Praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Her finner du retningslinjer og informasjon om praksis ved fakultetet.

 • Det er Nord universitet som tildeler praksisplasser, og studentene har ikke anledning til å skaffe tilveie egne praksisplasser. For PPU og yrkesfaglærerutdanningen gjelder egne regler. Praksis i skole gjennomføres fortrinnsvis i gruppe på 2-4 studenter. For studenter i barnehage, PPU og yrkesfaglærerutdanningen gjennomføres praksis individuelt eller i gruppe på 2 studenter.

  Praksisplasser fordeles ut fra faglige og pedagogiske krav. Studentene skal i god tid før praksis svare på et spørreskjema hvor de kan legge inn informasjon som er relevant for praksisplasseringen.

  Følgende forhold spiller inn ved tildeling av praksisplass:

  Geografi: Semesterregistrert adresse vil bli tatt hensyn til, så langt det lar seg gjøre. Studenten må påregne en reiseavstand fra semesterregistrert adresse til praksissted på inntil 100 km en vei. Reise til praksisstedet kan gi rett til reise- og botilskudd. Se vedtatte retningslinjer for nærmere informasjon.

  Objektivitet: Praksis skal som hovedregel gjennomføres på en praksisplass der studenten ikke har nære relasjoner. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass. Studenten er selv pliktig til å gi opplysninger om nære relasjoner og/eller tilsettingsforhold til praksiskoordinator. Studenter som ikke overholder reglene, kan bli tatt ut av praksis og tildelt ny praksisplass.

  Det er særbestemmelser om praksis på egen arbeidsplass for arbeidsplassbaserte utdanninger, PPU og yrkesfaglærerutdanningen. Dette framgår av den enkelte studieplan.

  Variasjon: Studentene skal få erfaring fra ulike praksissteder og bli veiledet og vurdert av ulike praksislærere gjennom studiet.

  Forsørgeransvar: Studenter som har forsørgeransvar for barn under 12 år prioriteres i tildeling av praksisplass. Aleneforsørgere har høyest prioritet.

  Praksisplasslistene publiseres i Canvas. Eventuelt bytte av praksisplass skjer kun i helt spesielle tilfeller og bare i samråd med praksisadministrasjonen.

 • ​Nord universitet kan, etter søknad, tilrettelegge praksis for studenter med særlig behov, så langt det er mulig, rimelig og faglig forsvarlig. Tilrettelegging kan gis på følgende grunnlag:

  • Egen sykdom, egne barns og ektefelle/samboers sykdom. All sykdom må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Attest kan ikke være eldre enn 3 mnd.

  • Ved tildelt toppidrettsstatus ved Nord universitet, og dokumentert behov for tilrettelegging. Les mer om toppidrettsstatus ved Nord.

  • PPU og yrkesfaglærerutdanningen har i tillegg andre kriterier for tilrettelegging.

  • For studenter som er i utdanningsløp er frist for å søke om tilrettelegging 1. april. For 1. års-studenter er fristen 1. september. Etter disse fristene vil kun søknader som følge av uforutsette/akutte omstendigheter bli behandlet. Tilrettelegging innvilges for ett studieår av gangen. Begrunnede søknader dokumenteres og sendes til postmottak@nord.no​.

  Ved endringer underveis i studieåret er studenten selv ansvarlig for å informere praksisadministrasjonen om dette.

 • Når praksisplass er tildelt, er det studentens ansvar å ta kontakt med praksisstedet og avtale tid for oppmøte første dag i praksis. Dersom det i forkant av praksisperioden gjennomføres et obligatorisk møte for studenter og praksislærere, avtales oppmøtetidspunkt her.

 • Praksis er obligatorisk for alle studenter. Det vises til praksishåndbok/emneplan for praksis for den enkelte utdanning. Det kreves 100 % deltakelse i praksis, inkl. deltagelse på møter knyttet til praksis (praksisforberedende møter, refleksjonsseminar, adopsjonsdager etc.)

  Studenter må melde eventuelt fravær i praksisperioden direkte til praksisstedets rektor/styrer eller praksislærer. Alt fravær må tas igjen som restpraksis. Restpraksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom, sterke velferdsgrunner og studentpolitiske/politiske verv.​ Gyldig fravær over tre dager skal bekreftes med legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Dokumentasjon sendes til praksiskoordinator innen 14 dager etter første fraværsdag. Universitetet kan i særskilte tilfeller også kreve dokumentasjon for fravær som gjelder enkeltdager.​

  Praksislærere/praksiskoordinator kan i særskilte tilfeller innvilge gyldig fravær deler av en enkelt dag i praksis uten at studenten må ta igjen dette fraværet (eksempelvis i forbindelse med legebesøk, begravelse, o.l.). Dersom enkeltfraværet eller samlet fravær i en praksisperiode utgjør en praksisdag eller mer, skal det legges til rette for at restpraksis tas igjen.

  Tidspunkt for eventuell restpraksis avtales direkte mellom student og praksislærer. Regelen er at den gjennomføres i en i en periode uten undervisningsaktiviteter eller eksamensgjennomføring i samme semester, slik at vanlig studieprogresjon er mulig. Ved særlig stort fravær vurderer studieleder/studieprogramansvarlig sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt. Studenten må da som hovedregel fremstille seg til ny praksis ved neste ordinære gjennomføring.

