Studenter i Stormen bibliotek
Doktorgrad

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Bodø

Forskerutdanning som gir faglig dybde og bredde gjennom en kursdel og en doktoravhandling. Kandidatene kan kvalifisere for forsknings- og utviklingsvirksomhet eller andre stillinger som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater.


Om studiet

Doktorgradsutdanningen er en videreføring av de bedriftsøkonomiske studiene ved Handelshøgskolen. Studiet inneholder en kursdel som skal utgjøre minst 40 studiepoeng. Hovedtyngden av studiet er imidlertid det selvstendige forskningsarbeidet som utgjør grunnlaget for doktoravhandlingen.

Doktorgradsutdanningen skal først og fremst kvalifisere for forsknings- og utviklingsvirksomhet, men også for annet arbeid i samfunnet som krever innsikt i vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater. Gjennom utdanningen skal studenten skaffe seg faglig dybde i faget bedriftsøkonomi, samt kunne sette faget inn i en større ramme. I tillegg skal studenten ha kjennskap til aktuelle metoder i faget og kunne beherske minimum en av disse på anvendelsesnivå.

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen skal inneholde doktorgradskurs tilsvarende minst 40 studiepoeng og skal inkludere opplæring i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig metode, akademisk fremstilling (academic writing) og perspektiver i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Disse emnene tilbys jevnlig som en obligatorisk kurspakke. Utover denne velger kandidaten kurs som tilbys ved HHN eller andre universiteter og handelshøgskoler.

Hva kan du jobbe som?

Med en doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen Nord blir du kvalifisert for krevende undervisnings- og forskningsvirksomhet i akademia, eller en spennende karriere i næringslivet. Vi ønsker å tilby et førsteklasses ph.d.-program som forbereder kandidatene for karrierer innen forskning og undervisning ved ledende utdanningsinstitusjoner og for karrierer som krever høy kompetanse og analytiske evner.

Opptakskravene er beskrevet i Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, med utfyllende retningslinjer for ph.d i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha vitenskapelig mastergrad på 120 studiepoeng, 300 studiepoeng, jf. forskrift om krav til mastergrad § 3 og § 4, og beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søker skal normalt ha karakter B eller bedre i vektet snitt på høyere grad.

Nord universitet kan etter særskilt faglig vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak, jf. UH-loven § 3-5 (2).

Det kreves tilfredsstillende resultater på språktest (TOEFL eller IELTS) . Unntak gis for kandidater med mastergrad fra en nordisk institusjon. Testresultater bør foreligge når man søker stipendiatstilling og før man starter arbeidet med prosjektbeskrivelse (proposal).

Søknaden bør inneholde:

• Dokumentasjon av gjennomført utdanning.

• Prosjektbeskrivelse som gir en faglig redegjørelse for prosjektet (se egne retningslinjer for dette som kalles et "research proposal")

• Plan for opplæringsdelen, dvs. hvilke doktorgradskurs som kan være aktuelle.

• Forslag på veileder hvilket forskningsmiljø man ønsker å være tilknyttet.

• Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre. Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.

• Dokumentasjon av finansiering for doktorgradsperioden må følge søknaden.

• Privat finansiering (egne eller familiens midler og lignende) aksepteres normalt ikke.

Finansiering

Før du sender inn din søknad om opptak til vårt doktorgradsprogram, må du skaffe tilstrekkelig finansiering for hele doktorgradsperioden. Mulige finansieringstyper kan være stipendiatmidler og andre forskningsmidler, eller annen ekstern finansiering. Tilstrekkelig finansiering er en absolutt forutsetning for å kunne få opptak.

Særlig om stipendiatmidler:

Stipendiater er en egen stillingskategori hvor du blir ansatt og lønnet, for å gjennomføre en doktorgrad. Ved utlysning av slike stillinger, forutsettes at du får opptak til et bestemt doktorgradsprogram. Søkere til stipendiatstilling legger ved en prosjektbeskrivelse (2-4 sider). Vi ansetter stipendiater for 3 år eller 4 år. Stipendiater ansatt for en 4-års periode har 25 % arbeidsplikt. Ansettelse av stipendiater følger universitetets egne prosedyrer for ansettelse av vitenskapelig personell.

For stipendiater ansatt ved Handelshøgskolen, Nord universitet skal søknad om opptak og research proposal være endelig godkjent senest to måneder etter ansettelse. Du vil bli tildelt en veileder som vil bidra i prosessen med å skrive research proposal.

Annen finansiering:

Også andre enn de som er ansatt som stipendiater kan søke om opptak til et doktorgradsprogram. For disse vil vilkåret om finansiering kunne være oppfylt ved at for eksempel arbeidsgiver inntar arbeidet med doktorgradsavhandlingen som del av den ansattes primæroppgaver. Et annet alternativ kan være at søkeren har søkt om midler fra for eksempel Norsk forskningsråd, og at disse midlene benyttes til å kjøpe søkeren fri fra ordinære oppgaver hos sin arbeidsgiver. Dette gjelder også utenlandske stipendiater som har med seg finansiering fra hjemlandet.

Handelshøgskolen ønsker generelt at kandidatene gjennomfører et utenlandsopphold. Basert på forskningsprosjektet som kandidaten arbeider på kan det være aktuelt med både feltarbeid / forskningsopphold / opphold på nasjonale og internasjonale institusjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal:

 • ha faglig dybde innen faget bedriftsøkonomi på høyt vitenskapelig nivå
 • være i stand til å sette faget inn i en større ramme.
 • ha dyptgående innsikt i anvendte vitenskapelige metoder og kunnskap innenfor det studerte område
 • kunne bidra til utvikling av fagområde i form av nye teorier, metoder, fortolkninger og lignende

Ferdigheter
Kandidaten skal:

 • kunne formulere og løse problemstillinger på høyt vitenskapelig nivå
 • kunne anvende aktuelle vitenskapelige teorier og metoder i faget.
 • kunne kritisk vurdere og ta stilling til anvendelse av aktuelle teorier og metoder i faget
 • kunne utføre selvstendig forskningsarbeide på høyt vitenskapelig nivå

Generell kompetanse
Kandidaten skal:

 • kunne identifisere, utføre og videreformidle forsknings- og utviklingsoppgaver med stor faglig integritet i samsvar med grunnleggende verdier for akademisk virksomhet
 • kunne reflektere over og ta stilling til grunnleggende etiske problemstillinger i relasjon til forsknings og utviklingsoppgaver
 • kunne anvende sin forsknings- og utviklingskompetanse på alle områder som krever innsikt i bedriftsøkonomiske vitenskapelige arbeidsmetoder og resultater.
 • være i stand til å videreformidle problemer, analyser og resultater til fagfeller, men også til allmennheten, herunder delta i debatter på konferanser og i al alminnelighet.

Du kan søke etter avhandlinger i Oria.

Nr. 100-2023 - Phebe Asantewaa Owusu
The Impact of Socioeconomic and Environmental Related Factors on Health Outcomes

Nr. 99-2023 - Samuel Asumadu Sarkodie
Compendium of Climate Change Econometrics

Nr. 98-2023 - ​Phuc Hong Huynh Evertsen
​Digital Innovations for the Circular Economy​

Nr. 97-2023 - Johannes Schmied
​Emergency Management Capability under Task Complexity: The Role of Knowledge Transfer Mechanisms​

​Nr. 96-2022​ - ​Katrine Grinerud​
​Road Traffic Safety for Work-Related Driving with Heavy Goods vehicles – It's a Shared Responsibility​

​Nr. 95-2022 - ​Maryna Vakulenko
​Where there's a will, there's a way: The role of innovation capabilities in the development of innovation outputs​​

​Nr. 94-2022 - ​Silje Aakre​
​From intangibility to 'fluid' tangibility of cyberrisk: localisation, visualisation, and prevention.

​​Nr. 93-2022 - Lidia Kritskaya
​Hybrid Entrepreneurship and Staged Entry into Self- employment​

Nr. 92-2022 - ​Iselin Kristine Mauseth Steira
​Learning Takes Teamwork – the Role of New Venture Teams in Entrepreneurship Education

Nr. 91-2022 - Oliver Henk​
​One-size-fits-all? The role of internal control fo​r identifying and mitigating risks of interorganizational relationships​

​Nr. 90-2022 - Yevheniia Antoniuk
​Impact of climate change risks on the financial markets​

​​​​​​Nr. 89-2021 - ​Irina Nikolayevna Isaeva​
​Managing multiple goals in university-industry collaboration​

