Bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

Valgemner
BIO5005
10 sp
BIO5006
10 sp
BIO5004
3 sp
PRA2005
5 sp
BI307F
10 sp
BI308F
5 sp
BIO5001
10 sp
BI317F
10 sp
VT308E
7.5 sp
ENT5008
7.5 sp

Vår 2025 (2. semester)

Valgemner
BIO2002
10 sp
BI214F
10 sp
BI322F
5 sp
ECO5017
7.5 sp
BI313F
5 sp
AK310F
10 sp
BI312F
10 sp
AK320F
10 sp
BI311F
10 sp
BIO5004
3 sp

MARBIO Master-programmet vil bli introdusert av et obligatorisk kurs som dekker introduksjon til tverr- og tverrfaglige tilnærminger til produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.

MARBIO-introduksjonskurset er organisert av partneruniversitetene som er ansvarlige for programmet og består av nettbaserte moduler kombinert med et fysisk møte (intensivt campuskurs og/eller feltbesøk) i opptil en uke ved partneruniversitetene.

Studentene som er påmeldt programmet må ta minimum 30 studiepoeng ved et av partneruniversitetene.

Studenter må ha gjennomført et sikkerhetskurs før de kan bruke spesialrom, spesialutstyr eller utføre prosedyrer som medfører forhøya risiko

Avhengig av masteroppgaven og valgfag, kan studentene få ekspertise på følgende områder avhengig av partneruniversitetet:

 • Marin fisk, skalldyr, algebiologi,
 • Sivilrett, statsvitenskap, næringsliv og økonomi
 • Akvakultur,
 • Miljøinteraksjoner, marin økologi,
 • Genomikk og epigenetikk
 • Ferskvannsbiologi og fiskeadferd
 • Mikro- og makroalgebioteknologi

Kunnskap

Etter fullført MAR-BIO programmet vil kandidaten

 • ha inngående kunnskap om det bredere perspektivet på bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, spesielt innen akvakultur i et nordisk perspektiv
 • avhengig av masteroppgavens profil, ha en samfunnsvitenskapelig eller biologisk vinkling på betydningen av marine bioressurser for kystsamfunn
 • ha et avansert innblikk i teori om bæreevne og verdiskaping av marine bioressurser
 • ha inngående kunnskap om vitenskapsteorier og metoder innenfor feltet marine bioressurser
 • ha kunnskap om prosjektbeskrivelser og forsøksdesign

Ferdigheter

Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan bruke relevante metoder for forsknings- og utviklingsarbeid på en uavhengig måte
 • kan gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk
 • kan presentere tilegnet kunnskap innen marine bioressurser samt egne analyser og syntese, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at kandidaten

 • kan analysere og kritisk håndtere informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter
 • kan vurdere fakta fra ulike kilder, diskutere dem og ta stilling til fordeler og ulemper med ulike teorier innen feltet marine bioressurser
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og allmennheten

Opptakskravet til Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser er:

• Relevant Bachelorgrad (180 ECTS) innen biovitenskap eller samfunnsvitenskap, inkludert samfunnsøkonomi.

• Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.

• Motivasjonsbrev som lastes opp i søknadsweb innen gjeldende frister.

Aktuelle søkere kan søke opptak til MARBIO ved alle tre studiesteder. Søkerne kan søke til flere av studiestedene.

I motivasjonsbrevet vektlegges søkerens motivasjon for studiets læringsutbytte og utvekslingsordninger, søkerens faglige bakgrunn og framtidige karriereplaner vil bli vektlagt. Søkere utenfor Norden må dokumentere engelskkunnskaper ved engelsktest.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne, forutsatt at opptakskravene er oppfylt, rangeres etter følgende kriterier:

1. Motivasjonsbrev

2. Karaktergjennomsnitt på bachelorgraden, eventuelt for emnene som inngår i søkernes faglige fordypning.

Avhengig av masteroppgavens profil, vil kandidater være godt kvalifisert for stillinger innen næringsliv som oppdrettsnæring, fiskerinæring, videreutvikling og produksjon av marine næringsmidler, utnyttelse av restråstoff, biologisk konsulentvirksomhet, kommuneplanlegging, kommunal og statlig forvaltning av miljø, natur og akvakulturressurser, samt utvikling av kystsamfunn.
Videre utdanning vil være avhengig av bakgrunn også fra bachelorgrad. Forutsatt biologisk bakgrunn fra bachelorgrad og fullført MAR-BIO, vil kandidaten kunne kvalifisere seg til å gå videre med en PhD i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet, eller tilsvarende PhD utdanninger ved Universitetet i Gøteborg. Kandidater med en samfunnsvitenskapelig bakgrunn på sin bachelorgrad, vil etter fullført MAR-BIO, også kunne kvalifisere for doktorgradsløp ved andre institusjoner i Norge eller utlandet.

Studentene som tas opp på programmet, må reise ut og ta minimum 30 studiepoeng ved et av partneruniversitetene Universitetet i Gøteborg eller Høgskolen i Holar. Frist for å søke utveksling er 1. september for vårsemesteret og 20. januar for høstsemesteret.Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med kamera og mikrofon.

Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.

I tillegg er det obligatorisk utveksling (minimum 30 studiepoeng), som medfører utgifter til reise, bolig og mat. Studenten kan søke støtte hos lånekassen eller ERASMUS+ for å dekke dette.

Programmet består av enkeltemner og masteroppgave på 60 ECTS som vurderes individuelt. Det vil bli brukt et bredt utvalg av eksamen- og vurderingsformer: Muntlig eksamen, skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen, etc.

Masteroppgaven vil bli vurdert med skriftlig oppgave med muntlig justering.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.