helsevitenskap
Master (2 år)

Helsevitenskap

Bodø

Bidra til utvikling av bærekraftige helsetjenester og et helsefremmende samfunn med Master i helsevitenskap. Velg mellom fordypningene psykisk helsearbeid, nevrorehabilitering og e-helse.


Om studiet

Master i helsevitenskap er en utdanning for deg som ønsker å bidra i utviklingen av bærekraftige helsetjenester og et helsefremmende samfunn gjennom praksis og forskning. Helse og deltakelse er kjernebegreper som krever tverrfaglig innsats og bred samhandling. Studiet vektlegger kunnskap om forhold som fremmer helse og tilpassede helsetjenester med mål om å fremme livskvalitet for alle. Utdanningen bygger på et bredt, tverrfaglig forskningsfelt og har tre fordypninger: psykisk helsearbeid, nevrorehabilitering og e-helse.

Master i helsevitenskap er et studietilbud som fremmer livslag læring, det er både for deg som nylig har fullført helse- eller sosialfaglig bachelorutdanning, og for erfarne praktikere og ledere som ønsker faglig fordypning og mulighet til videre forskning.

Utdanningen er bygd opp av 40 studiepoeng fellesemner, 30 studiepoeng fordypningsemner, 10 studiepoeng i et valgfritt emne og masteroppgave på 40 studiepoeng innen den valgte fordypningen. Noen emner tilbys også som enkeltemner.

Hva kan du jobbe som?

Fullført master i helsevitenskap kvalifiserer til å jobbe med komplekse helsefaglige problemstillinger i for eksempel psykisk helsearbeid, nevrorehabilitering eller e-helse. Utdanningen gir kompetanse til å utøve kritisk, reflektert og kunnskapsbasert profesjonsutøvelse og kvalifiserer til fagutviklingsstillinger, faglig ledelse i helse- og omsorgstjenester og oppgaver/ stillinger innen offentlig forvaltning, undervisningsstillinger på universitet og høgskole samt opptak på PhD-program.

Studenter som ønsker å få kompetanse tilsvarende kravene i Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid må ha 60 stp. med følgende emnekombinasjon: Helsevitenskap (10 stp) + Vitenskapsteori og forskningsetikk (10 sp) + Perspektiver på psykisk helsearbeid (10 stp) + Kommunikasjon, samarbeid og relasjon (10 stp) + Tilnærminger til psykisk helsearbeid (10 stp ) + et valgfritt emne på 10 stp. Videre kreves det minst ett års relevant yrkeserfaring etter fullført grunnutdanning før opptak.

Utenlandsopphold

Kandidater som ønsker utveksling, kan ta hele eller deler av 4 semester ved et annet universitet.

Fjerde semester i Master i helsevitenskap er tilrettelagt for utveksling. Det innebærer både at våre studenter kan reise på utveksling det semesteret, og at vi kan få innreisende studenter fra andre land. Dersom det er behov for det, vil derfor aktuelle emner ha undervisning på engelsk i fjerde semester.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til opptak på PhD-program i profesjonsvitenskap ved Nord universitet, og  PhD-program ved andre universitet/ høgskoler.

Alle fysiske samlinger for kull høst 2023 og våren 2024 er lokalisert på Campus Bodø

1. studieår

Høst 2023:

Fellesemne

HEL5006 Helsevitenskap – 2 digitale samlinger - hver på ei uke - uke 34 og 37

Hjemmeeksamen - uke 38 og 39

Fordypningsspesifikke emner

PSH7004 Perspektiv i psykisk helsearbeid - 2 samlinger - hver på ei uke - uke 40 og 46
Hjemmeeksamen - uke 47 og 48

HEL7000 Digital dokumentasjon og -samhandling. Digitale samlinger

Digitale samlinger:

Tirsdag 5. september med studiedag 7 september

Tirsdag 10. oktober med studiedag 12. oktober

Tirsdag 31. oktober med studiedag 2. november

Tirsdag 31. november med studiedag 23. november

Eksamensoppgave i gruppe med 2-3 studenter leveres 8. desember

HEL7007 Nevrologisk rehabilitering: Utvidet klinisk resonnering. 4 samlinger, Fysiske (F) og digitale (D) 3.,4.,5. okt (F), 17.,18.okt (D), 7., 8., 9.nov (F), 14.,15.nov (D)

Hjemmeeksamen uke 47 og 48

Masteroppgaveseminar: 2 digitale seminar a to timer pr semester

Med forbehold om endringer

Vår 2024:

Fellesemner

VIT5018 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 12 og uke 17

Hjemmeeksamen uke 18 og 19

Fordypningsspesifikke emner

KOK7000 Kommunikasjon, samarbeid og relasjon - 2 samlinger - hver på 1 uke - uke 2 og 6

Hjemmeeksamen uke 7 og 8

HEL7001 Velferds- og behandlingsteknologi. HEL7001 Velferds- og behandlingsteknologi. Digitale undervisnignssamlinger og digitale studiedager. Undervisning: Tirsd 9.jan, tirsd 6.febr, tirsd 5.mars, tirsd 9.april. Studiedager: torsd 11.jan, torsd 8.feb, torsd 7.mars, torsd 11.april. Eksamen 29.mai.