​Nr. 88-2021 - ​Saiful Hasan​
​Electric Vehicle Adoption: Empirical Analyses​

Nr. 87-2021 - Men​ghan Yuan​
​Climate Change and Economic Growth:
An Empirical Study of Economic Impacts of Climate Change​

​Nr. 86-2021 - Ensieh Roud
​The Role of Joint Training in Inter-organizational Collaboration in Emergency Management

​Nr. 85-2021 - Amsale Kassahun Temesgen
​Human Wellbeing and Local-level Sustainability​

​​Nr. 84-2021 - Per-Ivar Seljeseth
​Assessing Outcomes from Business-to-Business Selling

​Nr. 83-2020 - Marit Breivik-Meyer
​It takes two to tango: The role of incubators in the early development of start-ups

​Nr. 82-2020 - ​Vu Le Tran​
​Expected Returns: An Empirical Asset Pricing Study

​Nr. 81-2020 - Sudip Kranti Tiwari
​Navigating International Entrepreneurship in a Developing Economy Context: Lessons from Nepal

​Nr. 80-2020 - ​Lars Hovdan Molden
​Adapting to Change - On the Mechanisms of Dynamic Capabilities

​Nr. 79-2020 - ​Veronika Vakulenko
​Public Sector Reforms in Ukraine: Roles Played by Global and Local Agents in
Implementing Converging and Diverging Changes

​Nr. 78-2019 - Tadeu Fernando Nogueira
​Entrepreneurial Learning: An Exploration of the Learning of New Venture Founders

​Nr. 77-2019 - Anastasiya Henk
​Between the Devil and the Deep Blue Sea: Managing Business Processes in Turbulent Environments

Nr. 76-2019​ - ​Hanne Stokvik
​Knowledge for Innovation

​Nr. 75-2019 - ​Petter Gullmark
​Unraveling the Building Blocks of Local Government Organizations’ Innovativeness: Insights from a Dynamic Capabilities Perspective

​Nr. 74-2019
​Irina Nikolskaja Roddvik
​Deprivation of control: A driving force to gain influence during the internationalization process of MNC

​Nr. 73-2018 - Marianne Arntzen-Nordquist
​The financing process of new technology-based firms - The entrepreneur’s perspective

​Nr. 72-2018 - ​Are Jensen
​Early imprints in and on new technology-based firms

​Nr.71-2018 - Asbjørn Veidal
​Strategic entrepreneurship in farm businesses

​Nr. 70-2018 - ​Andras Mikkelsen
​Trading fast and slow: algorithmic trading in  the Nordic region

​Nr. 69-2018 - Karin Wigger​
​Mobilization of Collective Resources for Entrepreneurship: Case Studies in Nordic Peripheries

​Nr. 68-2018 - ​Olga Iermolenko
​The human side of accounting: The bonds between human agency and management accounting practices' changes in the transitional economy

​Nr. 67-2018 - ​Vivi Marie Lademoe Storsletten
​Quality as flourishing. A study of quality based upon leadership in kindergartens with implications for Ecological Economics

​Nr. 66-2017 - ​Igor Khodachek​
Budget, Strategy and Accounting. Managing institutional change in Russia’s governments

​Nr. 65-2017​ - Evgenii Aleksandrov​
The changing role of accounting from reformees’ perspective: A study of public sector reforms in Russia

​Nr. 64-2017​ - Sølvi Solvoll​
Development of effectual and casual behaviours: Exploring new venture creation in the tourism industry

​Nr. 63-2017​ - Thomas Lauvås
​The dynamics of university‐industry collaboration: A longitudinal case study of research centres

​Nr. 62-2017 - ​Kristian Støre
​Methodological contributions and applications in real options analysis

​Nr. 61-2017​ - Kjersti Granås
Bardal​Impact of Adverse Weather on Road Transport: Implications for Cost-Benefit Analysis

​Nr. 60-2016 - ​Antonina Tsvetkova​
Supply Chain Management in the Russian Arctic: An institutional perspective.

