Praksis for lektor i samfunnsfag

Finn informasjon om gjennomføringen av praksis i lektorutdanningen i samfunnsfag.
 • Nord universitet har samarbeidsavtaler med kommuner, fylkeskommuner, offentlige og private institusjoner om bruk av praksisplasser, og praksis skal gjennomføres i disse kommunene/institusjonene. Det er universitetet som tildeler praksisplasser, og studentene har ikke anledning til å skaffe tilveie egne praksisplasser. Studentene får tildelt praksisplass som ligger i den regionen studenten har sin studiestedstilhørighet. Studentene må påregne en reiseavstand fra semesteradresse til praksissted på inntil 100 km en vei.Eventuelt bytte av praksisplass skjer kun i helt spesielle tilfeller og bare i samråd med praksisadministrasjonen. Praksisplasslistene publiseres i Canvas. 

  Kriterier ved tildeling: 

  • ​Praksis i skole gjennomføres vanligvis i gruppe på 2-4 studenter
  • Praksis skal gjennomføres på en praksisplass der studenten ikke har nære relasjoner. Med nære relasjoner menes nær familie, egne barn etc. Det er særbestemmelser om praksis på egen arbeidsplass for arbeidsplassbaserte utdanninger. Dette framgår av den enkelte studieplan. Studenten er selv pliktig til å gi opplysninger om evt. nære relasjoner og/eller tilsettingsforhold til en praksisplass. Ikke overholdt opplysningsplikt kan medføre at studenten blir tatt ut av praksis og tildelt ny praksisplass
  • Studentene skal få erfaring fra ulike praksisplasser og bli veiledet og vurdert av ulike praksislærere gjennom studiet​
 • Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt: 
  En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for. 
  Skjema for taushetsplikt fylles ut og leveres inn ved oppstart av studiet. Dette gjøres i Studentweb. Dersom det enkelte praksisstedet vil innhente særskilt skjema gjeldende for dem, er studenten forpliktet til å skrive under på dette.

  Skjema for taushetserklæring:

  Taushetserklæring for studenter (pdf)

 • Som student på lektorutdanning i samfunnsfag må du levere politiattest iht. forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6.

  Godkjent politiattest ved opptak til høyere utdanning, er en forutsetning for at studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Politiattest skal være levert ved studiestart.

 • Dette punktet gjelder de utdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering iht. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

  Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket.