Demensomsorg
Kortere studier

Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser

Vesterålen

Styrk din kompetanse og kvalifiser deg til arbeid i demensomsorg og alderspsykiatri.

Lær om hvordan man bruker den sykes ressurser i personorientert omsorg. 

Få innsikt i menneskets avhengighet og solidaritet som grunnleggende element i faget.


Om studiet

Behandling av og omsorg for mennesker med demens er den største utfordringen i framtidens eldreomsorg.

Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser har behov for et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av helsetjenestens organisering og berører ulike profesjoner. Som student får du bred innsikt og kunnskap om disse problemstillingene.

Studiet er nett- og samlingsbasert, med samlinger i Vesterålen.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer for arbeid med mennesker med alderspsykiatriske tilstander og demens både i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Det er to fysiske samlinger over to dager i Stokmarknes:

 • 27.-29. august 2024
 • 13.-15. mai 2025

Samlingene er obligatoriske. Det vil arrangeres 4 nettsamlinger a 3 timer og to eksamensseminar med gruppeveiledning a en time hver.

Studiet er organisert med moduler i canvas hvor studentene arbeider med læringsressurser i forkant av alle samlinger.

Det må påregnes en del tid til oppgaveløsning/arbeidskrav, disse er obligatoriske.

3-årig helse- /sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning. Minimum et års relevant fulltids arbeidserfaring etter endt utdanning.
Studiet kan inngå som en del av master i klinisk sykepleie.

Læringsutbyttebeskrivelse (LUB)

 • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
 • NIVÅ 7 - MASTER
 • LUB studieprogram - Demensomsorg og omsorg for eldre med psykiske lidelser

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om symptomer, og behandlingsprinsipper innenfor alderspsykiatriske lidelser og demens
 • Har avansert kunnskap om eldres endrede forutsetninger for bruk av legemidler og bruk av psykofarmaka
 • Har avansert kunnskap om bruk av utredningsverktøy rettet mot angst, depresjon, kognitive funksjon samt funksjonsnivå
 • Har inngående kunnskap om tilnærmingsmåter og behandlingsprinsipper innenfor demensomsorg og alderspsykiatriske lidelser
 • Har inngående kunnskap om personsentrert omsorg
 • Har inngående kunnskap om tverrfaglig samarbeid
 • Har inngående kunnskap om pårørendes situasjon og hjelpebehov
 • Har inngående kunnskap om sammenhengen mellom synet på mennesket og konsekvenser for behandlingsforståelse
 • Har inngående kunnskap om etiske problemstillinger i demens og alderspsykiatri
 • Har inngående kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologiske løsninger kan tas i bruk i tjenestene for å understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter
 • Kan anvende kunnskap til å utrede livssituasjonen for personer med demens og alderspsykiatriske lidelser i et helhetsperspektiv

Ferdigheter

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til alderdomsoppfatninger i samfunnet og konsekvenser for helse og sykdom
 • Kan analysere egen yrkesrolle med bakgrunn i fag og organisasjonskulturelle rammebetingelser
 • Kan anvende relevante metoder for samhandling og kommunikasjon
 • Kan anvende kognitive kartleggingsmetoder på en kritisk måte

Generell kompetanse

 • Kan analysere faglige problemstillinger i relasjon til kunnskaper i gerontologi, demens, etikk og alderspsykiatri
 • Kan anvende kunnskap og forskning i egen praksis for å kvalitetssikre og utvikle tjenestetilbudet
 • Kan begrunne helsemessige vurderinger og beslutninger innen alderspsykiatri og demens på et faglig holdbart grunnlag
 • Kan formidle og begrunne faglige synspunkter og stille kritiske spørsmål til gjeldende praksis med mål om utvikling av gode tjenester innen fagområdet
 • Kan kommunisere faglige problemstillinger til helsetjenesten og samfunnet
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.