Fusk og plagiat

Dersom du blir tatt for fusk, kan det få store konsekvenser for deg.

Studenten har plikt til å sette seg inn i regelverk som gjelder for gjennomføring av eksamen ved Nord universitet, herunder hjelpemidler på eksamen og regler for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan studenten bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk. 

Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk kan bli annullering av eksamen og utestenging fra Nord universitet og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høyskoler i Norge i inntil ett år.

Fusk eller forsøk på fusk er alvorlig. ​​​Det er usolidarisk overfor medstudenter og et grovt tillitsbrudd overfor utdanningsinstitusjonen og samfunnet. 

Manglende kjennskap til kildebruk, tillatte hjelpemidler og regelverk for eksamensgjennomføring fritar ikke studenten for ansvar. 

Fusk er omtalt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet kapittel 9 Fusk, annullering, utestenging og bortvisning

Retningslinjene gjelder fra 01.01.2021 og er utfyllende bestemmelser til "Forskrift om studier og eksamen ved Nord univ​​ersitet". Retningslinjene ble sist revidert 11.01.2023​.

 • ChatGPT/kunstig intelligens

  Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk dersom ikke annet er opplyst for den enkelte eksamen.

  Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet: 

  • Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Dersom det er eksamen med forutgående kontroll av hjelpemidler gjelder tilsvarende dersom ulovlige hjelpemidler avdekkes under kontrollen.
  • Å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeid som sitt eget. 
  • Å presentere eget tidligere arbeid, herunder arbeider benyttet i eksamen eller annen vurdering, uten tilstrekkelig kildehenvisning. 
  • Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger. 
  • Å rettsstridig fabrikkere data i forbindelse med studentarbeider. 
  • Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper.
  • Å handle i strid med spesifikke retningslinjer for den enkelte eksamen. 

  Ved skoleeksamener vil det bli foretatt kontroll av tillatte hjelpemidler. Funn av ikke tillatte hjelpemidler vil kunne vurderes som forsøk på fusk.  

  Ved hjemmeeksamen er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler.
  Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved en individuell hjemmeeksamen. Eksamenskandidatene må derfor være varsomme med diskusjon om oppgave som kan gi seg utslag i likhet i innhold, oppbygning, språk, tolkning og vurderinger. Besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene, og likhet kan være et utrykk for ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk.​

  Ved eksamener uten tilsyn benytter Nord universitet elektronisk plagiatkontroll for å avdekke tekstsammenfall mellom innleverte arbeider og andre kilder. Alle tekstdokument som leveres i Inspera kontrolleres i​ plagiatkontroll.

 • Eksamensfusk er mye mer enn den gamle jukselappen. Visste du at du kan fuske nesten uten å vite om det? Les mer her.