​Nr. 59-2016 - ​Siri Jakobsen
​Environmental innovation cooperation: The development of cooperative relationships between Norwegian firms

​Nr. 58-2015 - ​Elena Zhurova
​Environmental Performance Reporting of Russian Oil and Gas Companies

​Nr. 57-2015​ - Hindertje Hoarau Heemstra​
Practicing open innovation in experience-based tourism: the roles of knowledge, values and reflexivity

​Nr. 56-2015 - ​Krister Salamonsen
​Exogenous Shocks as Drivers of Growth in Peripheral Regions. 
– A Multilevel Approach to Regional Development

​​Nr. 55-2015 - ​Eva J. B Jørgensen​​​
Border Firms: Norway and Russia​

​Nr. 54-2015​ - Marianne Terese Steinmo​
How Firms use University-Industry Collaboration to Innovate:
The Role and Development of Social Capital and Proximity Dimensions

Nr. 53-2014​​ - Kjersti Karijord Smørvik​
Opplevelsesskaping i dynamiske opplevelsesrom: En studie av turisters opplevelser på Hurtigruten

​Nr. 52-2014​ - June Borge Doornich
Entry modes and organizational learning during internationalization. An analysis of Norwegian supply companies’ entering and expanding in the Russian oil and gas sector​

​Nr. 51-2014​ - Ann Heidi Hansen
​Memorable moments. Consumer immersion in nature-based tourist experiences

​Nr. 50-2014​ - Ragnhild Johnson​
The Practice of Project Management
- A qualitative analysis of complex project-based organizations

​Nr. 49-2014​ - Ingebjørg Vestrum
​The Resource Mobilisation Process of Community Ventures 
- The Case of Cultural Events in Rural Communities

​Nr. 48-2014​ - Fritz Johnny Nilssen
​Erfaringsutveksling som grunnlag for mestring og livskvalitet 
Diagnoseoverskridende samtalegrupper for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne og eller kronisk sykdom.

​Nr. 47-2014​ - Wondwesen Tafesse​
The Marketing Functions of the Trade Show System.

​Nr. 46-2014​ - Muhammad Arif​
Inter-organizational Exchange Relationships
– Exchange Relationships between Local Service Suppliers and Tour Operators in the Tourism Distribution Channel. A Comparative Study of Northern Norway and Gilgit Baltistan Pakistan.

​Nr. 45-2013 - ​Imtiaz Badshah
​Federal government accounting in The Islamic Republic of Pakistan

​Nr. 44-2013 - ​Kari Djupdal​
Sustainable entrepreneurship: Outcomes associated with an environmental certification

​Nr. 43-2013 - ​Inge Hermanrud​
Managed Networks of Competence in Distributed Organizations
- The role of ICT and Identity Construction in Knowledge Sharing

​Nr. 42-2013 - ​Nadezda Nazarova
​Mastering Nature and Managing Frictions: Institutional Work and Supply Chain Management in The High North

​Nr. 41-2013 - ​Thusitha S. L W. Gunawardana​
The significance of power and dependence within supplier-buyer relationships in a high-power versus low-power cultural context.

​Nr. 40-2013​ - Elena Panteleva​
Contemp​​orary m​anagement accounting practices in Russia: The case of a subsidiary in a Russian oil c​omp​any

​Nr. 39-2013​ - Natalia Andreassen​
Sustainability Reporting in a Large Russian Oil Corporation. Production Safety Issues

​Nr. 38-2013​ - Are Severin Ingulfsvann​
Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi.

​Nr. 37-2012​ - Thor-Erik Sandberg Hanssen​Essays in Transport Economics with application to Transport Policy.

Nr. 36-2012 - Victoria Konovalenko​​
A “coordination kaleidoscope”: 
The role of a “Corporate University” as a coordinator of knowledge flows in a Russian transnational corporation

​Nr. 35-2012​ - Are Brandstad​​
The management of entrepreneurship support 
– Organisation and learning in corporate incubation, technology transfer and venture capital

​Nr. 34-2012​​ - Kristin Haugland Smith​​
Hva er bedrifters samfunnsansvar? - En empirisk tilnærming av bedrifters ansvar overfor samfunnet. 

