Tilsyn av fisk på lab
Master (2 år)

Bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Bodø

Bli en del av neste generasjon fagfolk innen blå vekst og sirkulær økonomi ved å ta en master på tvers av fag og landegrenser.


Om studiet

MAR-BIO er et forskningsbasert felles masterprogram hvor vi kombinerer kompetanse fra forskjellige nordiske land for å utdanne neste generasjon fagfolk innen blå vekst og sirkulær marin økonomi.

Gjennom en tverrfaglig tilnærming får studentene innsikt i samspillet mellom fiskerier, akvakultur, miljø, jus, forvaltning og produksjon av marine bioressurser. Programmet bygger på ekspertisen som de nordiske landene har på disse områdene.

Hva kan du jobbe som?

Avhengig av masteroppgavens profil, vil kandidater være godt kvalifisert for stillinger innen næringsliv som oppdrettsnæring, fiskerinæring, videreutvikling og produksjon av marine næringsmidler, utnyttelse av restråstoff, biologisk konsulentvirksomhet, kommuneplanlegging, kommunal og statlig forvaltning av miljø, natur og akvakulturressurser, samt utvikling av kystsamfunn.

Opptakskravet til Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser er:

• Relevant Bachelorgrad (180 ECTS) innen biovitenskap eller samfunnsvitenskap, inkludert samfunnsøkonomi.

• Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.

• Motivasjonsbrev som lastes opp i søknadsweb innen gjeldende frister.

Aktuelle søkere kan søke opptak til MARBIO ved alle tre studiesteder. Søkerne kan søke til flere av studiestedene.

I motivasjonsbrevet vektlegges søkerens motivasjon for studiets læringsutbytte og utvekslingsordninger, søkerens faglige bakgrunn og framtidige karriereplaner vil bli vektlagt. Søkere utenfor Norden må dokumentere engelskkunnskaper ved engelsktest.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne, forutsatt at opptakskravene er oppfylt, rangeres etter følgende kriterier:

1. Motivasjonsbrev

2. Karaktergjennomsnitt på bachelorgraden, eventuelt for emnene som inngår i søkernes faglige fordypning.

Studentene som tas opp på programmet, må reise ut og ta minimum 30 studiepoeng ved et av partneruniversitetene Universitetet i Gøteborg eller Høgskolen i Holar. Frist for å søke utveksling er 1. september for vårsemesteret og 20. januar for høstsemesteret.Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Videre utdanning vil være avhengig av bakgrunn også fra bachelorgrad. Forutsatt biologisk bakgrunn fra bachelorgrad og fullført MAR-BIO, vil kandidaten kunne kvalifisere seg til å gå videre med en PhD i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet, eller tilsvarende PhD utdanninger ved Universitetet i Gøteborg. Kandidater med en samfunnsvitenskapelig bakgrunn på sin bachelorgrad, vil etter fullført MAR-BIO, også kunne kvalifisere for doktorgradsløp ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Kunnskap

Etter fullført MAR-BIO programmet vil kandidaten

 • ha inngående kunnskap om det bredere perspektivet på bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, spesielt innen akvakultur i et nordisk perspektiv
 • avhengig av masteroppgavens profil, ha en samfunnsvitenskapelig eller biologisk vinkling på betydningen av marine bioressurser for kystsamfunn
 • ha et avansert innblikk i teori om bæreevne og verdiskaping av marine bioressurser
 • ha inngående kunnskap om vitenskapsteorier og metoder innenfor feltet marine bioressurser
 • ha kunnskap om prosjektbeskrivelser og forsøksdesign

Ferdigheter

Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan bruke relevante metoder for forsknings- og utviklingsarbeid på en uavhengig måte
 • kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk
 • kan presentere tilegnet kunnskap innen marine bioressurser samt egne analyser og syntese, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at kandidaten

 • kan analysere og kritisk håndtere informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter
 • kan vurdere fakta fra ulike kilder, diskutere dem og ta stilling til fordeler og ulemper med ulike teorier innen feltet marine bioressurser
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og allmennheten

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med kamera og mikrofon.

Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.

I tillegg er det obligatorisk utveksling (minimum 30 studiepoeng), som medfører utgifter til reise, bolig og mat. Studenten kan søke støtte hos lånekassen eller ERASMUS+ for å dekke dette.