Emnebeskrivelse for 2024/25
Akademisk skriving og metode
MET1005
Emnebeskrivelse for 2024/25

Akademisk skriving og metode

MET1005
Akademisk skriving og metode gir en grunnleggende innføring i naturfaglig vitenskapelig metode.
Emnet gir grunnleggende innføring i naturfaglige forskningsprosesser, krav til oppbygging av og innhold i en bacheloroppgave/vitenskapelig rapport, innsamling og kritisk bruk av kilder samt innsamling, presentasjon og analyse av kvantitative data for bruk i bacheloroppgave/vitenskapelig rapport.

Emnet er forbeholdt studenter på følgende bachelorgradsstudier ved Nord universitet:

 • Havbruksdrift og ledelse
 • Naturforvaltning
 • Dyrepleie
 • Husdyrvitenskap

Etter fullført emne forventes studenten å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kan beskrive vitenskapelig fremgangsmåte, fra problemstilling og hypotese til rapportering
 • kan forklare sentrale vitenskapelige metoder med hensyn til aktuelle etiske utfordringer innenfor vitenskapelige undersøkelser
 • kan gi eksempel på hvor en kan finne vitenskapelige kilder/litteratur og forklare hva som er forskjell mellom vitenskapelig kilder og andre kilder
 • kjenner til de vanligste statistiske metoder for dataanalyse og kan identifisere hvilken type data disse er egnet for

Ferdigheter

 • kan finne, kritisk granske, sammenfatte og formidle relevant informasjon for å belyse valgt problemstilling
 • kan formulere tydelige og presise problemstillinger og vitenskapelige hypoteser
 • kan gjennomføre grunnleggende data analyse med hensiktsmessige metoder
 • kan vurdere eget og andres faglige framgangsmåte og fremstilling innenfor fagområdet og kjent metodikk

Generell kompetanse

 • kan planlegge et prosjekt som strekker seg over tid
 • kan beskrive, konkludere, og sammenligne resultat fra ulike dataanalyser
 • kan formidle fagstoff i relevante uttrykksformer
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
8 forelesninger/samlinger á 2 timer. 5 seminarer (repetisjon, oppgaveløsning) á 2 timer.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Arbeidskrav: Innlevering av inntil 8 rapporter, 6 av disse (75%) må være godkjent for å ta eksamen.

Skriftlig hjemmeeksamen (mini-review) - 3 dager

Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.