​Nr. 33-2012​​ - Harald Fardal​​
Information System Strategy in Practice – A Social Process Perspective​

​Nr. 32-2011​​​ - Elena Dybtsyna​​
Accountant in Russia: changing times, changing roles​

​Nr. 31-2011​​ - Thomas Johansen
​Paradigms in Environmental Management Research
Outline of an Ecosophical-Hermeneutic Alternative.​

​Nr. 30-2011 - Jorunn Grande​​
Entrepreneurship in small rural firms - the case of agriculture​

​Nr. 29-2011​ - Andrei Mineev​
How has the petroleum supply industry developed in The Russian Barents Sea Region? Institutional and managerial aspects​

​Nr. 28-2010​ - May Kristin Vespestad​
Empowered by Nature" - Nature-based High North Tourism Experiences in an International Context.​

​Nr. 27-2010​ - Jan Terje Henriksen
​Planning, Action and Outcome - Evaluation of the Norwegian Petroleum System: 
A Structuration Approach to Ripple Effect Studies ​

​Nr. 26-2010 - Marina Z. Solesvik​
Interfirm collaboration: The context of shipbuilding. ​

​Nr. 25-2010 - ​Gowindage Chamara Jayanath Kuruppu​
Development of Central Government Accounting in Sri Lanka: Three Perspectives on The Accounting Changes.

​Nr. 24-2010 - Heidi Rapp Nilsen
From Weak to Strong Sustainable Development. 
An analysis of Norwegian economic policy tools in mitigating climate change.

​Nr. 23-2010 - ​Frode Fjelldal-Soelberg
​Entreprenøriell Markedsføring. En studie av entreprenørskap og markedsføring som overlappende fenomen.​

​Nr. 22-2009​ - Svein Oskar Lauvsnes
​Determinants of a shifting effective demand equilibrium.
An explorative investigation of the interaction between psychological, financial and real factors.

​Nr. 21-2009 - ​Hugo Skålsvik​
Studies of Market led Processes influencing Service Performance: - Case Studies on the Norwegian Coastal Voyage

​Nr. 20-2009 - ​Tatiana Maximova-Mentzoni​
Marketization of the Russian University: Origins, Features and Outcomes ​​

​Nr. 19-2009​ - Frode Kjærland
​Valuation of Generation Assets - a Real Option Approach

​Nr. 18-2008​ - Elin Oftedal
​Legitimacy of Creative Destruction

​Nr. 17-2008 - ​Evgueni Vinogradov​
Immigrant Entrepreneurship in Norway

​Nr. 16-2008​ - Terje A. Mathisen
​Public Passenger Transport in Norway - Regulation, Operators' Cost Structure and Passengers' Travel Costs ​​​

​Nr. 15-2008 - ​Lars Rønning​
Social capital in farm-based entrepreneurship and rural development

​Nr. 14-2008 - ​Anne Haugen Gausdal
’Network Reflection’ – a road to regional learning, trust and innovation ​

​Nr. 13-2007​ - Einar Lier Madsen
​Utvikling av dynamiske kapabiliteter i små og mellomstore bedrifter ​​​

​Nr. 12-2006 - ​Tatiana Iakovleva​
Factors associated with new venture performance: the context of St.Petersburg​​

​Nr. 11-2007 - ​Levi Gårseth-Nesbakk​
Experimentation with accrual accounting at the central government level in Norway - how a global phenomenon becomes a local practice​​

​Nr. 10-2007 - ​Elsa Solstad
​Tre sykehus - to verdener - en fusjon. En studie av reorganisering i et helseforetak​​

​Nr. 9-2007 - ​Gry Agnete Alsos
​Portfolio Entrepreneurship - general and farm contexts ​​

​Nr. 8-2006​ - Einar Rasmussen
​Facilitating university spin-off ventures - an entrepreneurship process perspective

​Nr. 7-2006​ - Konstantin Timoshenko
​Russian Government Accounting:Changes at the Central level and at a University  ​​​

​Nr. 6-2006 - ​Espen John Isaksen​
Early Business Performance - Initial factors effecting new business outcomes​​​

​Nr. 5-2005 - ​Odd Birger Hansen​
Regnskap og entreprenørskap. En fortolkende studie av hvordan to entreprenører bruker regnskap​​​

​Nr. 4-2005​ - Bjørn Willy Åmo
​Employee innovation behaviour​​

​Nr. 3-2005​ - Tor Korneliussen
​The Relationship between Initation, Barriers, Product Quality and Internationalization

​Nr. 2-2005 - ​Pawan Adhikari​
Government Accounting in Nepal: Tracing the Past and the Present​​​

​Nr. 1-2003 - ​Lars Øystein Widding​
Bygging av kunnskapsreservoarer i teknologibaserte nyetableringer​​​

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet (PDF)
Fastsatt av styret ved Nord universitet 22. juni 2022 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3 og § 3-9. Revidert Utfyllende retningslinjer ph.d. HHN, vedtatt av rektor 09.01.2023.