  Studenter med ugyldig fravær vil få Ikke bestått i praksis. Dette vil medføre forsinkelser i videre studieløp.

 • Studenten kan selv trekke seg fra praksis innen 2 uker før oppstart praksis. Studenten plikter å gi beskjed til praksiskoordinator. Forsøk vil da ikke bli registrert. Dersom studenten er oppmeldt til praksis, men unnlater å møte uten gyldig grunn, regnes dette som et forsøk.

 • Hvert praksisemne/periode vurderes til bestått/ikke bestått. Grunnlaget for vurdering er nærmere beskrevet i praksishåndbok og kompetanseguide for praksis, eller i den enkelte utdanning sin emneplan for praksis.

  Vurderingsskjemaet fra forrige praksisperiode skal legges frem for ny praksislærer til neste praksisperiode.

 • Ved tvil om praksis kan vurderes til bestått, vises det til rutiner beskrevet i praksishåndbok eller emneplan for praksis for den enkelte utdanning. Praksislærer gir skriftlig tilbakemelding til studenten om hva som må forbedres i løpet av praksisperioden.

  Nord universitet har eget skjema for dette:

 • Bestemmelser knyttet til ikke bestått praksis reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet​​.​

  Ved ikke bestått praksisemne kan studenten ta praksis om igjen én gang. Ved andre gangs ikke bestått til samme praksis, skal studieretten inndras.

  Ved andre gangs forsøk kan universitetet gi praksislærer ved nytt praksissted opplysninger om at studenten tidligere har fått Ikke bestått i praksis og årsaken til dette, jf. forvaltningslovens §13b (2) og §13b (5). Ny praksislærer kan også få tilgang til vurderingsskjema fra alle tidligere praksisperioder. Studenten skal ha informasjon om opplysninger som gis.

 • All praksis skal være veiledet og vurdert. Dette innebærer at dersom praksislærer eller andre ansatte er fraværende, må det settes inn kvalifisert vikar. Studenter skal ikke fungere som vikarer på praksisdager.

  Studenter skal heller ikke brukes som vikarer mellom to praksisperioder på sin praksisplass, jf. regelen om at praksis ikke kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

  For arbeidsplassbaserte utdanninger, PPU og yrkesfaglærerutdanningen gjelder egne regler om praksis på egen arbeidsplass.

 • Taushetserklæring:
  Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt:

  En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.

  Skjema for taushetsplikt leses og signeres som del av semesterregistreringen og oppmelding i Studentweb ved oppstart av studiet. Dersom det enkelte praksisstedet vil innhente særskilt skjema gjeldende for dem, er studenten forpliktet til å skrive under på dette.

 • Dette punktet gjelder de utdanningene som krever politiattest iht. forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.

  Godkjent politiattest ved opptak til høyere utdanning, er en forutsetning for at studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Politiattest skal være levert ved studiestart.

  Les mer om politiattest her​.

 • Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet, og skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

  Her kan du lese mer om skikkethetsvurdering.


Informasjon om Canvas for praksislærere

 • Pålogging
  Logg inn på Canvas her: nord.instructure.com

  Brukernavn og passord.
  Som praksislærer får du en epost fra IT helpdesk, med brukernavn/ansattnummer og en lenke til Selvbetjeningsportalen. Her må du aktivere din Feide-konto og lage ditt eget passord. Passordet varer i 200 dager og du må selv gå inn og endre dette i Selvbetjeningsportalen. Du får ingen påminnelse om at passordet utgår.

  Innlogging
  Alle må ha en Feide-konto for å logge inn på Canvas. Etter at Feide-konto er opprettet/aktivert, kan en også logge på med ID-porten. ​​

  Glemt brukernavn eller passord
  Dersom du har glemt brukernavn eller passord kan du ordne dette i Selvbetjeningsportalen, du får da tilsendt nytt på sms eller epost.

  Problemer med pålogging:
  Når du får tildelt og aktivert ansattkonto i Nord, skal denne kontoen (brukernavn og passord) brukes ved pålogging til Canvas. Dersom du allerede har en Feide-konto på egen arbeidsplass og skal logge inn som Nord-ansatt kan du oppleve at det ikke går:

  • Du må logge deg på med en annen nettleser enn den du vanligvis bruker for å logge på Feide på din arbeidsplass (f.eks. Chrome, Firefox eller Edge).

  • Hvis dette ikke går, kan du bruke privatmodus (inkognitovindu) når du skal logge på med en annen bruker (høyreklikk på nettlesersymbolet i oppgavelinjen og velg Nytt inkognitovindu /Nytt InPrivate-vindu).

  • Er du praksislærer og samtidig student ved Nord universitet? Da er det ansattkontoen som du får tildelt som praksislærer som skal brukes ved pålogging til Canvas, både som student og som praksislærer.Du må fremdeles benytte studentbrukeren din ved pålogging til andre systemer (f.eks. Studentweb).

  • Har du fortsatt problemer? Ta kontakt med IT helpdesk, tlf 75 51 74 00 ithelpdesk@nord.no

  App for Canvas teacher
  Gjennom Canvas sin app på iOS og Android får du tilgang til innholdet i emnene på samme måte som du får via din datamaskin.