HEL7004 Nevrologisk rehabilitering; balanse, gange og deltakelse. 4 samlinger, Fysiske (F) og digitale (D) - 9.,10. jan (D), 23.,24.,25.jan (F), 6.,7.,8.feb (F), 20.,21.feb (D)

Hjemmeeksamen uke 10 og 11

Masteroppgaveseminar: 2 digitale seminar a to timer pr semester

2. studieår:

Høst 2024:

Felles samlinger for Kvantitativ metode og Prosjektutvikling (4 dager + 1 dag)

 • Kvantitative forskningsmetoder og statistikk – 2 samlinger - hver på 4 dager
 • Prosjektutvikling og forskningsdesign - 2 samlinger - hver på 1 dag

Fordypningsspesifikke emner - 2 samlinger - hver på 1 uke

Vår 2025:

Felles samlinger for Kvalitativ metode og Prosjektutvikling (4 dager + 1 dag)

 • Kvalitative forskningsmetoder – 2 samlinger - hver på 4 dager
 • Prosjektutvikling og forskningsdesign - 2 samlinger - hver på 1 dag

Valgfritt emne - 2 uker

3. Studieår

Høst:

Masteroppgave i helsevitenskap – 2 samlinger + 2 dager

Vår:

Masteroppgave i helsevitenskap – 2 samlinger + 2 dager

Avslutningskonferanse

Studentene får presentere sine prosjekter

Studiet er samlingsbasert deltidsstudium som strekker seg over tre år. Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsutbyttene for et studieår er 1000-1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må kandidatene forvente å arbeide ca. 25 timer i uken med studiene. I disse timene skal alt arbeid som kandidaten legger ned i studie regnes inn; som forberedelse, forelesninger, veiledning, selvstudium, gruppearbeid, rapportering, arbeid med pensum, eksamensforberedelser og gjennomføring av eksamen.

For studenter som velger fordypning i psykisk helsearbeid har 5 ukers praksis i emnet PSH7001 Tilnærminger i psykisk helsearbeid, det tredje semesteret. Les mer om praksis her.

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- eller sosialfag (sykepleie, vernepleie, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, bioingeniør, ernæringsfysiologi, radiografi, sosialt arbeid eller barnevern), eller bachelor i idrettsvitenskap.

Spesielt for fordypning i Psykisk helsearbeid

 • Det kreves politiattest for å få starte på fordypning i Psykisk helsearbeid.
 • Når du har fått opptak til studiet, vil du få dokumentasjon fra universitetet. Denne legges ved når du søker om politiattest.
 • Det er krav om ett års relevant praksis etter bachelorutdanningen for å få masterutdanningen godkjent tilsvarende Rammeplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Søkere som ønsker å søke om innpassing av tidligere emner på masternivå, kan lese mer under “Programmets innhold”

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om helsevitenskap og spesialisert innsikt om forhold som fremmer og hemmer helse og deltakelse på individ, gruppe og samfunnsnivå relatert til valgt fordypningsområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori, kunnskapsformer og kunnskapsbasert praksis, og implikasjoner for tverrfaglig praksis og tjenesteinnovasjon
 • kan anvende sin kunnskap i helsevitenskap til tjenesteinnovasjon, undervisning, veiledning og rådgiving
 • har omfattende innsikt i forskningsmetoder og forskningsetikk samt prosjektutvikling knyttet til helsevitenskapelig forskning
 • kan identifisere og analysere faktorer som hemmer og fremmer helse og deltakelse

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte for å utvikle, gjennomføre og evaluere utviklingsarbeid innenfor helsevitenskap
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor helsevitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan forholde seg kritisk og analytisk til ulike kunnskapskilder, teorier og praksiser og anvende nasjonal og internasjonal litteratur for å formulere faglige resonnementer
 • kan identifisere behov, planlegge, og i samsvar med gjeldende lover og forskningsetiske normer gjennomføre og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt relatert til valgt fordypningsområde

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan arbeide selvstendig for å identifisere teoretiske, praktiske eller etiske problemstillinger knyttet til tjenesteinnovasjon/ fagutvikling/ samfunnsmessige utfordringer
 • kan beskrive og presentere eget vitenskapelig arbeid både skriftlig og muntlig, med klart vitenskapelig språk og presis formulering
 • kan kommunisere om helsevitenskapelige problemstillinger, vurderinger og konklusjoner med fagfeller, andre profesjoner og allmenheten
 • kan bidra og stimulere til nytenkning og innovasjon, samt bidra i aktuell faglig debatt, og formidle disse i faglige fora
 • har innsikt i globale helseutfordringer og kan anvende internasjonal litteratur