Emnebeskrivelse for 2024/25
4. praksisperiode
PRA2054
Emnebeskrivelse for 2024/25

4. praksisperiode

PRA2054
I tredje studieår, sjette semester, er det 20 dager veiledet, vurdert og variert praksis i videregående skole

I tredje studieår, sjette semester, er det 20 dager veiledet, vurdert og variert praksis i videregående skole, der innholdet skal knyttes opp mot pedagogikk og musikkdidaktikk slik at studentene utvikler sin profesjonskunnskap gjennom både teori- og erfaringsbasert refleksjon.

Det skal være progresjon i praksisopplæringa og den skal ha en integrerende funksjon i faglærerutdanninga. Veiledning og vurdering av praksis er et felles ansvar for faglærere, praksislærere og rektor ved praksisskolen. Utvikling av studentens kompetanse knyttet til det å være lærer skjer i et gjensidig forhold mellom praksisarena og undervisningsarena

Emnet er forbeholdt studenter på lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk

Det er også krav om at tidligere praksisperioder er bestått før du får adgang til emnet.

Den veiledede praksisopplæringa forrige semester må være bestått for at studentene skal kunne fortsette å følge utdanninga inneværende studieår.

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskap om vurderingsarbeid i videregående skole og kjenner til begrepene vurdering for læring/underveisvurdering, sluttvurdering og undervisningsvurdering
 • har kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjemsamarbeid
 • har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon og lokale og nasjonale kvalitetssystem
 • Har kunnskap om struktur, hovedområder og organisering av programfagene

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke digitale verktøy i planlegging, dokumentasjon og gjennomføring av undervisning
 • kan beherske ulike vurderingssituasjoner og gjennomføre egenvurdering blant elevene
 • kan være tydelig leder og lede læringsarbeid for ulike elever, samt kunne veilede i kollegafellesskap
 • kan identifisere atferd som er utfordrende for elevenes læring og drøfte måter dette kan håndteres på
 • kan alene og sammen med andre, planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere opplæring i det praktiske og estetiske faget, tverrfaglig arbeid og til utvikling av læringsmiljøet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende relevant fagdidaktikk og formidle egne musikalske oppfatninger i ulike samspill- og undervisningssituasjoner og reflektere over egen rolle som musiker og leder
 • kan drøfte undervisning og læring, fag og elever i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver
 • kan reflektere over egen og andres praksis i lys av teori og forskning
 • kan motta og bruke tilbakemeldinger på egen praksis på en konstruktiv måte og kunne veilede kollegaer
 • kan vurdere og kritisk reflektere over egen lærerkompetanse og eget læringsbehov, og kan bidra til nytekning om profesjonsutøvelse
 • kan vurdere og kommunisere de praktiske og estetiske fagenes rolle i skolen og samfunnet
 • kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre offentlige instanser og aktører i og utenfor skolen

Det må påregnes noe kostnad i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende vedtak.

Relevant støttelitteratur:

Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskolerRetningslinjer for egenbetaling ved Nord Universitet

Retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter somgjennomfører praksisstudier ved Nord universitet

Praksisemne

FORBEREDELSE AV PRAKSIS

Oppstartsmøte og samtaler med praksislærer i forkant av oppstart for praksisperioden.

GJENNOMFØRING AV PRAKSIS

 • observasjon av praksislærers og medstudenters undervisning
 • refleksjon over lærers/students relasjon til elever og mellom elevene
 • Planlegging og gjennomføring av egne undervisningsøkter, alene og sammen med medstudenter
 • Evaluering av både egne og medstudenters undervisningsøkter.

VEILEDNING

I praksisperioden skal studenten ha inntil 10 timer veiledning, i gruppe, pr uke. Veiledningen skal gis både individuelt og i gruppe, og har til hensikt å støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student. Det skal gjennomføres en individuell midtevaluering og sluttevaluering i praksisperioden.

OPPGAVEINNLEVERING

Det er 3 oppgaver knyttet til praksisperioden:

 • Forventningsoppgave
 • Fagoppgave
 • Egenevalueringsoppgave

Disse oppgavene er knyttet til profesjonsfaget.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Nord universitet tildeler praksisplasser i kommuner som institusjonen har samarbeidsavtaler med.

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag omfatter totalt 130 dager veiledet, variert og vurdert praksis. I sjette semester gjennomføres det 20 dager praksisopplæring i videregående opplæring i vårsemesteret. De første fem dagene er avsatt til observasjon. Praksisdagene skal gjennomføres i en sammenhengende periode på 4 uker.

Det skal være progresjon i praksisopplæringa og den skal ha en integrerende funksjon i utdanninga. Veiledning og vurdering av praksis er et felles ansvar for faglærere, praksislærere og rektor ved praksisskolen. Utvikling av studentens kompetanse knyttet til det å være lærer, skjer i et gjensidig forhold mellom praksisarena og undervisningsarena.

I tillegg til den veiledede praksisen kommer ulike typer ikke- veiledet praksis knyttet til de enkelte undervisningsfag.

Eksempler på slik praksis kan være observasjoner, datainnsamlinger og utprøvinger i skolen.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet, og inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

For å bestå praksis må studenten etter en helhetsvurdering ha oppnådd læringsutbyttet for praksisemnet, ha 100 % oppmøte, samt gjennomført og fått godkjent alle oppgaver som tilfaller praksisperioden. Fravær fra praksis eller manglende godkjenning av oppgaver vil i seg selv medføre ikke bestått. Studenter som får ikke bestått i praksis må gjennomføre ny praksis i sin helhet.

Oppgaver som tilfaller praksisperioden:

 • Innlevering om forventninger til praksis, leveres digitalt i læringsplattform
 • Innlevering av egenevaluering, leveres digitalt i læringsplattform
 • Fagoppgave i profesjonsfaget om praksis med gitt oppgavetekst

Oppgavene vurderes av aktuell faglærer.

På vitnemålet slås karakterene i alle praksisemnene sammen til èn karakter i praksisopplæring.

Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studentene skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår.

Ny/Utsatt eksamen:

I følge "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger. Ved Ikke bestått på første forsøk må studenten vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis ved studiestart. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. Studenten vil få en skriftlig melding om Ikke bestått.