, analyser og resultater til fagfeller, men også til allmennheten, herunder delta i debatter på konferanser og i al alminnelighet.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen skal inneholde doktorgradskurs tilsvarende minst 40 studiepoeng og skal inkludere opplæring i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig metode, akademisk fremstilling (academic writing) og perspektiver i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Disse emnene tilbys jevnlig som en obligatorisk kurspakke. Utover denne velger kandidaten kurs som tilbys ved HHN eller andre universiteter og handelshøgskoler. ​​

Programevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene i dialogmøtet med programmets koordinatorer.

Doktorgradskurs


​MET9012 Doing the Systematic Literature Review​
13-15 December 2021
​MET9011 Advanced Academic writing
Fall 2021 – Fall 2022 (Module 1 (Bodø): October 27 – 29, 2021; Module 2 (Bodø): March 16 – 18, 2022; Module 3 (Hotel near Bodø - tbd): August 9 – 12, 2022)
VT409E Philosophy of Science and Research Ethics​
November 15-17​, 2021 and January 17-19, 2022​
​FIN9003 Econometric foundations for finance​
September - November, 2021
​MET9000 Research Design and Scientific Methods in Business Research​

October 25-26, 2021; January 31 - February 1, 2022​

​ECO9001 Contemporary strands of institutional theory and their application to management and accounting
September 7-9, 2021; November 2-3, 2021
DR437E Governance in the High North: implications for Arctic private and public sector​
April 19-23, 2021
​MET9010 Introduction to Academic Writing ​
April 12 – June 30, 2021
MET9009 Qualitative Research Methods​
May 4-7, 2021​​​
​​ECO9002 Theoretical Foundations and Current Topics in Business Research​
May 19-21, 2021
FIN9004 Machine Learning for Finance​
Dates to be announced
​DR430E Foundations and Future Perspectives in Entrepreneurship Research​
Part 1:April 27-28, 2021 and part 2: June 1-3, 2021
​MET9000 Research Design and Scientific Methods in Business Research
2.-3. November 2020 and 1.-2. February 2021.​
​​VT409E Philosophy of Science and Research Ethics
23-25 November 2020 and 8-10 February 2021>> Her finner du en oversikt over tidligere kurs

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist Løpende opptak

Mer informasjon