Ph.d. i bedriftsøkonomi

Doktorgrad

Doktorgraden i bedriftsøkonomi  er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Utdanningen er normert til 3 år og består av en kursdel og en doktoravhandling. Emnene som inngår i kursdelen, skal gi kandidatene opplæring i teori og metode som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme.

En doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen, Nord universitet kvalifiserer for varierte oppgaver som krever høy kompetanse og svært gode analytiske evner. Mange fortsetter innen akademia med undervisnings- og forskningsoppgaver, mens andre velger stillinger i offentlig eller privat næringsliv.

Som doktorgradsstudent ved Handelshøgskolen, Nord universitet jobber du tett sammen med ledende professorer innenfor et interessant og dynamisk forskningsmiljø. Vi oppfordrer våre studenter til å ta deler av studiet i utlandet både gjennom å delta på internasjonale konferanser og forskningsopphold.


Beskrivelse av studiet

Doktorgraden i bedriftsøkonomi  er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (ph.d.). Utdanningen er normert til 3 år og består av en kursdel og en doktoravhandling. Emnene som inngår i kursdelen, skal gi kandidatene opplæring i teori og metode som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme.

En doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen, Nord universitet kvalifiserer for varierte oppgaver som krever høy kompetanse og svært gode analytiske evner. Mange fortsetter innen akademia med undervisnings- og forskningsoppgaver, mens andre velger stillinger i offentlig eller privat næringsliv.

Som doktorgradsstudent ved Handelshøgskolen, Nord universitet jobber du tett sammen med ledende professorer innenfor et interessant og dynamisk forskningsmiljø. Vi oppfordrer våre studenter til å ta deler av studiet i utlandet både gjennom å delta på internasjonale konferanser og forskningsopphold.


Mer om studiet

Doktorgradsutdanningen er en videreføring av de bedriftsøkonomiske studiene ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Studiet inneholder en kursdel som skal utgjøre minst 40 studiepoeng. Hovedtyngden av studiet er imidlertid det selvstendige forskningsarbeidet som utgjør grunnlaget for doktoravhandlingen.

Doktorgradsutdanningen skal først og fremst kvalifisere for forsknings- og utviklingsvirksomhet, men også for annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater. Gjennom utdanningen skal studenten skaffe seg faglig dybde i faget bedriftsøkonomi, og kunne sette faget inn i en større ramme. I tillegg skal studenten ha kjennskap til aktuelle metoder og beherske minimum en av disse på anvendelsesnivå.

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet og bidrar til å utvikle ny faglig kunnskap. Avhandlingen skrives gjerne i form av 3 - 4 artikler, disse bør kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Opptak


Det kreves femårig utdanning på universitetsnivå i bedriftsøkonomiske fag (Master of Science) eller tilsvarende. Minst 2 av årene (120 studiepoeng) må være på masternivå og minimum 90 studiepoeng må være innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Normalt vil det innebære en toårig mastergrad som inkluderer en masteroppgave/thesis. Det kreves et karaktersnitt på B både for masteroppgaven og mastergraden som helhet.

 
SØKNADEN BØR INNEHOLDE:

  • Dokumentasjon av gjennomført utdanning.
  • Prosjektbeskrivelse som gir en faglig redegjørelse for prosjektet (se egne retningslinjer for dette som kalles et "research proposal")
  • Plan for opplæringsdelen, dvs. hvilke doktorgradskurs som kan være aktuelle.
  • Forslag på veileder hvilket forskningsmiljø man ønsker å være tilknyttet.
  • Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre. Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.
  • Dokumentasjon av finansiering for doktorgradsperioden må følge søknaden.
  • Privat finansiering (egne eller familiens midler og lignende) aksepteres normalt ikke.

Finansiering

Før du sender inn din søknad om opptak til vårt doktorgradsprogram, må du skaffe tilstrekkelig finansiering for hele doktorgradsperioden. Mulige finansieringstyper kan være stipendiatmidler og andre forskningsmidler, eller annen ekstern finansiering. Tilstrekkelig finansiering er en absolutt forutsetning for å kunne få opptak.

SÆRLIG OM STIPENDIATMIDLER:
Stipendiater er en egen stillingskategori hvor du blir ansatt og lønnet, for å gjennomføre en doktorgrad. Ved utlysning av slike stillinger, forutsettes at du får opptak til et bestemt doktorgradsprogram. Søkere til stipendiatstilling legger ved en prosjektbeskrivelse (2-4 sider). Vi ansetter stipendiater for 3 år eller 4 år. Stipendiater ansatt for en 4-års periode har 25 % arbeidsplikt. Ansettelse av stipendiater følger universitetets egne prosedyrer for ansettelse av vitenskapelig personell. 

For stipendiater ansatt ved Handelshøgskolen, Nord universitet skal søknad om opptak og research proposal være endelig godkjent senest tre måneder etter ansettelse. Du vil bli tildelt en veileder som vil bidra i prosessen med å skrive research proposal. 

Se her for ledige stillinger
             
ANNEN FINANSIERING:
Også andre enn de som er ansatt som stipendiater kan søke om opptak til et doktorgradsprogram. For disse vil vilkåret om finansiering kunne være oppfylt ved at for eksempel arbeidsgiver inntar arbeidet med doktorgradsavhandlingen som del av den ansattes primæroppgaver. Et annet alternativ kan være at søkeren har søkt om midler fra for eksempel Norsk forskningsråd, og at disse midlene benyttes til å kjøpe søkeren fri fra ordinære oppgaver hos sin arbeidsgiver. Dette gjelder også utenlandske stipendiater som har med seg finansiering fra hjemlandet.

Doktorgradskurs

VÅR 2019
​February 11-15 2019, ​7,5 ECTS-credits
​April 1 - 5 2019, ​7,5 ECTS-credits
​April 29 - 30 and May 2- 3 2019, 5 ECTS-credits
​April 9 - 12 2019, ​7,5 ECTS-credits
​March- May 2019, 2,5 ECTS-credits
​Autumn 2019 - Autumn 2020, ​7,5 ECTS-credits
25-26 February and 1-2 April 2019, ​5 ECTS-credits
​May 6 - 10 2019, ​7,5 ECTS-credits

Her finner du en oversikt over doktorgradskurs fra tidligere år

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist og opptak

Mer informasjon