Ønsker flere faglige perspektiver i demensomsorgen

Bilde til artikkel - DEMOP
Ønsker flere faglige perspektiver i demensomsorgen
Marianne Amdal Tørring og Line-Kristin Opdahl søker mer kunnskap og kompetanse om demente eldre og psykiske lidelser.


Behandling av og omsorg for mennesker med demens er den største utfordringen i framtidens eldreomsorg. Det å bli rammet av demens er en dramatisk hendelse i ens liv, og øker sjansen for å utvikle psykiske lidelser.

I videreutdanningen i demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser drøftes helsearbeiderens ansvar for mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser. Gjennom nettstudier og samlinger lærer studentene om hvordan man møter behovet for og jobber med et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av helsetjenestens organisering. I studiet berøres flere ulike profesjoner.

Kort om studentene:

 • Alder: 48 år
  Yrke: Spesialsykepleier psykisk helse siden 2014.
  Tar videreutdanningen høsten 2023 og våren 2024

 • Alder: 31 år
  Yrke: Vernepleier siden 2017, ansatt i Overhalla kommune
  Tok videreutdanningen høsten 2022 og våren 2023

– Jeg startet på denne videreutdanningen fordi jeg ønsker å oppnå økt kunnskap og forståelse for demente eldre og deres psykiske lidelser.

Det sier Marianne Amdal Tørring, til daglig spesialsykepleier psykisk helse og innen rus og psykisk helsetjeneste for voksne, Helse- og familieenheten (Høylandet kommune).

Kvinne i stol med bok i fanget. Foto
Marianne Amdal Tørring. Foto: Ole Evjen.

Hva slags nytte forventer du at det kan ha for deg og din arbeidsgiver?

– Jeg ser for meg at det vil tilføre meg og arbeidsplassen mer kunnskap om dette viktige feltet. Kanskje kan vi – i kommunen der jeg jobber – få på plass et bedre tilbud til eldre demente og eldre med psykiske lidelser.

– Jeg ønsker å kunne komme enda nærmere tjenestemottakerne og få en dypere forståelse for adferd. Utdanningen vil kunne gi meg nødvendig kompetanse for å håndtere situasjoner som måtte oppstå i møte med mennesker med demens. Det jeg ønsker å tilføre arbeidsplassen min er å kunne tilrettelegge for gode tjenester i møte med pasientene, sier Opdahl.

Et verktøy for å hjelpe mennesker med demens

Hva ønsker du å bruke utdanningen til?

– Det er viktig for meg å ha faglige verktøy for å forebygge og tilrettelegge for en bedre hverdag for mennesker med demens. Gjennom utdanningen vil du opparbeide deg kunnskaper rundt personsentrert omsorg, og man retter fokuset mot mennesket og ikke sykdommen.

– I mitt møte med mennesker med demens, synes jeg det er sentralt at de skal kunne få brukt sine ressurser maksimalt, slik at selvstendigheten og opplevelsen av mestring varer lengst mulig. For mennesker med demens har behov, og følelsene blir ikke demente. Det er noe jeg synes alle bør ha i bakhodet. Det handler i all hovedsak om å kunne gi de en god følelse. Hvert enkelt individ er unikt, sier Opdahl.

Følelsene blir ikke demente

Line-Kristin Opdahl

Marianne Amdal Tørring forteller om hvordan studier i tverrfaglige grupper stemmer overens med jobbhverdagen som spesialsykepleier.

– Jeg er vant til å jobbe tverrfaglig i min jobb og ser veldig fordelene av dette. Helsedirektoratet anbefaler tverrfaglig samarbeid i oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Det er bra at dette har stort fokus i denne utdanningen. Det er stort behov for flere faglige perspektiver for å kunne gi gode helsetjenester.

Jeg ønsker å oppnå økt kunnskap og forståelse for demente eldre og deres psykiske lidelser.

Marianne Amdal Tørring

Godt organisert undervisning, stor relevans til arbeidshverdagen

Hvordan opplever du å ha en blanding av fysiske og digitale samlinger?

– Det passet bra å starte med fysisk samling, slik at vi kunne bli bedre kjent med medstudenter og faglærere. Jeg synes også at det fungerer greit med kombinasjonen fysisk og digitalt, sier Amdal Tørring.

Opdahl forteller at hun har hatt særlig stort utbytte av å få reflektere sammen med andre som jobber med noe av det samme.

– Når man har jobbet med mennesker med demens over flere år, og hver dag på samlingene oppleves som like interessant, da vet man at studiet treffer interesseområdet. Jeg har vært så heldig å delta i refleksjonene i studentgruppa. Uansett hvor mange observasjoner man selv gjør i en arbeidshverdag, er det alltid godt å få høre andres refleksjoner. Det er åpen dialog gjennom hele forelesningene og folk er ivrige på å dele sine erfaringer.

Portrett av kvinne som står ved en vegg med hendene samlet. Foto
Line-Kristin Opdahl. Foto: Ole Evjen.

Fenger folk med ulike faglige interesser

Studiet er tverrfaglig, og har studenter med ulike bakgrunner. Vernepleierutdannede Marianne Amdal Tørring forteller om hva som interesserer henne mest ved studiet:

– Det mest interessante for meg var det med brukermedvirkning i psykisk helsearbeid og personsentrert omsorg til demente.

Det er fint å vite at vi er her sammen om ett felles mål, nettopp det å se mennesket.

Line-Kristin Opdahl

Opdahl forklarer:

– Dette er jo et fasitbasert studium. Her er det snakk om enkeltmennesker, med individuelle utfordringer og diagnoser. Studentene bruker gjerne sine egne erfaringer fra arbeidslivet.

Når det gjelder egne interesser, legger hun til:

– Det er ikke til å legge skjul på at det er diagnosen demens som interesserer meg mest. Det å kunne knytte teori opp imot mine egne refleksjoner og underbygge disse, er jo bare helt fantastisk givende og lærerikt.

Marianne, hvem vil du anbefale å ta denne utdanningen?

– Den passer for alle som jobber med eldre mennesker.

Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser

 • Studieform: Nett- og samlingsbasert videreutdanning
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieform: Deltid
 • Studiepoeng: 30
 • Studielengde: 1 år
 • Opptakskrav: 3-årig helse- /sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning. Minimum et års relevant fulltids arbeidserfaring etter endt utdanning.
 • Søknadsfrist: 15. april 2024 kl. 23:59

Mer om studiet:

Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser (nord.no)

Kontaktperson
Ansattbilde: Siv Grav
Førsteamanuensis / studieprogramansvarlig

Siv Grav