Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Innføring i regnskap
FIN1001
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Innføring i regnskap

FIN1001
Studentene gis en grunnleggende innføring i regnskap som skal gjøre dem i stand til å selv å føre et enkelt regnskap. Samtidig vil studentene få en grunnleggende forståelse av et finansregnskap. Sentrale tema er regnskapet som informasjonskilde, grunnleggende prinsipper og forutsetninger for finansregnskapet, registrering av bilag, bokføringsloven, regnskapsloven med oppstillingsplanen for regnskapet, innføring i regnskapsregler, enkel årsavslutning med periodiseringen fra foreløpig saldobalanse til resultat og utgående balanse.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling, Bachelor i regnskap eller Bachelor i eiendomsmegling.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsresultat

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • kunnskap om formålet med og føring av et finansregnskap
 • kunnskap om det dobbelte bokholderis prinsipp
 • kunnskap om begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, beholdninger og sammenhenger mellom disse
 • kunnskap om standard kontoplan
 • kunnskap om sentrale bestemmelser i regnskaps- og bokføringslovene inkludert regnskapslovens oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse
 • grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser inkludert etiske forutsetninger som det bygger på.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner etter det dobbelte bokholderis prinsipp
 • kunne foreta vanlige periodiseringsposteringer
 • kunne foreta årsoppgjør med enkle årsavslutningsposteringer
 • kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelse
 • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse

Generell kompetanse

Studenten skal ha:

 • evne til å bedømme og kategorisere ulike økonomiske hendelser med hensyn til regnskapsmessige effekter
 • evne til å foreta en grunnleggende vurdering av innholdet i et finansregnskap og hovedprinsippene det bygger på
 • evne til å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til utøvelse av regnskapsfaget
 • ha en forståelse av samfunnsnytten ved offentlige finansregnskap
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk

Undervisning og oppgavegjennomgang i plenum, supplert med underisningsvideoer.

Arbeid i grupper med øvingsoppgaver.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Eksamen gjennomføres i Inspera. Hele eller deler av eksamen kan gjennomføres ved bruk av Excel.
Excel, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.